Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Preismann Koolitus OÜ

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust.

Oleme seadnud oma prioriteediks keerukamate ja tõlgendamist vajavate küsimuste käsitlemise ning kõigi aktuaalsust omavate uute seaduste ja seadusemuudatuste põhjaliku tutvustamise vastavatele sihtgruppidele erinevates õigusvaldkondades nii era- kui avaliku õiguse sfääris. 

Lektoritena esinevad meie koolitustel seadusloomes osalenud tippjuristid, kohtunikud, sh Riigikohtust, Tartu Ülikooli õppejõud, mh advokaadid, Justiitsministeeriumi ametnikud, ametkondade juhid jpt omal alal praktiseerivad tippspetsialistid. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et koolitustel oleks esinejaid nii seaduseloojate kui ka praktikute hulgast. Osalejad saavad koolituste käigus ka vastuseid neid huvitavatele konkreetsetele küsimustele.

Lisaks oleme korraldanud koolitusi psühholoogia-, suhtlemis- ja juhtimisalastel teemadel (nt meeskonnatöö, ajaplaneerimine, projektijuhtimine, stress ja tööstress, klienditeenindus jm), kus lektoriteks on olnud samuti oma ala põhjalikult tundvad professionaalid.

Korraldame ettevõtete/asutuste jaoks ka sisekoolitusi, mille programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele ja eesmärkidele.

Meie koolitustel on olnud osalejaid lisaks juristidele, spetsialistidele ja ettevõtete/asutuste juhtidele pea kõigist äri- ja eluvaldkondadest, sh riigiasutustest ning kohalikest omavalitsustest. Koolitustel osalenute rahulolust annab märku täienev püsiklientide hulk ning positiivne tagasiside.

Enesetäiendamine on investeering tulevikku ja edukuse alus!

Firma nimi: Preismann Koolitus OÜ
Aadress: K. A. Hermanni 3-13A, 10121 Tallinn
Koduleht: www.preismann.ee
Telefon: 646 0002
E-post: koolitus@preismann.ee

Koolitused

 • Autoriõigus töölepingutes ja töövõtusuhetes

  Kas müügikuulutuse tarvis tehtud foto autost, sotsiaalmeedias avaldatud reisipildid, internetist endale kogutud naljapiltide kogu, lepingu projekt, seaduse tõlge, lõpetamata romaan, näidendi pealkiri, avalikul peol esitatud rahvalaul, uudispildid erakonna miitingust, teaduskonverentsi […]

  • 16.05.2019 (6,33 akadeemilist tundi auditoorset õpet.)    /    Tallinn, kesklinn, asukoht täpsustamisel
  Hind: 129€ (+km)
 • Uus isikuandmete kaitse seadus jt rakendusküsimusi andmekaitseõiguses

  Eesmärk: käsitleda isikuandmete kaitset ja isikuandmete töötlemise erisusi vastavalt uuele isikuandmete kaitse seadusele (võeti vastu 12.12.2018, jõustus 15.01.2019). Samuti käsitletakse teisi aktaalprobleeme andmekaitseõiguses, nt andmekaitse üldmääruse senist rakendumist, nõusoleku küsimist, mõjuhinnangu koostamist, enda andmete parandamist ja kustutamist, otseturundust, andmekaitsespetsialisti ning vastutavate ja volitatud töötlejate kohustusi jpm.

  • 08.05.2019 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus (Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus)
  Hind: 129€ (+km)
 • Praktiline tõendamine ja tõendipõhine argumenteerimine ärisuhetes

  Koolitus on mõeldud ettevõtete ja asutuste töötajatele ja juristidele, kelle tööülesannete hulka kuulub tööprotsesside, lepingute täitmise ja projektide juhtimine või jälgimine. Samuti on koolitus mõeldud kõigile neile, kes soovivad parandada oma teadlikkust ja oskusi ka igapäevaste tehingute tõenduslikul tagamisel.deid, mida peaks tegema enda huvide ja õiguste kaitseks juhul, kui teine pool rikub lepingut või kohustust.

  • 22.05.2019 (6,33 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, kesklinn, asukoht täpsustamisel
  Hind: 129€ (+km)

Meie sõbrad