Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hea tekstiloome ja eesti ametikeel

Sihtrühm: Ametnikud, sh sekretärid, juhiabid, referendid; ettevõtjad, müügirahvas ja kõik, kel vaja kirjutada häid ja õigeid tekste.

Eesmärk:

 • tuletada meelde ametisuhtluses tähtsamad õigekirjareeglid, pöörates tähelepanu probleemkohtadele (sh algustäht, kirjavahemärgid, kokku- ja lahkukirjutus ning numbrikirjutus);
 • tutvustada normiuuendusi;
 • selgitada hea tekstiloome aluseid, selge keele sõnastust ja lausestust;
 • juhtida tähelepanu kantseliidi tüüpväljenditele ja võõrkeelenditele, mis takistavad sõnumit mõista;
 • selgitada e-kirja erinevust paberkirjast, tutvustada Eesti kirja standardit ja anda juhiseid e-kirja vormistamiseks.

Koolituse sisu:

 • täheortograafia, arvukirjutus, lühendite õigekiri ja käänamine, kirjavahemärgid, normimuutused ja keelehooldeallikad, sh e-ressursid;
 • selge keele nõuded; tarbeteksti põhimõtted ja tunnused; teksti eesmärk, sõnum ja adressaat; arusaadava lause koostamine;
 • kümme levinumat kantseliidiväljendit ja kuidas neid paremini sõnastada; tarbetu inglispärasus sõnavaras ja grammatikas, paremad omakeelsed vormid; toortõlked inglise keelest, nende eestipärasemad vasted.
 • e-kirja eripära; Eesti kirja standard EVS-882-1-2013; lugejat kaasav sõnastus; kirjaülesehitus, sh pöördumised, lõputervitused, signatuur; sõnumi esitamine, lõikude õige järjekord, kirja loogika; ABC-reegel ja KISS-reegel; lugemist ja mõistmist toetav vormistus, sh ekraaniruumi optimaalne kasutus, lõigu pikkus ja tähtsa info esiletõst; automaatteadete sõnastus.

Õppemeetod: Iga teema juurde tehakse harjutusi, seminarivorm soodustab interaktiivset suhtlemist, mis lubab igal osalejal saada endale vajalikku.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ametikeeles vajalikumaid õigekirjareegleid ja oskab leida keeleabi, sh võrgust;
 • teab selge keele põhimõtteid ja hea tekstiloome aluseid, oskab tuvastada sõnumi, eesmärgi ja adressaadi, oskab koostada lühikest ja selget lauset;
 • oskab vältida kantseliiti ja võõrapärasust;
 • tunneb e-kirja koostamise põhimõtteid, oskab seda loetavalt ja arusaadavalt sõnastada ning vormistada.

Koolitaja:
Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ja kaitsnud sealsamas filosoofiadoktori väitekirja. Eesti Keeletoimetajate Liidu ja Eesti Kirjanike Liidu liige. Olnud TÜ kauane õppejõud, TLÜ vanemteadur ja õpikukirjastuse Maurus peatoimetaja. Praegu vabakutseline koolitaja, keeletoimetaja ja kirjanik. Eesti keele, e-tekstide ja stilistika koolitusi on teinud aastast 2007. Praeguseks on ta õpetanud üle 300 eesti keele huviliste rühma. Tähtsamad riigiasutustest koostööpartnerid on olnud Töötukassa, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus jm.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hea tekstiloome ja eesti ametikeel