Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

Koolituse eesmärk on anda nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;

Sihtgrupp:
Raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

Koolituse teemad: 

 • Millele keskenduda raamatupidaja ja finantsjuhi töös, et olla edukas?
  • Tulemuslikkuse juhtimine
  • Finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas
 • Eesmärkidele ja strateegiatele suunatud finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse süsteemi loomine ja arendamine
  • Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis
  • Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus 
  • Millist strateegiat valida?
  • Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele
  • Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs
  • Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine
 • Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme?
  • Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid
  • Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling
  • Tulemuslikkuse mõõtmine ja kriitiliste edufaktorite valik
  • Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks?
 • Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?
  • Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile
  • Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine
 • Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine
  • Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?
 • Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?
 • Eelarvestamine ja eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis
  • Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
  • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
  • Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve 
  • Eelarvete koostamise meetodid ja selle tähtsus meeskonna kaasamisel eelarveprotsessi
  • Eelarvekorraldus
  • Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
 • Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi?
  • Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi?
  • Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus
  • Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)? 
  • Toote kuluarvestuse protsess
  • Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
  • Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused 
  • Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?
  • Kuidas arvestada kaudkulusid ja üldkulusid kuluobjektidele? 
  • Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused 
 • Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust või tegevuspõhist kuluarvestust (ABC costing)?
  • Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine 
  • Tegevuspõhine kuluarvestus
  • Jääktulupõhise kasumi kujunemine
  • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
  • Otsuste puu
 • Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) nüüdisaegses organisatsioonis?
  • Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet? 
  • Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
  • Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
  • Täiendava raha vajaduse määramine
 • Eelarvete koostamine
  • Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine) (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, eelarvestatud kasumiaruanne (tulude kulude eelarve), rahavoogude prognoos, eelarvestatud rahavoogude aruanne)
  • Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides 
  • Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
  • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
  • Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
  • Miks eelarvetest ei ole kasu?
  • 15 soovitust eelarvete koostamiseks
 • Mineviku finantsanalüüsidelt eesmärgistatud ja controllingu aruannete analüüsidele
  • Praktiline näide: Controllingu aruannete analüüs

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;
 • teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises;
 • praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, maksuarvestusega, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis;
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Koolituse meetod – õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case study’d

Ajakava:

 • Esimene päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Teine päev:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetodiks on õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case studyd

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile