Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kriisiks valmis – praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamise koolitus

Koolituse eesmärk on toetada/üle vaadata läbi praktilise koolituse haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine

Õppesisu eesmärgid on:

 • toetada asutuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamist ja seeläbi anda koolitusel osalejatele ülevaade riskijuhtimise ja kriisreguleerimise protsessist;
 • parandada läbi praktiliste harjutuste ja õpiprotsessi töötajate võimet iseseisvaks tegutsemiseks kriisi realiseerumisel;
 • kaardistada asutusest ja tema väliskeskkonnast tingitud riskidest, nende omavahelisest ristsõltuvusest tulenevad ohud ja planeerida nende võimalikud lahendusteed.

Koolituse sihtgrupp:
Hoolekandeasutuste kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonna-spetsialistid,  – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Koolituse läbiviimise alus: Hädaolukorra seadus

Koolituse sisu:

 • Teema 1. Kriis ja hädaolukord
  • riskianalüüsi läbiviimine, ohtude ja riskide hindamine;
  • kriisi lahendamiseks vajalike ressursside ja tegevuste kaardistamine kriisiplaani koostamiseks;
  • kriisimeeskonna moodustamine ja ülesannete jaotumine;
  • info liikumise alused kriisireguleerimisel (ennetus-, valmisoleku-, lahendamise- ja taastamise faasis), kriisikommunikatsioon ja riskikommunikatsioon;
  • suhtlemine meediaga ja meedia roll kriisiolukorras;
  • tavapärase töörütmi taastamine ja psühholoogiline esmaabi pärast sündmust.
 • Teema 2. Lauaõppuse meetodil kriisiolukordade lahendamine
  • Sõltuvalt koolitusel osalevate inimeste arvust kuni nelja võimaliku asutuses toimuva kriisisituatsiooni lahendamine ja nende põhjal oma asutusest lähtuva tegevuskava loomine.
  • Võimalikud stsenaariumid:
   • tulekahju;
   • äkkrünnak;
   • pommiähvardus;
   • plahvatusohtlik ese hoones;
   • vägivaldne isik hoones;
   • surmajuhtum;
   • äkiline haiguspuhang / mürgistus;
   • plahvatus ja varing;
   • elutähtsate teenuste toimepidavuse katkestus;
   • õnnetus;
   • teised olukorrad, mida asutus vajalikuks peab.

Koolituse järgselt õppija:

 • teab, millised on kriisireguleerimise 4 faasi, tunneb erinevate hädaolukordade korral tegutsemise põhimõtteid ja oskab planeerida tegevusi hädaolukordade ennetamiseks, lahendamiseks ning nendega kaasnevate mõjude leevendamiseks.
 • oskab koostada oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvat kriisiplaani;
 • teab, millised on informatsiooni liikumise alused ning oskab koostada vastuseid ja teateid kolmandatele osapooltele kriisisituatsioonis;
 • teab, kuidas taastada hädaolukorrale eelnenud tavapärane seisund ja oskab anda esmast tuge abivajaja(te)le.

Koolitaja:
Mari Kolga, Kriisinõustaja-psühholoog, on läbinud Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppe kriisireguleerimise suuna (MA-töö kaitsmisel) ja omab tuleohutusspetsialist tase 5 kutsetunnistust. Töötanud Töötanud haridusasutuste tugisüsteemis 9 aastat, kriisinõustaja-psühholoogina 10 aastat, lisaks viimased 8 aastat hädaolukordade lahendamise plaanide koostaja ning ohutuskoolituste läbiviijana.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kriisiks valmis – praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamise koolitus