Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Emotsionaalse Kapitali Arenguprogramm.

Koolitus ettevõtetele või gruppidele kuni 15 inimest

6 x 6 AK h koolitust + personaalne nõustamine grupiliikmetele
(15 liikmelise grupi puhul 3 personaalset nõustamist perioodi jooksul)

Programmi eesmärk.
Kevin M. Thomsoni raamatust „Emotional Capital“ on pärit valem: ettevõtte koguväärtus = (finantskapital + intellektuaalne kapital)*emotsionaalne kapital

See valem näitab meile selgelt ära, kui oluline on ettevõtte edukuse ja jätkusuutlikkuse seisukohalt see, kuidas inimesed ennast töökohal tunnevad, milline on omavaheliste suhete kvaliteet, mil moel toimub suhtlemine ja kuivõrd sisemiselt motiveeritud on töötajad andma oma teadmisi ja oskusi ettevõtte käsutusse. Põhiliselt võtavad just need omadused emotsionaalse kapitali sisu kokku.

Võib öelda, et see 1998. aastal kirjutatud raamat oli paljuski oma ajast ees. Internetiajastu oli juba saabunud ja intellektuaalne töö oli muutumas olulisemaks kui füüsiline töö. Selle muutuse valguses sai inimese psühholoogia mõistmine üha olulisemaks.

Mõlemad teemavaldkonnad, milles koolitusi teen, on otseselt seotud teadliku enesejuhtimise ja teadliku suhtlemisega. Ühendades need valdkonnad, pakun ettevõtetele võimalust ettevõtte sisekliimat põhjalikult arendada, kasvatada töötajate positiivset enesehinnangut, õppida muutusi pakkuvas keskkonnas paremini hakkama saama ja arendada suhtlemisoskusi just teadliku suhtlemise vaatenurgast. Selle tulemusena paranevad meeskonnasisesed suhted ja töö muutub tulemuslikumaks. Mida suurem on inimestevaheline usaldus ja avatus, seda vähem kulub iga päev energiat mittemõistmiste ja trotslike sisemonoloogide lahendamisele. Koosloomine on tõhusam ja põnevust pakkuv. Avanevad uued võimalused.

Koolituste teemad:

 • 1. ja 2. koolitus – Mina ise. Vaimne tervis, stressjuhtimine. Emotsionaalne ja vaimne intelligentsus. Enesehinnang ja motivatsioon.
  Käsitletavad teemad lähemalt:

  • Inimese erinevad võimed ja intelligentsused ning nende osakaal heas toimetulekus (nii isiklike kui tööalaste suhetega, enesemotivatsiooniga, maailma mõistmisega, stressi haldamisega)
  • Emotsionaalne intelligentsus ehk andekus (EQ) – oskus märgata enda emotsioone, neid reguleerida ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega
  • Eneseteadlikkus ja oskus oma meeleolu juhtida
  • Positiivne enesehinnang, selle saavutamine ning olulisus
  • Motiveerituse ja stressi seosed – motiveeritud inimesel on vähem stressi ja ta kasutab oma võimeid paremini
  • Kust tuleb stress? Kas stressi on võimalik ennetada?
  • Stressiga toimetulek – enesetunde leevendamine, olukorra muutmine, suhtumise muutmine
  • Enesemotivatsioon – peab versus tahan tegevused
  • Suhted ja töörahulolu – tasakaalus elu ja suhete väärtustamine
  • Heade suhete olemus ja nende tähtsus inimes elus
  • Vaimne ehk spirituaalne intelligentsus ja tervikutaju
  • Küps isiksus ja kasvamine vaimsusesse
 • 3. koolitus – Meeskonnaliikmete väärtused vs ettevõtte väärtused.
  Kaardistame millised on meeskonnaliikmete väärtused. Vajadusel kaardistame nende põhjal ka ettevõtteväärtused.
  Käsitletavad teemad:

  • Muutunud maailm ja muutunud väärtused
  • Väärtused organisatsioonikultuuris
  • Väärtuste kujunemine
  • Väärtused kui alus otsustamisel
  • Väärtused kui motivaatorid
  • Suhted ja väärtused, väärtused meeskonnatöös
 • 4. ja 5. koolitus – Teadlik suhtlemine. Millised on peamised takistused ladusal suhtlemisel. Konfliktide juhtimine.
  Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Inimese käitumist juhtivad mehhanismid
  • Heade suhete saladus – võimu ja staatuse tasakaal suhtes
  • Suhete juhtimine võimu-staatuse mudelit järgides
  • Enesekehtestamine kui võimalus tasakaalu leidmiseks suhtes
  • Kehtestava käitumise põhimõtted ja meetodid
  • Väärtused ja hoiakud suhtlemise alusena
  • Käitumisstiilid ja nende valik lähtuvalt olukorrast
  • Konfliktide ja eriarvamuste olemus ja tunnused
  • Konfliktide tekkepõhjused
  • Konstruktiivsed ja destruktiivsed konfliktid
  • Konfliktide tüübid
  • Konfliktide avaldumise tasandid
  • Toimetulek konfliktidega, erinevad lahendamise strateegiad
  • Erinevad konfliktide lahendamise stiilid
  • Võitja-võitja skeem konfliktilahenduses
 • 6. Koolitus – Kokkuvõttev kohtumine. Usalduse roll meeskonnatöös. Ettevõtte edu toetav organisatsioonikultuur.
  Käsitletavad teemad:

  • Meeskonnaliikmele vajalikud isiksuseomadused ja kompetentsid
  • Erinevad intelligentsused ja loovus meeskonnatöös
  • Meeskonnatöö põhialuseks olevad väärtused
  • Organisatsioonikultuur kui ettevõtte toimimise raamistik

Kogu pooleaastase perioodi vältel on koolitusgrupi liikmetel võimalik saada personaalset konsultatsiooni.

Täpne koolituste sisu rõhuasetus kujuneb välja vastavalt ettevõtte vajadustest ja lepitakse eelnevalt kokku tellijaga.

Koolitaja:
Piia Berting
on nõustaja, terapeut ja koolitaja. Ta on omandanud magistrikraadi Estonian Business School’is (2003) ja täiendanud ennast Tartu Ülikoolis psühholoogia valdkonnas ning Holistilise Teraapia Instituudis.
Alates 2005.a. on Piia olnud lektoriks Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses (koolijuhid ja õpetajad), õppejõuks Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja Euroakadeemias ning külalisõpetajaks üldhariduskoolides, samuti läbi viinud koolitusi erinevatele organisatsioonidele (Ida-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Leivaliit, Töötukassa, Rahvusraamatukogu, Saku Vallavalitsus, Sisekaitseakadeemia, mitmed üldhariduskoolid) ning esinenud seminaridel ja konverentsidel. Piia teemadeks on stressijuhtimine, enesemotivatsioon ja motiveerimine, suhtlemisoskused, emotsionaalne intelligentsus, personalijuhtimine, psühholoogia ja eneseareng, samuti ka organisatsiooni kultuur ja mikrokliima ning organisatsioonikäitumine.

Arenguprogrammi hind: 10 000 .- + km. 15 liikmelise grupi puhul teeb see ühe inimese ühe kuu hinnaks 111.11 +km

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Valge Välja Maagia. Loo rohkem selgust oma ellu läbi teadliku enese ja suhete juhtimise. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Emotsionaalse Kapitali Arenguprogramm.