Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hooldustöötaja lühikoolitus

Koolituse eesmärk on ette valmistada hooldajaid, kes toetaksid ja abistaksid abivajajat elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamiseks vastava plaani (sh rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan) alusel.
Koolitus on sobilik ka hooldustöötaja (tase 3) kutseeksamiks ettevalmistava koolitusena.

Sihtgrupp:
Isikud, kes juba töötavad või on varasemalt töötanud hooldustöötajana või puutuvad kokku omastehooldusega ja soovivad täiendada enda teadmisi hooldustöö vallas.

Koolituse sisu:

 1. Hooldustöötaja kutse-eetika ja kutse taotlemine – 4 ak t
  • Kutse-eetika põhiprintsiibid.
  • Väärtuste konflikt, konfidentsiaalsus nõuete järgimine.
  • Kutse taotlemise protsess, nõuded ja dokumentatsioon.
 2. Suhtlemisoskused hoolekandetöös – 8 ak t
  • Olulisemad suhtlemisoskused ja sobiva suhtlemisviisi kasutamine.
  • Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine.
  • Aktiivse kuulamise võtted.
  • Positiivne enesekehtestamine.
  • Konfliktide ennetamine ja juhtimine.
  • Meeskonnatöös osalemine, koostööoskused.
 3. Hoolduse alused. Hooldustoimingud – 8 ak t
  • Inimese elamise toimingud ja neid mõjutavad tegurid.
  • Klientide põhilised terviseprobleemid.
  • Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes.
  • Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused, nende mõiste, sisu ja osutamise tingimused läbi eluetappide.
 4. Arengupsühholoogia, inimese elukulg – 4 ak t
  • Arengupsühholoogia alused.
  • Elukaare teooria.
  • Vanusega seotud füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu etappide ja käitumuslike muutuste arvestamine hoolekandetöös.
 5. Anatoomia-füsioloogia-patoloogia – 14 ak t
  • Sissejuhatus anatoomiasse.
  • Erialane terminoloogia.
  • Põhimõisted.
  • Tugi- ja liikumiselundid.
  • Süda.
  • Vereringe.
  • Hingamiselundid.
  • Hingamisteed.
  • Seedeelundid.
  • Seedekanal.
  • Kuse- ja suguelundid.
  • Närvisüsteem.
  • Sisesekretsiooninäärmed.
  • Meeleelundid.
  • Katteelund.
 6. Hügieeni ja hooldustoimingute juhendamine (praktiline) – 8 ak t
  • A-ja antiseptika.
  • Käte hügieen.
  • Kliendi voodi korrastus.
  • Kliendi pesemine (sh naise ja mehe intiimpesu), abistamine pesemisel.
  • Naha seisundi hindamine.
  • Küünte ja juuste hooldus.
 7. Ergonoomika ja hooldusabivahendid (praktiline) – 6 ak t
  • Ergonoomika üldised alused.
  • Kliendi nihutamise võtted: nihutamine ilma abivahendita, nihutamine ristlinaga ja raamiga, pöördvõte, kangivõte.
  • Kliendi ülesnihutamise võtted: ilma abivahendita ja abivahendiga (rätik, ristlina, rull, raam).
  • Kliendi pööramine selili asendist külili ja tagasi selili, asendi korrektsioon ja toestus.
  • Kliendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima.
  • Kliendi abistamine külg-ees ja selg-ees võttega ratastoolile.
 8. Haigused, häired ja puudused, nende põhjused, kliendi abivajaduse hinnang nende toimingute ja käitumise põhjal elus ja olustiku tingimustes – 8 ak t
  • Tervisenäitajate (nt kehatemperatuur, pulss ja hingamine, arteriaalne vererõhk ja veresuhkur) mõõtmine ja terviseseisundi jälgimine; naha seisundi jälgimine ja hooldus, õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.
  • Hooldus erinevate haiguste korral: sise-, kirurgiliste-, neuroloogiliste-, nakkus-, naha-ja suguhaiguste-, nina – kõrva – kurgu – silma-, psüühika- ja käitumishäirete korral.
 9. Ravimiõpetuse alused – 4 ak t
  • Mõisted.
  • Ravimite kasutusjuhised, toimed, annustamine, manustamine, säilitamine.
  • Ravimvormid.
  • Ravimite hankimine.
  • Kliendi juhendamine ja abistamine ravimi manustamisel.
  • Koduapteek.
 10. Majapidamistööd – 6 ak t
  • Kodumajanduse olemus ja üldised põhimõtted.
  • Koristustööde tähtsus ja planeerimine.
  • Koristustekstiilid- mikrokiud tekstiilide kasutamine ja hooldus.
  • Kaasaegse kodukoristuseks vajalikud tarvikud ja puhastusained.
  • Eluruumide olmehügieen-hoolduskoristus, suurpuhastus.
  • Olmeparasiidid ja nende hävitamine.
  • Ohutusnõuete järgimine korrastustöödel.
 11. Toitlustamise alused – 4 ak t
  • Tervisliku toitumise alused.
  • Toitumisprobleemid.
  • Toitumine erinevates kultuurides.
 12. Surija hooldus – 4 ak t
  • Suremine ja surm.
  • Mõisted, liigid, põhjused.
  • Surm erinevatel eluetappidel.
  • Surm peres, pereliikmete reaktsioonid.
  • Kriisi etapid, hingehoid, surmaks valmistumine.
  • Väärikas lahkumine.
  • Surnu korrastamine.
 13. Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta – 8 ak t
  • Nõuded tööalasele eneseanalüüsile.
  • Eneseanalüüsi struktuur ja sisu.
  • Praktilised nõuanded hooldustöötaja kutseeksami eneseanalüüsi koostamiseks.
  • Eneseanalüüsi läbiviimine iseseisva tööna.
 14. Esmaabi väljaõppe koolitus – 16 ak t
  • Põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.
  • NB! Osaleja soovi korral võib jätta esmaabi mooduli ka tegemata. Sel juhul on koolituse hind 85 eur soodsam
 15. Toiduhügieeni koolitus – 6 ak t
  • Põhiteadmised toiduhügieeni ja isikliku hügieeni nõuete ning tagamise osas
  • NB! Osaleja soovi korral võib jätta toiduhügieeni mooduli ka tegemata. Sel juhul on koolituse hind 28 eur soodsam

Kui osalejal on esmaabi väljaõppe ja/või toiduhügieeni koolitus läbitud või plaanis läbida see kuskil mujal, siis osaleja soovi korral võib jätta esmaabi ja/või toiduhügieeni mooduli käesoleva koolituse raames tegemata. Sel juhul on koolituse hind vastavalt 85 (esmaabi) / 28 (toiduhügieen) eur soodsam.

Osa saab võtta ka üksikutest koolituspäevadest. Päeva hind siis 110 € + km

Koolituse läbinu:

 • Mõistab haiguse – tervise käsitust, teab põhimõisteid: haigus, diagnoos, sümptom, sündroom, funktsionaalne toimetulek
 • Kasutab majapidamises erinevaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja oskab järgida ohutustehnikat
 • Tunneb enamlevinumaid olmeparasiite ja teab kuidas toimida nende leviku tõkestamiseks
 • Tunneb toiduohutuse aluseid, teab ealise toitumise iseärasusi, jälgib tervisliku toitumise aluseid
 • Oskab selgitada kliendile toidukordade, toidu, toidutalumatuste, toiduallergiate mõju tervisele
 • Teab hooldusplaani koostamise põhimõtteid, planeerib ja teostab vajalikud hooldus- ja ilutoimingud
 • Oskab kasutada ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid hooldustoimingutes
 • Mõistab inimkeha kui terviku toimimist, tunneb peamisi füsioloogilisi protsesse ja nende normaalse toimimise vajalikkust organismis, soovitab võimalusi terviseriskide vähendamiseks
 • Järgib hügieenireegleid ning kasutab isikukaitsevahendeid enda ja kliendi kaitsmiseks
 • Tunneb isikliku ja kliendi hügieenihoolduse põhitõdesid, hooldaja välimuse suhtes kehtivaid reegleid
 • Teab ravimiõpetuse põhimõisteid, tunneb erinevaid ravimvorme, teab nende hankimise, manustamise korda
 • Teab sureva inimese hoolduse ja hingehoiu põhimõtteid ning kuidas toetada surijat ja lähedasi kriisietappide läbimisel
 • Oskab koostada eneseanalüüsi praktilise töökogemuse kohta
 • Oskab anda esmaabi

Koolituse maht kokku 108 ak t, millest 104 tundi interaktiivset auditoorset tööd, sh 21 ak t praktilist tööd ja 4 ak t iseseisvat tööd

Tunnistus
Õpiväljundite kontroll toimub teadmiste kontrolltestiga (valikvastused/ avatud küsimused), praktiliste ja grupitööde alusel Õpingute lõpetamisel väljastatakse lõpetajale tunnistus kui osaleja on osa võtnud ja läbinud vähemalt 80% õppekavast ja sooritanud positiivsele tulemusele kirjaliku teadmiste kontrolli testi. Osalejale väljastatakse tõend, kui õppija võttis osa vähem kui 80% õppekavast. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule ja läbitud teemadele.

Koolitajad:
Aet Olle
On lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö eriala, magister. Omab pikaaegset töökogemust sotsiaaltöö valdkonnas, alates 2011. a töötab Põlva Valla Hooldekodu juhatajana. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2010.

Jelena Veber Esmaabiõpetaja

Kaido Voogla
Töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht. Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 ja erinevate igapäevaste abivahenditega juba aastast 2003.

Kaja Solom
MSc (õendusteadus), BA (sotsiaaltöö). Praktiseerinud õena haiglas, koduõenduses ja töötanud õendusjuhina. Sotsiaaltöö kogemus on peamiselt vaimse tervise valdkonnast, töötades MTÜ Lõuna–Eesti Erihooldusteenuste Keskuses juhatajana. Õppejõuna töötanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikoolis õenduse õppekaval. Koolitajana on kogemused õdede ja hooldutöötajate täiendõppest. Südamelähedased ja huvipakkuvad teemad on vananemine, geriaatria, vaimne tervis, juhendamine ja suhtlemisoskused.

Kristel Viire
On töökeskkonnaspetsialist-hügieenik, epidemioloog, tööohutuse spetsialist, konsultant. Ta on töötanud erinevates toidutööstuse ettevõtetes. Toiduhügieeni koolitajana on tal kogemusi üle 10 aasta.

Maiken Jaanisk
On täiskasvanute koolitajana tegutsenud juba üle kümne aasta, sh Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Peamisteks koolitusvaldkondadeks on suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, kliiniline psühholoogia, meeskonnatöö ja enesearendus. Alustas oma karjääri koolipsühholoogina, hiljem on läbi viinud koolitusi ja nõustamisi lasteaedades ja põhikoolides. On nõustanud lapsi ja peresid ohvriabi kaudu, läbi viinud lähisuhte vägivalla all kannatavatele peredele teraapiagruppe. Magistritöö teemaks oli individuaalne nõustamine söömishäirete osas. Õppetöö raames on õpetanud laste ettevalmistust protseduurideks, omades ise haiglapraktika kogemust. On olemas kokkupuude ka erivajadustega lastega. On koostanud õpik-käsiraamatu hooldustöötajatele. Omab andragoogi kutse 6. taset.

Rita Selgis
Omab kogemust puhastusvaldkonnas juba alates 2005. aastast. Koolitajana on tegutsenud alates 2009. aastast. Haridus – Tartu Ülikool haridusteaduse bakalaureus kutseõpetaja eriala. Lisaks omab: Täiskasvanute koolitaja, tase 6; Puhastusteenindaja I,II kutsetase; Kahjuritõrjuja, tase 4; Standardi EVS 914:2012 “Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine” (INSTA 800), tase 3 ja tase 4

Taisi Talviste
Majutus-toitlustusvaldkonna kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Tatjana Jušinski
On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus).
Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes.
2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde).

Terje Paes
Täiskasvanute koolitaja, andragoog (7 tase), karjäärinõustaja (7 tase). On töötanud välja metoodilisi materjale ja olnud koostööpartneriks õppeasutustele, ettevõtetele ning ühingutele, hoolekandeasutustele. MTÜ Tugiteenuse üks asutajaliikmetest ja juhatuse liige. On valitud aasta koolitajaks 2020.

Ülle Kivisild
On lõpetanud Tallinna Meditsiinikooli ja Tartu Ülikooli. On hooldustöötaja kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskesuses, samuti aastaid olnud koolitajaks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hooldustöötaja lühikoolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.