Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

Koolitusprogrammi eesmärk on jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitus- ja arendustegevuse kavandamiseks ja elluviimiseks.

Kompetentsed ja motiveeritud töötajad ning nende arengu süsteemne toetamine on ainuvõimalik viis organisatsioonil kiiresti muutuvas maailmas edukalt toime tulla. Inimesed organisatsioonis vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist, vaid tänu millele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi tulemused. Selleks et personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Eesmärk:
Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Sihtgrupp:
Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Programm:

 • I koolituspäev
  koolitaja Külli Meier

  • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Täienduskoolitus ja pidev õppimise vajadus organisatsioonis
   • Täiskasvanute koolituse seadus ja mida tähele panna täiendkoolitusasutuse teenuste valikul
   • Koolitusturu arengud ja täiskasvanute koolitaja kutse tähtsus
   • Nõutavate teadmiste ja oskuste muutumine ning pidev arenguvajadus
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Koolitusprotsessi juhtimine organisatsioonis
   • Personaliarendust ja õppimist toetavad strateegilised põhimõtted organisatsioonis
   • Koolitusstrateegia koostamine, põhimõtted ja korrad
   • Õppimisvõimaluste ja õppimiskultuuri loomine, koolituse liigid ja vormid
   • Väljakutsed õppimise toetamisel ja koolitusprotsessi juhtimisel
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Koolitusprotsessi juhtimine (jätkub)
   • Koolitusvaldkonna dokumendid, sh koolitusplaan, eelarve, koolituslepingud
   • Koolitusprotsessis osalejate roll ja mõju, võimalused enesearenguks
 • II koolituspäev
  koolitaja Kadri Kütimaa

  • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Koolitusvajaduse väljaselgitamine
   • Koolitusvajaduse väljaselgitamise protsessi etapid
   • Meetodid koolitusvajaduse väljaselgitamiseks
   • Koolitusvajaduse hindamine ja analüüsimine
   • Põhilised ohud koolitusvajaduse väljaselgitamisel
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Koolituse läbiviimine, hindamine ja aruandlus
   • Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
   • Koolitusaruande koostamine
   • Koolituse tulemuslikkuse hindamine
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Koolituse järeltegevused

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet Eesti koolitusvaldkonda reguleerivast seadusandlusest, täiskasvanute koolitaja kompetentsuse nõuetest ja koolitusturu trendidest;
 • teab, kuidas koolitusprotsess on seotud personali- ja organisatsiooni strateegiaga;
 • omab ülevaadet erinevatest õpikäsitlustest ja organisatsioonis õppimisvõimaluste loomisest;
 • teab, millised põhimõtted ja dokumendid toetavad koolitusprotsessi juhtimist;
 • oskab nimetada koolituse liike ja vorme ning teha sobivaid valikud õppe-eesmärkide saavutamiseks;
 • teab, kuidas koostada koolitusplaani ja eelarvet ning koolituslepinguid;
 • on analüüsinud enda kompetentse koolitusprotsessi juhtijana;
 • teab, mida tähendab 70:20:10 mudel;
 • tunneb koolitusprotsessi erinevaid etappe;
 • teab, kuidas selgitada välja koolitusvajadust ning millistele ohtudele tähelepanu pöörata;
 • teab, millele pöörata tähelepanu koolituse planeerimisel ja läbiviimisel;
 • tunneb Kirckpatricku mudelit, kui koolituse tulemuslikkuse hindamise alust;
 • on saanud ülevaate erinevatest järeltegevuste võimalustest peale koolitust.

Meetodid: Interaktiivne loeng, arutelud.

Koolitajad:
Külli Meier on hariduselt majandusspetsialist ja andragoog. Lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja panganduse eriala ning kaitsnud magistrikraadi Tallinna Ülikooli andragoogika erialal. Magistritöös uurinud juhtide arusaamu õppimise toetamisest organisatsioonis. Omab pikaajalist töökogemust personalijuhtimise ja -arenduse valdkonnas. Töötamine Danske Banki Balti panganduse personalijuhina on andnud praktilised kogemused piiriüleste personaliprojektide juhtimisest, organisatsioonikultuuri kujundamisest ja igapäevaste personaliprotsesside toimimisest.
Külli on kaasa löönud inimeste arengu ja juhtimisega seotud kutsestandardite loomisel ja kutsealaste kompetentside hindamisel, olles täiskasvanute koolitaja kutse kutsekomisjoni ja personalijuhi kutse hindamiskomisjoni liige. Omab ka ise personalijuht, tase 7 ja täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutset.
Osalenud koolitajana Tallinna Ülikooli andragoogika õppekava ja EBS-i täienduskoolituse programmides. Personalijuhtimise käsiraamatu ja koolitaja käsiraamatu üks kaasautoritest.

Kadri Kütimaa, If P&C Insurance AS, koolituskonsultant.
Kadri Kütimaa on töötanud If P&C Insurance AS-is koolituskonsultandina aastast 2007 ning koolitusvaldkonnas tegev olnud aastast 2003. Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal. Tööalased põhitegevused on seotud kompetentside arendamise valdkonnaga, sh koolituste tellimise ja koordineerimisega.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.