Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eestkostega seotud praktilised probleemid

Õpiväljunditena on koolituse läbinu kursis eestkoste õiguliku regulatsiooniga ning teab eestkostja ülesandeid ja vastutust.

Koolituse eesmärk on anda vastused järgmistele õiguslikele küsimustele:

 • Kus jookseb piir perekondliku ja riikliku abistamiskohustuse vahel?
 • Milline on kohaliku omavalitsuse pädevus perekonnaõigussuhetes?
 • Millistel juhtudel ja olukordades määratakse isikule eestkostja?
 • Mis on erieestkoste?
 • Millised on eestkostjale esitatavad nõuded?
 • Millised on eestkostja ülesanded ja vastutus?
 • Kas eestkostja peab ise eestkostetava eest hoolitsema?
 • Millistel juhtudel on eestkostja esindusõigus välistatud?
 • Milliste eestkostetava nimel tehingute tegemiseks on vajalik kohtu nõusolek?
 • Kui detailne peab olema eestkostja aruanne?
 • Eestkostetava õigus teha perekondlikke tehinguid
 • Eestkostja tasu ja kulude hüvitamise problemaatika
 • Kuidas peab eestkostja ümber käima eestkostetava varaga?
 • Millal eestkoste lõpeb?

Sihtrühm:
Lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöö ametnikud ning teised huvilised

Teemad:

 • eestkoste sotsiaalsed lähtekohad
  • Perekondlik vs riiklik abistamiskohustus
  • Teovõime
  • KOV pädevus perekonnaõigussuhetes
 • eestkoste regulatsioon
  • Miks ja millal on vaja eestkostet?
  • Eestkoste liigid
  • Eestkostjale esitatavad nõuded
  • Eestkoste sisu
  • Erieestkoste
 • kohalik omavalitsus kohtumenetluses ja eestkostjana
  • KOV eestkostjana
  • Eestkostja isikuga seotud ülesanded
  • Eestkostja varaga seotud ülesanded
  • Eestkostetava ülalpidamine
  • Esindusõiguse välistamine
  • Esindamine kohtu nõusolekul
  • Kohtulik järelevalve
  • Eestkoste lõppemine
 • eestkostega seotud praktilised probleemid

Koolitaja:
Andra Olm, Justiitministeeriumi nõunik
Andra Olm on töötanud Justiitsministeeriumis 17 aastat, neist 14 aastat eraõiguse talituses perekonnaõiguse nõunikuna. Andra Olm on üks kehtiva perekonnaseaduse koostajatest ja tegeleb ka praegu pidevalt perekonnaseaduse täiendamise ja parandamise küsimustega. Lisaks siseriikliku perekonnaõiguse küsimustele on Andra Olmi ülesandeks ka Eesti esindamine rahvusvaheliste perekonnaõiguse instrumentide loomisel ja muutmisel (erinevad rahvusvahelised konventsioonid ja Euroopa Liidu määrused).
Andra Olm on juhendanud eestkosteteemalisi magistritöid. On aktiivne koolitaja, sh viinud läbi eestkoste teemal seminare kohalike omavalitsuse sotsiaaltöö ja lastekaitse ametnikele.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eestkostega seotud praktilised probleemid