Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Akustiliste nõuete täitmine korterelamutes: peamised probleemid ja lahendused

Akustiliste nõuete täitmine valminud korterelamus (või mõnes teises kõrgendatud akustikanõuetega hoones) eeldab erinevate osapoolte koostööd – tellijapoolne korrektne lähteülesanne, arhitekti ja erinevate projekteerijate lahendused, ehitustööde kvaliteetne teostus ja (omaniku)järelevalve kvaliteet. Kõikide tegevus üksikult või kombinatsioonina võib mõjutada lõpptulemust nõuete täitmise või mittetäitmise osas.

Akustiliste nõuete all käsitletakse heliisolatsiooni (õhu- ja löögimüra), liiklusmüra siseruumides ja väliskeskkonnas ning tehnokommunikatsioonide müra ja vibratsiooni. Millised on peamised esilekerkinud probleemid uutes ja rekonstrueeritud korterelamutes, millised on leevendusmeetmed ja korrektsed lahendused, millele projekteerimisel ja ehitustööde teostamisel tähelepanu pöörata? – sellest tuleb juttu käesoleval koolitusel.
Koolitus on suunatud tellijatele/tellija esindajatele, projekteerijatele, omanikujärelevalve teostajatele ja ehitajatele, kes saavad teadmisi peamistest murekohtadest ja kuidas neid oma töös vältida. Käsitletakse akustikateemadega seotud seadusandlust ja standardeid, akustiliste mõõtmiste põhimõtteid, tuuakse näiteid reaalsetest probleemidest ja leevendusmeetmest.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade peamistest probleemidest ja väljakutsetest uute eluruumide projekteerimisel ja ehitamisel ehitusakustika vaatepunktist. Samuti anda praktilisi teadmisi sellest, kuidas esitada korrektseid akustilisi nõudeid ning kuidas tagada erinevate akustiliste nõuete täitmine.
Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ja standarditele, koolitaja viimase 15. aasta kogemusele hoonete projekteerimisel ja järelevalvel, akustilistele kontrollmõõtmistele ja kohtupraktikale.

Sihtrühm:
Tellijate, projekteerimis-, omanikujärelevalve ja ehitusettevõtete esindajad, kes puutuvad oma töös kokku uute korterelamute (või teiste kõrgendatud akustikanõuetega hoonete) rajamistega.

Koolituse sisu:

 • akustilised nõuded eluruumides ja korterelamu territooriumil
 • akustiliste mõõtmiste ülevaade ja põhimõtted
 • ehitusakustika teooria, peamised arvutusvalemid
 • peamiste akustiliste probleemide ülevaade

  • projekteerimisvead
  • ehitustööde vead
  • heliisolatsioon (õhumüra ja löögimüra isolatsioon)
  • liiklusmüra
  • tehnoseadmete müra ja vibratsioon
  • meelelahutusasutuste, spordiklubide põhjustatud müra
 • leevendusmeetmed
 • tüüpilised lahendused
 • akustikateemade käsitlemine projekteerimisel – EVS 932:2017 “Ehitusprojekt” ja teised standardid
 • akustikateemade käsitlemine ehitamisstaadiumis

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet peamistest probleemidest ja väljakutsetest uute eluruumide projekteerimisel ja ehitamisel ehitusakustika vaatepunktist vaadatuna
 • teab, kuidas esitada korrektseid akustilisi nõudeid ning kuidas tagada erinevate akustiliste nõuete täitmine
 • teab, millised on peamised esilekerkinud ehitusakustika probleemid uutes ja rekonstrueeritud korterelamutes
 • teab, millised on akustika leevendusmeetmed ja korrektsed lahendused
 • teab, millele projekteerimisel ja ehitustööde teostamisel tähelepanu pöörata
 • tunneb akustikateemadega seotud seadusandlust ja standardeid
 • on kursis akustiliste mõõtmiste põhimõtetega
 • teab ehitusakustika peamiseid arvutusvalemeid

Koolitaja:
Marko Ründva, pikaaegne akustikakonsultant ning Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete uurimisrühma assistent (õppeaine “Heliisolatsioon ja ruumiakustika”)
Marko Ründva on käesoleval hetkel Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas. Ta on peamiselt ehitusakustikale ja keskkonnamürale spetsialiseerunud konsultant, kes on tegelenud oma igapäevases töös nii uute hoonete projekteerimisega, eksperthinnangutega kui akustiliste kontrollmõõtmistega. Marko on omandanud ehitusalase kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis ning töötanud akustikakonsultandina alates 2003. aastast (Akukon Oy Eesti filiaal 11/2003-04/2018); Marko on olnud seotud akustikakonsultandina suuremate kultuuri- ja meelelahutushoonete, õppehoonete, äri- ja majutushoonete, korterelamute projekteerimise ja ehitamisega viimase 15.a jooksul Eestis.
Alates 2016.a on Marko õpetanud tulevastele ehitusinseneridele ehitus- ja ruumiakustika põhialuseid Tallinna Tehnikaülikoolis.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Akustiliste nõuete täitmine korterelamutes: peamised probleemid ja lahendused