Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Preismann Koolitus OÜ

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust.

Oleme seadnud oma prioriteediks keerukamate ja tõlgendamist vajavate küsimuste käsitlemise ning kõigi aktuaalsust omavate uute seaduste ja seadusemuudatuste põhjaliku tutvustamise vastavatele sihtgruppidele erinevates õigusvaldkondades nii era- kui avaliku õiguse sfääris. 

Lektoritena esinevad meie koolitustel seadusloomes osalenud tippjuristid, kohtunikud, sh Riigikohtust, Tartu Ülikooli õppejõud, mh advokaadid, Justiitsministeeriumi ametnikud, ametkondade juhid jpt omal alal praktiseerivad tippspetsialistid. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et koolitustel oleks esinejaid nii seaduseloojate kui ka praktikute hulgast. Osalejad saavad koolituste käigus ka vastuseid neid huvitavatele konkreetsetele küsimustele.

Lisaks oleme korraldanud koolitusi psühholoogia-, suhtlemis- ja juhtimisalastel teemadel (nt meeskonnatöö, ajaplaneerimine, projektijuhtimine, stress ja tööstress, klienditeenindus jm), kus lektoriteks on olnud samuti oma ala põhjalikult tundvad professionaalid.

Korraldame ettevõtete/asutuste jaoks ka sisekoolitusi, mille programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele ja eesmärkidele.

Meie koolitustel on olnud osalejaid lisaks juristidele, spetsialistidele ja ettevõtete/asutuste juhtidele pea kõigist äri- ja eluvaldkondadest, sh riigiasutustest ning kohalikest omavalitsustest. Koolitustel osalenute rahulolust annab märku täienev püsiklientide hulk ning positiivne tagasiside.

Enesetäiendamine on investeering tulevikku ja edukuse alus!

Firma nimi: Preismann Koolitus OÜ
Aadress: K. A. Hermanni 3-13A, 10121 Tallinn
Koduleht: www.preismann.ee
Telefon: 646 0002
E-post: koolitus@preismann.ee

Koolitused

 • Riikliku järelevalve ja haldustäitemenetluse kohaldamise praktikast

  Koolituse eesmärk on käsitleda riikliku järelevalve ja haldustäitemenetluse / haldussunnivahendite kohaldamist korrakaitseseaduse ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse rakenduspraktikas (v. a politsei tegevuses). Antakse soovitusi riikliku järelevalve raames tehtavate ettekirjutuste vormistamiseks, et tagada nende õiguspärasus ja vajaduse korral ka tõhusa sundtäitmise võimalikkus. Selgitatakse vabatahtlikult täitmata jäetud ettekirjutuse sundtäitmise eelduseid ja korda. Teemasid käsitletakse koos uuema kohtupraktikaga.

  • 18.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus (Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus)
  Hind: 129€ (+km)
 • Uus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (jõustus 01.07.2018). Tehnorajatise talumise tasu

  Eesmärk: käsitleda 1. juulil 2018 jõustunud kinnisasja avalikes huvides omandamise seadust (KAHOS) põhirõhuga kinnisasja omandamise põhimõtetel ja sundvalduse seadmisel. Käsitletakse ka tehnorajatise talumise tasu suuruse uut regulatsiooni, mis jõustub 01.01.2019 ja selle seoseid KAHOSiga.

  • 27.09.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Toompuiestee 19 (Hotel L´Ermitage konverentsiruum)
  Hind: 129€ (+km)
 • Nõuete aegumine ja tasaarvestus riigikohtu praktikas

  Koolituse eesmärk on käsitleda nõuete aegumise ja tasaaarvestuse viimase aja praktilisi probleeme. Koolitus baseerub suures osas teemakohaste uute Riigikohtu lahendite analüüsil. Mh selgitatakse aegumise tähtaja peatumist, katkemist jm. Aegumist ja tasaarvestust käsitletakse ka koosmõjus pankroti- ja täitemenetlusega.

  • 31.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus)
  Hind: 129€ (+km)
 • Maksekäsu kiirmenetlus praktikas. Euroopa maksekäsk

  Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ja antakse nõuandeid vigade vältimiseks. Mh käsitletakse ka 01.01. jõustunud uut tsiviilkohtumenetluse sätet, mis seab krediidikulukuse määra ülempiiri ja viivise määra, mille puhul ei kohaldata maksekäsu kiirmenetlust tarbijalepingutele.

  • 17.10.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, II korrus).
  Hind: 129€ (+km)
 • Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.2018 rakenduvatele nõuetele arvestades uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud

  Koolitusel selgitatakse, mis muutub tulenevalt 25. mail 2018 jõustunud EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR). Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri, mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes, isiku õigust nõuda enda kohta käivate andmete parandamist/kustutamist, seda, millised on andmekaitsespetsialisti funktsioonid ettevõttes, nõusoleku küsimine jpm. Samuti käsitletakse uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679SE) olulisemaid põhimõtteid. Käsitletakse ka üldmääruse senist rakendamist.

  • 29.11.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Tallinn, Narva mnt 7C, II korrus)
  Hind: 129€ (+km)

Meie sõbrad