Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti keele C1- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

Kursuse eesmärgiks on omandada eesti keele oskus C1 tasemel.
Курс эстонского языка, подготавливающий к сдаче уровневого экзамена на уровень С1

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes on lõpetanud B2 taseme keelekursuse või on sooritanud riikliku B2 taseme eksami.

Kursuse sisu:
Koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, sh keelestruktuuride tundmine ja sõnavara tundmine. Koolitus on üles ehitatud tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustaseme C1 kirjeldusele.

 • Läbitavad teemad:
  • inimene ja ühiskond;
  • keskkond ja tehnoloogia;
  • töö ja haridus;
  • kultuur ja looming.
 • Grammatika:
  • nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses;
  • sünonüümid ja antonüümid;
  • sõnade tuletamine;
  • kujundlikud väljendid;
  • sõnade kokku- ja lahku kirjutamine;
  • tegusõnadest tuletatud sõnad;
  • sihilised tegusõnad;
  • rektsioon;
  • ma- ja da-infinitiivi vorm;
  • umbisikuline tegumood;
  • arvsõna: põhi- ja järgarvsõna käänamine;
  • omadussõna: käänamine, võrdlusastmed;
  • taga- ja eessõnad;
  • sidesõnad;
  • kohakaassõnade paljusus;
  • ma-tegevusnime vormid;
  • umbisikuline tegumood;
  • kesksõnad;
  • aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik);
  • kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne).
 • Praktilise tegevuse lühikirjeldus:
  • rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine;
  • õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja põhjendavad oma arvamust;
  • arvamusavalduste koostamine; isiklike kogemuste väljendamine suulises ja kirjalikus vormis; praktiliste harjutuste sooritamine; esseede kirjutamine; suuliste ja kirjalike ülevaadete tegemine erialastest tekstidest.

Koolitaja:
Malika Ilisson on olnud eesti keele ja kirjanduse õpetaja aastast 2007. Alates 2016 veebruarist Koolituskeskus Reiting eesti keele õpetaja. Läbiviinud erialase eesti keele koolitusi vene keele baasil täiskasvanutele aastast 2015 üle 200 akadeemilise tunni.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti keele C1- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus