Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Kursuse tulemusena on õppija omandanud B2-tasemel keeleoskuse.

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijate keeleoskustase selgitatakse eelnevalt välja kirjaliku testiga ja/või vestlusega.

Kursuse sisu:

 • Suhtluskeele teemad:
  • Mina ja suhted
  • Tervis ja vaba aeg
  • Koolid ja ametid
  • Riigid ja nende kultuur
  • Keskkond, kodukoht, Eesti
  • Kultuur
 • Keeleteadmised:
  • Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses
  • Sünonüümid ja antonüümid
  • Sõnade tuletamine
  • Kujundlikud väljendid
  • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
  • Tegusõnadest tuletatud sõnad
  • Sihilised tegusõnad
  • Rektsioon
  • Ma- ja da-infinitiivi vorm
  • Umbisikuline tegumood
  • Arvsõna: põhi- ja järgarvsõna käänamine
  • Omadussõna: käänamine, võrdlusastmed
  • Taga- ja eessõnad
  • Sidesõnad
  • Kohakaassõnade paljusus
  • Ma-tegevusnime vormid
  • Umbisikuline tegumood
  • Kesksõnad
  • Aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik)
  • Kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne).
 • Kirjutamine:
  • õigekirja harjutused, kirjade kirjutamine sh e-kirja kirjutamine, mitteametlike ja ametlike kirjade kirjutamine; ankeetide täitmine;
  • CV koostamine; märkmete tegemine;
  • tellimuste kirjutamine;
  • narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne, essee kirjutamine;
  • memo koostamine;
  • koosoleku protokollimine;
  • dikteerimise järgi kirjutamine;
  • vestluse (ka telefonivestluse) põhjal märkmete tegemine.
 • Praktilise tegevuse lühikirjeldus:
  • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
  • Olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud – ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine; tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine
  • Kirjalikud ülesanded: õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV koostamine, märkmete tegemine, teadete, kirjade kirjutamine; avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine, memo koostamine, ülevaate kirjutamine, tutvustuse koostamine, protokollimine
  • Õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja põhjendavad oma arvamust

Kursuse läbinu:

 • Kuuldu mõistmine – mõistab kuuldut enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel.
 • Loetu mõistmine – suudab lugeda ja mõista eri eesmärkidel koostatud tekste, kasutades vajadusel abimaterjale.
 • Üldine rääkimisoskus – suudab emakeelse kõnelejaga suhelda ladusalt ja spontaanselt; suudab osaleda arutluses, oma vaatenurka selgitada ja põhjendada.
 • Üldine kirjutamisoskus – oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste endale huvi pakkuvatel teemadel.

Koolitaja:
Kristel Algvere on töötanud eesti keele kui võõrkeele õpetajana alates 2013. aastast. Lisaks Lvivi ülikoolile Ukrainas ja Göttingeni ülikoolile Saksamaal, on ta eesti keelt õpetanud ka Tartus Annelinna gümnaasiumis ja Viljandi Waldorfkoolis. Aastal 2014 lõpetas ta Tartu ülikooli eesti keele magistrina ning on end pidevalt täiendanud ka eesti keele õpetamisega seotud kursustel. Kristeli peamiseks teiseks töökeeleks on inglise keel, ent vajadusel leiab ta näiteid ja seletusi ka saksa, vene ja läti keelest.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.