Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ehitajatele.

Koolituse eesmärk on vastutavatele/kontrollivatele isikutele tutvustada ehitise tuleohutusnõudeid ja nende järgimise protsessi. Koolituse tulemusel on koolitatavatel ülevaade ehituslikku tuleohutust reguleerivatest õigus- ja normatiivaktidest, ehitise tuleohutust tagavate nõuete täitmise protsessist, tuleohutusnõuete täitmisel nõutavast dokumentatsioonist ning enim levinud tuleohutusalaste nõuete täitmise eksimustest.Samuti käsitletakse koolitusel ehituslike tuleohutusnõuete osas kaalutlemise aluseid, mida võimaldavad seadus- ja normatiivaktid.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 4,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Sihtrühm:
Ehituse peatöövõtjad/projektijuhid, ehituse alltöövõtjad/projektijuhid, ehituse järelevalve tegijad.

Koolituse sisu:

 • ülevaade ehitise tuleohutuse nõudeid ja lahendusi pakkuvatest õigus- ning normatiivaktidest
  • õigusaktid, mis reguleerivad ehitise tuleohutust
  • normatiivaktid, mis reguleerivad ehitise tuleohutust
 • ehitise ja selle osa kandekonstruktsioonide tulepüsivuse määramine
  • kandekonstruktsioonide ja seda jäigastavate konstruktsioonide tulepüsivuse määramine
  • kandekonstruktsioonidele määratud tulepüsivuse nõude muutmise alternatiivid
  • kandekonstruktsioonide tulepüsivuse tagamise meetodid
 • ehitise ja selle osa tuletõkkesektsioonideks jagamine
  • ehitise osa tuletõkkesektsioneerimine
  • ehitises määratud tuletõkkesektsioonide nõude muutmise alternatiivid
  • tuletõkketarindid
   • tarindid
   • avatäited
   • läbiviigud
 • ehitise pindade tuletundlikkuse määramine
  • ehitise pindade tuletundlikkus
  • ehitise pindade tuletundlikkuse nõuete muutmise alternatiivid
 • ehitisest ja selle osast evakuatsiooni tagamine
  • evakuatsioonile esitatavad nõuded
  • evakuatsioonile esitatavate nõuete muutmise alternatiivid
 • ehitistevahelise tule leviku takistamise meetmed
  • tuleohutuskujad
  • tuleohutuskujade puudumisel alternatiivid tule leviku takistamiseks ehitiste vahel
 • tuleohutuspaigaldised
  • tulekustutid
  • tulekahjusignalisatsioon
  • tuletõrje voolikusüsteem
  • sprinklersüsteem
  • suitsueemaldussüsteem
  • turvavalgustus
  • piksekaitse
 • tuleohtu suurendavate paigaldiste tuleohutusnõuded
  • küttesüsteem
  • ventilatsioonisüsteem
  • plahvatusohtlik keskkond
 • päästemeeskonna ohutus ja tegutsemisvõimaluste tagamine ehitises ja selle osas
  • väline tulekustutusvesi
  • päästemeeskonna juurdepääsud ehitisele ja ehitise osadele
  • päästemeeskonna ohutus
 • ehitise tuleohutusalane täitedokumentatsioon
 • enim levinud eksimused ehitise ehitamisel tuleohutusnõuete osas

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet ehituslikku tuleohutust reguleerivatest õigus- ja normatiivaktidest
 • teab ehitise tuleohutust tagavate nõuete täitmise protsessi
 • teab, millised on tuleohutusnõuete täitmisel nõutavad dokumendid
 • on kursis enim levinud tuleohutusalaste nõuete täitmise eksimustega
 • tunneb ehituslike tuleohutusnõuete osas kaalutlemise aluseid, mida võimaldavad seadus- ja normatiivaktid

Koolitaja:
Mart Olesk
on ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist. Alates 2011. aastast on ta Eesti Turvaettevõtete Liidu kutseeksami komisjoni liige. Aastatel 2006-2013 töötas Mart Olesk Päästeametis, oli Põhja Päästekeskuse Insenertehnilise büroo juhtivinspektor.
Igapäevaselt tegeleb Mart ehitusprojektide tuleohutusosade ning detailplaneeringute koostamise ja parandamisega, ehitise mitte standardsete tuleohutuslahenduste väljatöötamise ja põhinõuetele vastavuse tõendamisega, ehitusettevõtete konsulteerimisega ehitamisel tuleohutuslahenduste osas, ehitiste tuleohutusnõuetele vastavuse kontrolli ja nõuetele vastavuse osas arvamuste koostamisega, ehitise konstruktsioonide hindamise ja nõuetele vastavuse arvutamisega, ehitise tuleohutuse osa nõuetele vastavuse hindamisega (kütteseadmed, konstruktsioonid, päästetööde tegemise võimalused, paigaldised jne), ehitiste kasutusloadokumentatsiooni koostamise ja hindamisega, tuletõkketööde projektijuhtimise ja ettevõtete enesekontrolli osas konsulteerimise ja enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisega, samuti tuleohutuspaigaldiste ning tuletõrje veevõtukohtade kontrolliga.
Koolitanud on Mart Olesk aastast 2007. Ta viib läbi nii projekteerijatele ning ehitajatele suunatud tuleohutusalaseid koolitusi kui ka tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitusi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ehitajatele.

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.