Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitis avalikus veekogus. Kaldaga püsivalt ühendatud ehitised.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade avalikku veekogusse, sealhulgas merre ehitamise ja kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise ehitamise õiguslikust raamistikust.

Tuuleparkide, aga ka elektri- ja sideliinide rajamine avalikesse veekogudesse on toonud Riigikogu menetlusse seadusemuudatused, mille eesmärk on muuta avalikku veekogusse rajatiste rajamise reeglid selgemaks.

Avalik veekogu kuulub riigile. Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitamiseks tuleb taotleda hoonestusluba. Hoonestusluba tuleb taotleda ka kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise rajamiseks. Sellisteks ehitisteks on näiteks veesõidukite teenindamiseks vajalikud sadamarajatised või tehnovõrgud, mis asuvad küll vees, kuid mis on mõeldud kaldal asuva ehitise teenindamiseks, näiteks kaldaga ühendamata sadamakai. Samuti tuleb hoonestusluba taotleda vees asuvale ja kaldaga ühendatud tehnovõrgule (näiteks torujuhe või veekaabelliin). Selliseks ehitiseks võib olla näiteks elektri- või sidekaabelliin, mis kulgeb läbi mere või jõe.

Sihtrühm:
Arhitektid, projekteerijad, ehitajad, juristid, KOV planeeringute ja ehitustegevusega seotud ametnikud

Teemad:

  • ehitis avalikus veekogus
  • kaldaga funktsionaalselt seotud ehitiste ehitamine
  • hoonestusloa taotlemine ja menetlus
  • hoonestusloa kehtetuks tunnistamine
  • ehitusloa taotlemine ja andmine
  • kasutusloa taotlemine ja andmine
  • plaanitavad seadusmuudatused

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab hoonestusloa menetlemise protsessi, sealhulgas menetlusse võtmine ja menetlusse võtmisest keeldumise aluseid
  • teab hoonestusloa kehtetuks tunnistamise aluseid
  • teab kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise ehitamiseks vajalik lubade menetlemisega seotud protsessi, ehitus- ja kasutusloa küsimused kohalikus omavalitsuses

Koolitaja:
Alar Urm
, Advokaadibüroo Blessner partner ja vandeadvokaat
Tegutseva vandeadvokaadina on vandeadvokaat Alar Urm avaliku sektori, sealhulgas KOV tööspetsiifikaga puutunud kokku enam kui 20. aasta vältel. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega. Ta on töötanud mitmetes riigiasutustes, 12 aastat Rahandusministeeriumis erinevate osakondade juhina. Muudes asutustes ning juriidilistes isikutes on ta juhatuse liige, nõukogu liige, projektijuht, nõunik, vandeadvokaat.
Alar Urm on erinevate ülikoolide lektor.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitis avalikus veekogus. Kaldaga püsivalt ühendatud ehitised.