Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine

Kuidas õiged mõõdikud ja nutikas andmetöötlus aitavad teha paremaid juhtimisotsuseid?
Andmed on uus nafta – aga ainult siis, kui oskad andmed oma ettevõtte jaoks edukalt tööle panna. Koolitusel õpid, kuidas tõsta oma ettevõtte analüütilist võimekust ehk kuidas andmeid hallata, analüüsida ning rakendada neid ärieesmärkide saavutamiseks.

Tihti on ettevõtetes probleemiks see, et andmeid hoitakse serverites ja kasutatakse neid ainult minevikku vaatavaks aruandluseks – see ei võimalda avada kogu potentsiaali, mida andmetel pakkuda on. Andres Kukke tutvustab, kuidas teha koostööd andmetega, nii et neis avanev potentsiaal looks väärtust nii täna kui pikemas perspektiivis.

Andmehalduse tippeksperdi Andres Kukke koolitusel lood isikliku tegevusplaani andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks, õpid defineerima edule suunatud mõõdikuid ning viise nende mõõtmiseks. Koolitaja annab põhjaliku ülevaate maailma populaarseimatest andmetöötlustarkvarade eelistest ja puudustest, mis aitavad sul enda jaoks välja valida see õige.

Praktiliste näidete ja harjutuste abil arendad oma andmekirjaoskust, mis on vältimatuks eelduseks andmepõhiste protsesside algatamiseks oma ettevõttes. Koolituse käigus loovad kõik osalejad endale tegevuskava, kuidas vastavaid projekte juurutada ning kuidas mehitada ning planeerida protsess, mis päädiks ettevõttes uue võimekusena – analüütilise võimekusena.

Andmekirjaoskus ning sellest tulenev andmete nutikas töötlemine on muutunud üheks ettevõtete kasvu ja tootlikkuse allikaks ning aitab luua konkurentsieelist. Eduka andmetel põhineva juhtimise olulisemateks eeldusteks on ettevõtte juhtkonna sõnastatud andmestrateegia,  andmekirjaoskusega töötajad ning fokuseeritud tegevused andmeanalüütikas.

Käsitletavad kontseptsioonid:

 • Andmekirjaoksus (Data Literacy)
 • Juhtimisarvestus ja tulemusjuhtimine (Managerial Accounting, Evidence based Management)
 • Ärianalüütika (Business Intelligence/Business Analytics)
 • Andmeteadus ja masinõpe (Artificial Intelligence)
 • Otsustamise meetodid (Decision Intelligence)
 • Statistika (Statistics)
 • Visualiseerimine
 • Juhtimislauad (Dashboards)

Koolituse eesmärk on osalejate kõrgem andmekirjaoskuse tase – oskus kasutada andmeid ja luua rakendusi oma ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks ning orienteerumine andmemajanduse teemades. Koolituse praktilise väljundina on iga osaleja loonud tegevusplaani isikliku andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja tegevusplaani ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks.

Sihtgrupp. Koolitusele on oodatud:

 • juhid, kes soovivad oma ettevõtte/osakonna eesmärke numbriliselt mõtestada ning saadud tulemusi analüüsida: ettevõtete tegevjuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, digitaalse strateegia juhid,
 • IT juhid, muudatuste läbiviimise juhid, andmetöötluse juhid;
 • töötajad, kes igapäevaselt vajavad või töötlevad andmeid selleks, et luua aruandeid, teostada analüüse või prognoose:andmeanalüütikud, ärianalüütikud, prognoosijad, mudeldajad;
 • andmete eest vastutajad, kelle ülesandeks on luua andmeladusid või juhtimislaudu: andmehaldurid, andmeanalüütikud;
 • ettevõtted, kus juba tegeletakse andmeanalüüsiga kui ka ettevõtted, kus on plaan arendada analüütilist võimekust.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid teada, kuidas saavutada soovitud tulemusi vältimatute tagajärgede asemel?
 • Soovivad arendada andmete leidmise, lugemise, analüüsi või argumenteerimise oskusi?
 • Soovid toetuda rohkem faktidele ja luua oma ettevõttes digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?
 • Soovid saada teada, mida tähendavad lühendid AI – Arificial Intelligence, BI – Business Intelligence, DI – Decision Intelligence?

Koolituse sisu:

 1. päev
  • Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad väärtust?
   • Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy) kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
   • Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
   • Ärianalüütika kasud ning riskid
    Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
  • Ärianalüütika lõimumine igapäevase juhtimisega
   • Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
   • Mõõdikute 4 erinevat kategooriat
   • Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?
    Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud
  • Digitaalse juhtimislaua praktikum oma ettevõtte näite varal
  • Andmeanalüüsi praktikum
 2. päev
  • Kokkuvõtte ja tagasiside kodutööst. Enda tegevusplaani loomine
  • Ärianalüütika jaoks sobilik andmetöötluse arhitektuur ning vajalikud tööriistad
   • Andmete neli erinevat olekut ehk töötlustaset
   • Suurandmete (big data) kasutamine
   • Ärianalüütika andmearhitektuur, andmebaasid ja andmelaod
   • Andmekataloogid
   • Ärianalüütika tööriistad
    Kasutatavad meetodid: loeng, grupi arutelud, videod
  • Ärianalüütika metoodikad
   • Analüüsi neli erinevat faasi
   • Andmete visualiseerimine
   • Prognoosimine (what-if)
   • Masinõpe (AI), andmekaeve ja andmeteadus
    Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
  • Analüütilise võimekuse loomine ja arendamine, tegevusplaani koostamine
   • Analüütilise võimekuse arendamise protsessi 10 sammu
   • Ärianalüütika projektide läbiviimine ja nende hindamine
   • Ärianalüütika tiimi rollid ning selle mehitamine ettevõttes
   • Isikliku ja ettevõtte tegevusplaani lõpetamine
   • Enesehindamine
    Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on kaasaegsed ärianalüütika ja andmeanalüüsi võimalused ning mõistab andmete ja faktide olulisust ning nende rolli paremate juhtimisotsuste tegemisel;
 • orienteerub ärianalüütika ja andmeanalüüsi valdkonnas, sh suurandmed ja masinõpe, ning teab, millistest etappidest koosneb ärianalüütika projekt ja kuidas andmepõhist kultuuri ettevõttes tekitada;
 • oskab eesmärgipäraselt valida ja rakendada baastasemel ärianalüütika, andmeanalüüsi, andmekaeve, visualiseerimise tehnikaid ja juhtimislaudasid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.

Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse läbi praktiliste harjutuste, grupiarutelude ning enesehindamise meetoditel:

 1.        andmekirjaoskuse ensehindamise testil taseme tõus;
 2.        kahe praktikumis teostatud enesehindamine tasemel 4;
 3.        täidetud tegevusplaan.

Koolitusel kasutatavateks meetoditeks on loeng, grupiarutelud, praktilised tööd ning enesehindamine. Kursusel osaleja saab kaasa soovitused nii raamatute, koolituste, kui ka digitaalsete materjalide näol, et vajadusel iseseisvalt ennast edasi arendada. Kursuse osalemise eeltööna on osalejatel võimalus vaadata Youtube lühivideoid kasutades järgnevaid märksõnu – data literacy, data culture, business intelligence, business analytics, analytical capabilities, arificial intelligence, data science ning decision intelligence.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolitaja:
Andres Kukke
Andrese huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.
Andres omab andmemajandusevallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja Andres on juhtinud enam kui 60 erinevate ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Andresel on kogemus ka avalikust sektorist, tööades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal.
Lisaks tegutseb Andres ärianalüütika ja andmekirjaoksuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides, TalTech ja Äripäeva Akadeemias.
Andrese osalemisel ning juhtimisel loodud avalikud rakendused: Riigirahanduse üelvaade – riigiraha.fin.ee, Peaministri digitaalne juhtimislaud „Tõetamm“ – tamm.stat.ee, Valdkondlikud ja regionaalsed töölauad juhtimislauad.stat.ee

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine