Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus

Eesmär on anda süsteemne ülevaade ettevõtjale ja juhile vajalikust raamatupidamisest, finantsjuhtimisest, analüüsist ja omahinna arvestusest

Sihtgrupp:
Ettevõtjad, juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud raamatupidamise ja finantsjuhtimisega.

Teemad:

 • Millele keskenduda ettevõtjana ja juhina raamatupidamises ja finantsjuhtimises?
  • Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
 • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
  • Kas ja millised on avaliku sektori ja äriühingute raamatupidamise ja finantsjuhtimise olulisemad erinevused?
 • Raamatupidamise aastaaruanne
  • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
 • Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
 • Bilansi “lugemine“
  • Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
 • Kasumiaruande skeemid ja „lugemine“
  • Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
  • Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?
 • Rahavood ehk rahakäive
  • Rahavoogude aruanne
  • Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
  • Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
 • Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega
  • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
  • Kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
  • Eelarvete koostamise meetodid. „Ülevalt alla“ või „alt üles“? baasist või nullbaasist? perioodiline või pidev?
  • Põhitegevuse eelarvete koostamine
  • Finantseelarvete koostamine
  • Eelarvestatud kasumiaruande, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilansi ja eelarvestatud rahavoogude aruande koostamine
  • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?
 • Toodete ja teenuste omahinna arvestus
  • Mida mõistame omahinna all?
  • Mis on kuluobjektide arvestus ja miks see on oluline?
  • Kuidas kujunevad toodete, teenuste ja projektide kulud?
  • Mis on kulukohtade arvestus ja miks see on oluline?
  • Mis on kululiikide arvestus ja miks see on oluline?
 • Täiskuluarvestus ja omahinna kujunemine
  • Kuidas jaotada üldkulusid?
  • Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus
 • Osakuluarvestus ja jääktulupõhise kasumi kujunemine
  • Kulud – maht – kasum analüüs
  • Kuidas leida tasuvuspunkti ja tasuvuspunkti diagramm
  • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Projekti kasumilikkus ja rahavood
  • Projekti müügitulude ja kulude arvestus
  • Projekti laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine
  • Kuidas vältida „auke” projekti rahastamisel?
  • Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine
 • Bilansi „lugemiselt“ eesmärgistatud finantsanalüüsile
  • Kuidas viia läbi eesmärgistatud finantsanalüüsi?
  • Finantsanalüüsi meetodid ja nende kasutamine: majandusnäitajate hindamine, vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
  • Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel.

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate ettevõtjale ja juhile vajalikust raamatupidamisest, finantsjuhtimisest, analüüsist ja omahinna arvestusest;
 • teadvustanud raamatupidamise mõisteid ja printsiipe, millele keskenduda ettevõtjana;
 • koostanud ja analüüsinud finantsaruandlust;
 • arvestanud toodete ja teenuste omahinda ja projektide kasumlikkust;
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Ajakava:

 • 1. päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • 2. päev:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case study’d

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus