Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

Täiendõppe eesmärk on anda ülevaade erinevate ehituskonstruktsioonide füüsikalistest omadustest, levinud profiilidest, liitepunktide problemaatikast, parameetritest ja erinevustest koos selgitustega, mida, kus ja mis eesmärgil kasutatakse. Lisaks konstruktsioonide käitumisest nende koormamisel ja avariiolukorras (nt. tulekahjus).

Täiendavalt saab teada hoonetele mõjuvatest koormustest, nende arvutamise põhimõttetest ja omavahelisest kombineerimisest ning vundamendi ehitusest Eestis.

Koolituse läbinu teab lahendusi praktikas sagedamini esinevatele murekohtadele.

Sihtrühm:
Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, arhitektid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Eesmärk on täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt ehitusinseneri kutsestandardis (6,7,8) kirjeldatud kompetentsusnõuetele

Programmi teemad jagunevad viieks koolituspäevaks:

 • Hoonetele mõjuvad koormused (omakaalu-, kasus-, lume- ja tuulekoormus), nende arvutamise põhimõtted ja koormuste omavaheline kombineerimine
 • Raudbetoonkonstruktsioonide töötamise põhimõtted, betooni tugevusomadused ja neid mõjutavad tegurid. Raudbetooni kahjustumismehhanismid, nende tekkepõhjused ning remondi (kahjustuste likvideerimise) üldised põhimõtted. Raudbetoonelementide arvutamise alused ja põhimõtted.
 • Teraskonstruktsioonide töötamise põhimõtted
 • Puitkonstruktsioonide eripärad, mehaanilised omadused ja arvutamine
 • Vundamendi ehitus (madalvundamendid, vaivundameneid ja süvendid), Eesti kivimite geotehnilised omadused (pinnased – liiv, moreen, savi ( NC ja OC ), turvas; kalju – lubjakivi, liivakivi jne).

Programm:

 1. Õppepäev: Hoonetele mõjuvaid koormuseid, nende arvutamise põhimõtted ja omavaheline kombineerimine (4,8 TP)
  • Martti Kiisa Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi professor.
   Martti Kiisa töötab Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeprorektorina ja ehitusinstituudi professorina. Erialases töös on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud ehitiste (valdavalt sillad ja hooned) seisukorra hindamisele ja nende proovikoormamisele ning ehitusvaldkonna rakendusuuringute läbiviimisele. Martti on omandanud doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis 2011. aastal, olles eelnevalt lõpetanud samas koolis õpingud bakalaureuse- (2003) ja magistritasemel (2005).
  • Koolituspäeva eesmärgiks on käsitleda tähtsamaid hoonetele mõjuvaid koormuseid, mille käigus vaadeldakse ülevaatlikult omakaalu-, kasus-, lume- ja tuulekoormuste määramise aluseid. Tegemist on baasteadmisi meelde tuletava koolituspäevaga. Käsitlemist leiavad nii üksikkoormuste arvutamise põhimõtted kui ka koormuste omavaheline kombineerimine. Vaadeldakse näiteid ehitiste varingutest ning tüüpsetest probleemidest.
   • 9.45 – 10.00 Kogunemine veebikeskkonda
   • 10.00 – 11.30 Tähtsamaid hoonetele mõjuvaid koormused
    • Sissejuhatus
    • Näiteid ehitiste varingutest
    • Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused
    • Nõuded projekteerimisel
    • Arvutuskriteeriumid
    • Koormuste kombineerimise alused
    • Terminid
    • Koormuste liigitus
    • Koormuste esitamine ja koormuskombinatsioonid
    • Omakaalukoormus
    • Omakaalukoormuse olemus ja määramine
   • 11.30 – 12.00 Toekas kohvipaus
   • 12.00 – 13.30 Koolitus jätkub
    • Hoonete kasuskoormus
    • Kasuskoormuse määramise alused
    • Vähendustegurite kasutamine
    • Pindade kasutusklassid ja nende sidumine koormustega
    • Lumekoormus
    • Lumekoormuse määramise põhimõtted
    • Lumekoormus maapinnal
    • Lumekoormus hoone katusel
    • Kohalikud mõjurid
    • Erandlikud tingimused
    • Tuulekoormus
    • Tuulekoormuse olemus
    • Maastiku mõju tuulekoormusele
    • Tuulekoormus rõhuna
 2. Õppepäev – Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine (8TP)
  • Mihkel Kiviste Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Tartu kolledži ehitustehnika professor (PhD, MSc)
   M. Kiviste on omandanud doktorikraadi (2011; EMÜ) seoses olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonide uurimisega ning töötab alates 2021 aastast professorina Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Tartu kolledžis. Lisakompetentsi on andnud hoonete ehitusfüüsikalise toimivuse ja renoveerimisega seonduvad uuringud ning teadustöö seoses enesetäiendamisega Soomes (2011-2017; Tampere Tehnikaülikool) ja selle järgselt Eestis.
  • Koolituse eesmärk on tuletada meelde baasteadmisi raudbetoonist ja tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel nii uute kui ka olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonidega.
   • 9.45 – 10.00 Kogunemine veebikeskkonda
   • 10.00 – 12.00 Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine
    • Raudbetooni töötamise põhimõte
    • Betooni ja terasarmatuuri koostöö eeldused
    • Betooni koostis ja struktuur
    • Betooni tugevusomadused, nende muutus ajas ja tugevust mõjutavad tegurid
    • Betooni survetugevusklassid
    • Armatuurteraste põhimõtteline jaotus, nomenklatuur, projektis kasutatavad tugevusenäitajad ja funktsionaalne liigitus raudbetoonis
    • Armatuuri kaitsekiht. Raudbetoonkonstruktsiooni kestvus: Keskkonnaklassid
   • 12.00 – 12.45 Toekas kohvipaus
   • 12.45 – 14.15 Koolitus jätkub
    • Raudbetooni kahjustumismehhanismid ja nende tekkepõhjused
    • Inimlikud põhjused raudbetooni kahjustuste tekkes
    • Armatuurterase korrosioon raudbetoonis
    • Raudbetooni remondi (kahjustuste likvideerimise) üldised põhimõtted
   • 14.15 – 14.30 Paus
   • 14.30 – 16.00 Koolitus jätkub
    • Raudbetoonelementide arvutamise alused ja põhimõtted
    • Lihtsamad näited paindele töötava elemendi arvutustest
    • Raudbetoontala, plaadi ja ribiplaadi kandevõime arvutused
    • Raudbetoontala, plaadi ja ribiplaadi tõmbearmatuuri pindala dimensioneerimise arvutused
 3. Õppepäev: Teraskonstruktsioonid (3,7 TP)
  • Koolituse eesmärk on tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel teraskonstruktsioonidega. Käsitledes kogu protsessi – dokumentatsioonist, projekteerimisest, hinnapäringute tegemisest, suhtlusest alltöövõtjatega, tootmisest, pinnaviimistlusest, kinnitusvahendite ja paigalduseni.
  • Andri Väljaots AVEN OÜ tegevjuht
   • 9.45 – 10.00 Kogunemine veebikeskkonda
   • 10.00 – 12.00 Teraskonstruktsioonid
    • Teraskonstruktsioonidele esitatavad nõuded ehituses – standard EN 1090
    • Tehase tootmisohje (FPC – Factory Production Control)
    • CE märgis ja toimivusdeklaratsioon
    • Materjalide sertifikaadid ja enamlevinud profiilid ehituskonstruktsioonides
    • “Must” vs “roostevaba” teras
    • Keevitusprotseduurid ehk WPS-id ja heakskiidu protokollid WPQR-id
    • Keevituse protsessid ja asendid
    • Keeviste tähistamine
    • Keevitaja sertifikaat
   • 12.00 – 13.00 Lõuna
   • 13.00 – 15.00 Koolitus jätkub
    • Pinnaviimistlus – keskkonna- ja kestvusklassid
    • Pulbervärvimine, vedelvärvimine, kuumtsinkimine, tuletõkkevärvimine, nende kombinatsioonid – millega on tegemist ja millal midagi eelistada
    • Pinnaviimistluse raportid – mida sisaldavad, mida peaks sisaldama ja mida jälgida
    • Koostude/detailide pakkimine, transport, ladustamine, troppimine, tõstmine, paigaldus
    • Objektil keevitmine
    • Millist infot peaks sisaldama korrektselt tehtud hinnapäringud
    • Enamlevinud vead projekteerimisel ja mida peaks arvestama
 4. Õppepäev: Puitkonstruktsioonide eripära, mehaanilised omadused ja arvutamine (4TP)
  • Tõnu Peipman Inseneribüroo Printsiip OÜ ehitusinsener ning vastutav projekteerija (tase 8).
   Tõnu Peipman on Inseneribüroo Printsiip OÜ ehitusinsener ning vastutav projekteerija. Samuti on ta Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriosakonna osalise koormusega külalisdotsent ning müürsepa ja puussepa kutseeksamite komisjonide liige. Tõnu Peipman omab volitatud inseneri kutsetunnistus (tase 8).

   • 09.45 – 10.00 Kogunemine veebikeskkonda
   • 10.00 – 11.30 Puitkonstruktsioonide eripära, mehaanilised omadused ja arvutamine
    • Puidu kui loodusliku materjali eripärad
    • Puidu mehaanikalised omadused
    • Täispuitmaterjalid
    • Liimpuit
    • Ristkihtpuit
    • Puidupõhised plaatmaterjalid
    • Koormusolukorrad puitkonstruktsioonide arvutamisel
    • Käitumine avariiolukorras (tulekahju)
   • 11.30 – 11.45 Virgutuspaus
   • 11.45 – 14.45Koolitus jätkub
    • Terasest taridetailid puidu liidetes
    • Liimpuitraamide tüübid
    • Liimpuitraamide arvutamine
    • Puitkatuste konstruktsioonid
    • Sarikate ja penniga katuse arvutus
 5. Õppepäev ONLINE KOOLITUSENA – Vundamendi ehitus Eestis (6,3TP)
  • PhD Mait Mets Volitatud ehitusinsener, tase 8, OÜ Geoengineering juhataja
   • 09.45 – 10.00 Kogunemine veebikeskkonda
   • 10.00 – 12.00 Vundamendi ehitus Eestis
    • Eesti geoloogiline ehitus
    • Eesti kivimid – geotehnilised omadused ja nende hinnang
     • Kalju – lubjakivi, liivakivi jne.
     • Pinnased – liiv, moreen, savipinnased ( NC ja OC ), turvas
   • 12.00 – 12.45 Lõuna
   • 12.45 – 14.45 Koolitus jätkub
    • Vundamendid
     • Madalvundamendid
     • Vaivundamendid
     • Süvendid
    • Ehituskogemus
     • Madalvundamendid (Kaarma kirik, Välisministeerium, ETKVL, Viru, Pärnu – Tallinna mnt jne)
     • Vaivundamendid (Linnahall, Tallinna kesklinn, Sõle tn., Lido Õlletehas)
     • Süvendid (Pärnu vallikraav, Lilleküla, Marija Teater)
    • Diskussioon + küsimused

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.