Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Eesmärk on saavutada eesti keele tase C1

Sihtgrupp
Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab B2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijate keeleoskustase selgitatakse eelnevalt välja kirjaliku testiga.

Kursuse sisu
Teemavaldkonnad ei ole C1 koolituses piiratud, väga kitsaid erialaseid teemasid käsitletakse õppijate soovil.

 • Suhtluskeel:
  • Inimene ja ühiskond
  • Keskkond ja tehnoloogia
  • Töö ja haridus
  • Kultuur ja looming
 • Keeleteadmised:
  • Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses
  • Sünonüümid ja antonüümid
  • Sõnade tuletamine
  • Kujundlikud väljendid
  • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
  • Tegusõnadest tuletatud sõnad
  • Sihilised tegusõnad
  • Rektsioon
  • Ma- ja da-infinitiivi vorm
  • Umbisikuline tegumood
  • Arvsõna: põhi- ja järgarvsõna käänamine
  • Omadussõna: käänamine, võrdlusastmed
  • Taga- ja eessõnad
  • Sidesõnad
  • Kohakaassõnade paljusus
  • Ma-tegevusnime vormid
  • Umbisikuline tegumood
  • Kesksõnad
  • Aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik)
  • Kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne).
 • Praktilise tegevuse lühikirjeldus:
  • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
  • Õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja põhjendavad oma arvamust
  • Arvamusavalduste koostamine; isiklike kogemuste väljendamine suulises ja kirjalikus vormis; praktiliste harjutuste sooritamine; esseede kirjutamine; suuliste ja kirjalike ülevaadete tegemine erialastest tekstidest.

Õppemeetodid: loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, intervjuu, rühmatöö, paaristöö, testid, kirjalikud ja suulised ülesanded, ettekanded, iseseisev töö.

Õpitulemused:

 • Kuuldu mõistmine – Mõistab pikka ja keerukat suulist teksti, tabades ka varjatud tähendust.
 • Loetu mõistmine – Mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema huvivaldkonda või mitte.
 • Üldine rääkimisoskus – Oskab väljenduda ladusalt ja loomulikult; valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil.
 • Üldine kirjutamisoskus – Oskab erinevatel teemadel kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste.

Koolitaja:
Ülle Koppel
on töötanud eesti keele õpetajana 40 aastat. 25 aastat eesti keele kui võõrkeele/teise keele õpetajana vene koolides ning keelekursustel täiskasvanuile. Õpetanud 0-C1-tasemele vene, inglise, vähesel määral ka soome keele baasil.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.