Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine

Praktikas on detailplaneeringud liiga detailsed ning piiravad omanike võimalusi detailplaneeringu elluviimisel muutunud majandus- ja turuolukorrale paindlikult reageerida. Tegelikult ei ole detailplaneeringus vaja lahendada kõiki planeerimisseaduses sätestatud ülesandeid ning ülejäänud ülesannete puhul tuleb vajadust hinnata lähtuvalt kinnistu asukohast ja eripärast.

Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seoses teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsute praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Sihtrühm:

 • riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes tegelevad planeerimise ja ehitamise valdkonnaga;
 • kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne;
 • ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega;
 • arhitektid ja projekteerijad
 • muud valdkonnast huvitatud isikud

Koolitus annab Sulle:

 • detailse ülevaate detailplaneeringutest ja nende koostamisest;
 • teadmisi sellest, mida on vaja detailplaneeringuga vaja reguleerida ja mida mitte (nt korterite ja parkimiskohtade arv, haljastus, jäätmete ladustamine jms);
 • ülevaate, millised on kohaliku omavalitsuse võimalused mõjutada detailplaneeringu elluviimist.

Programm:

 • Detailplaneeringu koostamise alus ja eesmärk
 • Detailplaneeringuga lahendatavad ülesanded (probleemid praktikas)
 • Ehitusõiguse sisu
 • Detailplaneeringu siduvus (milline osa detailplaneeringust on siduv ja milline mitte)
 • Detailplaneeringu koostamise menetlus (koostamise etapid, tähtajad, isikute kaasamine)
 • Detailplaneeringu kehtestamise otsus (pädev isik, mida peab otsus sisaldama)
 • Detailplaneeringu kehtivus
 • Detailplaneeringu elluviimine ja muutmine, sh kasutusotstarbe muutmine.
 • Detailplaneeringu elluviimise kava
 • Detailplaneeringu elluviimiseks sõlmitavad lepingud
 • Kolmandale isikule detailplaneeringust tulenevad õigused
 • Detailplaneeringuga määratud tingimuste muutmise võimalused

Õpiväljund
Koolitusel osaleja teab:

 • millal ja milleks on detailplaneering vajalik,
 • milliseid ülesandeid lahendatakse detailplaneeringuga;
 • kuidas seondub detailplaneering teiste planeeringutega ja selle alusel antavate lubadega;
 • mis on detailplaneeringuga määratava ehitusõiguse sisu;
 • kuidas on võimalik detailplaneeringu koostamises kaasa rääkida;
 • millised võimalused on detailplaneeringu lahenduse muutmiseks.

Koolitaja:
Martina Proosa on pikaajalise ja mitmekülgse kogemusega jurist, kes on viimased üheksa aastat tegutsenud ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas.
Valdkonna põhjalikumaks tundmiseks vajalikke kogemusi on lisanud töö advokaadibüroos Teder Law, Glikman, Alvin & Partnerid, õiguskantsleri nõunikuna ja siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana. Martina Proosa on esindanud kohtuvaidlustes eraisikuid, riiki ja kohalikke omavalitsusi. Hetkel töötab Martina Proosa Merko Ehitus Eesti AS juristina.
Martina Proosa on käsiraamatute “Uus ehitusseadustik ja ehitamine” ja “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” autor.

Lisainfo:
Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine