Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kvaliteedijuhi arenguprogramm

ISO 9001 standardi osas on 2018. aasta sügisel lõppemas üleminekuperiood. Seetõttu on mõistlik aeg hinnata olemasoleva kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimist. Arenguprogrammis osaledes on võimalik saada vajalik impulss, teadmised ja oskused. sest iga programmi koolitus analüüsib juhtimissüsteemi parendamist erineva nurga alt. Programmi juhtivkoolitaja on ühtlasi ka uuendatud standardi tõlkijaks.

Kvaliteedijuhi rolliks on olla juhtkonnale sisuliseks partneriks organisatsiooni arendamisel. Eestis taandub kvaliteedijuhi roll kahjuks sageli formaalsele poolele – n.ö. „tööle dokumentidega“, et organisatsioon läbiks järjekordse auditi ei kaotaks sertifikaati kui olulist müügiargumenti. Kvaliteedijuhi arenguprogramm pakub kvaliteedijuhtidele praktilist ja asjatundlikku tuge oma rolli efektiivsemaks täitmiseks.

Sihtgrupp
Kvaliteedijuhi arenguprogramm on mõeldud kvaliteedijuhtidele ning kvaliteedijuhi rolli täitvatele juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad arendada oma oskusi ja vilumust juhtimissüsteemi sisulisel hindamisel ning arendamisel. Soovitame tulla mitmekesi – siis on lihtsam saadud ideid realiseerida.

Eesmärgid:

 • anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid juhtimissüsteemi tulemuslikkust hinnata, analüüsida ja parendada;
 • anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
 • võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Programm koosneb viiest 1-päevasest ja ühest 2-päevasest koolitusmoodulist. Koolitused toimuvad intervalliga, et luua võimalus saadud ideede ja praktiliste soovituste elluviimiseks. Järgmisel seminaril arutatakse tulemused läbi ja osalejatel on võimalik saada täiendavaid suuniseid ja vastused tekkinud küsimustele. Pikaajaliste praktiliste kogemustega koolitaja tutvustab praktikas kasutatavaid võtteid ja tööriistasid. Praktilised töövõtted ja kvaliteedijuhtimise tööriistade kasutamine kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste, arutelude ja näidete kaudu omandatud teadmistega.

Programmi läbijad on saanud:

 • süsteemse ülevaate praktikas kasutatavatest võtewtest, mis aitavad juhtimissüsteemi tulemuslikkust tõsta;
 • arutada kvaliteedijuhtimisega seonduvaid küsimus tesite kvaliteedijuhtidega;
 • arvukalt uusi tööriistu ja ideid, mida oma töös järele proovida
 • vastused ISO 9001:2015 sisu tõlgenduste ja süsteemi uuendamise kohta

Koolituse sisu:

 1. Päev Juhtimissüsteemi mõjususe ja tõhususe suurendamine
  Iga juhtimissüsteemi väljaarendamiseks ja toimivana hoidmiseks tehtav investeering peaks lõppkokkuvõttes andma organisatsioonile olulist kasu. Seda eelkõige kitsaskohtade kõrvaldamise ja vigade ning kadude vähendamise ning ennetamise kaudu. Lean metoodikad on rakendatavad ka juhtimissüsteemi arendamisel. See aitab muuta organisatsiooni erinevad protsessid tõhusamaks, täpsemaks ja mõjusamaks mille tulemusena on võimalik pühenduda olulistele teguritele ning vältida üleliigset ressursikulu.
  Koolitus annab vastuse, kuidas juhtimissüsteemi abil kulusid kokku hoida ja hoolitseda ka tegevuste mõjususe suurendamise eest.
  Teemad: 

  • juhtimissüsteemis esinevate kulude teadvustamine
  • erinevate kadude avastamine juhtimissüsteemis
  • kvaliteedikulude mõõtmine ja analüüsimine
  • kulude alandamine juhtimissüsteemi abil
  • kuidas lõimida ISO 9001 nõuded Lean põhimõtetega
  • juhtimissüsteemi mõjususe ja tõhususe suurendamine
  • organisatsiooni parendusvõimaluste kaardistamine ja prioriteetsete parendusvaldkondade määramine
  • vajalike parendusprogrammide ettevalmistamine ja elluviimine kulude kokkuhoidmiseks
  • parendusprojektide tulemuslikkuse hindamine
 2. Päev. Tasakaalus mõõdikute süsteemi väljaarendamine
  Praktikas on korduvalt kinnitust leidnud väide: „Mida mõõdad, seda saad“. Kogemused näitavad, et meie poolt püstitatud mõõdikud juhivad meid mõõdiku suunas. Kui mõõdik on õige, siis on mõne aja pärast põhjust rõõmustada ja vastupidi. Kvaliteedijuhi üheks rolliks on erinevate mõõdikute väljatöötamine.
  Koolitusel käsitletaksegi erinevate mõõdikute väljatöötamist, alates protsessidest ning lõpetades strateegiliste mõõdikute ja tasakaalus tulemuskaardi (BSC – Balanced ScoreCard) metoodikal põhineva mõõdikute süsteemiga. Koolitusel arutletakse, kuidas luua mõõdikute süsteem, mis on allutatud eesmärkide saavutamisele, lihtne ja läbipaistev ning hõlbustab organisatsioonis toimivate protsesside jälgimist ja juhtimist.
  Teemad:

  • meie tegevuste protsessiline iseloom
  • kuidas muuta protsessid mõõdetavaks
  • protsesside kaardistamine ja analüüsimine
  • protsesside mõõdikute määratlemine
  • strateegiliste eesmärkide püstitamine ja tasakaalustamine
  • tasakaalus tulemuskaardi ja eesmärkide süsteem
  • tasakaalustatud strateegiliste eesmärkide realiseerimise süsteem (BSC)
 3. Päev. Tervikliku juhtimissüsteemi loomine
  Tüüpiline kvaliteedijuhtimissüsteem käsitleb standardis viidatud protsesse ja valdkondi. Elu on aga märksa mitmekesisem. Igas organisatsioonis on veel palju tegevusi, mis ISO 9001 vm standardi nõuetega otseselt ei haaku. Olgu selleks siis turundustegevused, raamatupidamine vm. Samas on organisatsiooni toimimise huvides oluline luua ühtne ja terviklik juhtimissüsteem, milles igal tegevusel on oma selge roll ja eesmärk.
  Koolitus käsitleb ühtse tervikliku juhtimissüsteemi väljaarendamist, mis lõimiks erinevad valdkonnad ühtseks tervikuks, et tekiks sünergia ja saavutataks parimad tulemuse.
  Teemad:

  • erinevate protsesside eesmärgid rollid organisatsioonis
  • kuidas erinevaid valdkondi juhtimissüsteemiga lõimida
   • strateegiline juhtimine
   • turundus ja kliendihaldus
   • personali hindamis- ja arendamissüsteem
   • klienditeenindusstandardid
   • raamatupidamine ja finantsplaneerimine
   • riskijuhtimine
  • standardites käsitletud valdkondade lõimimine (mida koos, mida eraldi)
  • kuidas kaasata süsteemi arendamisse teiste valdkondade juhid ja töötajad
  • kuidas jõuda tervikliku juhtimisega organisatsioonini
 4. Päev. TQMi ja enesehindamine praktikas
  Terviklik kvaliteedijuhtimine (Total Quality Management – TQM) on organisatsiooni juhtimise ideoloogia, mis on aluseks paljudele kaasaegsetele juhtimiskäsitlustele. Seda on otseselt või kaudselt seostatud mitmete sarnaste metoodikatega (protsessijuhtimine, õppiv organisatsioon jt). Terviklikkuse põhimõtteid arvestav organisatsioonilise täiuslikkuse mudel (Excellence Model) on sageli aluseks ka organisatsiooni enesehindamise läbiviimisel. Ka juhtimiskvaliteedi auhindade puhul lähtutakse sarnasest mudelist ja kriteeriumidest.
  Koolituse tulemusena on osalejatel teadmised, kuidas saab täiuslikkuse mudelit ja tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtteid kasutada enesehindamise läbiviimiseks ja organisatsiooni arendamiseks. Kogemused näitavad, et 2 päevaga saavad osalejad vajalikud kogemused praktiliste tööde baasil ja mõistavad hindamissüsteemi.
  Teemad:

  • TQMi põhimõtete rakendamine juhtimissüsteemis
  • kvaliteedijuhtimine tänapäeva organisatsioonides: TQM ja õppiv organisatsioon
  • enesehindamise põhimõtted ja metoodikad (lihtsamatest keerukamateni) koos praktiliste töödega
  • kuidas valida jõukohane hindamis- ja arendamisvahend
  • organisatsioonilise täiuslikkuse mudel Euroopas ja Eestis (EFQM ja Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna mudel)
  • põhjalik ülevaade Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna mudelist ja kriteeriumidest koos praktiliste harjutustega
  • enesehindamise planeerimine ja läbiviimine
 5. Päev. Riskide mõjus juhtimine
  Riskijuhtimist on hakatud rakendama järjest laiemalt, pidevalt lisandub uusi valdkondi. Riskijuhtimine on ka paljude juhtimissüsteemide standardite aluseks (olgu see siis keskkonna või töötervishoiu vm riski ohjamine, info või tarneahela turvalisuse tagamine või koguni organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine). Kaasaegses organisatsioonis eeldatakse süsteemset lähenemist ka riskijuhtimisele.
  Koolitusel ongi kavas näidata, kuidas riskijuhtimist süsteemselt käsitleda ja erinevates valdkondades tulemuslikult rakendada.
  Teemad:

  • Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
  • Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel
  • Rahvusvahelises standardis ISO 31 000 esitatud juhised ning nende rakendamine
  • Riskijuhtimise raamstruktuuri kavandamine, elluviimine, seire ja ülevaatus ning pidev parendamine
  • Riskijuhtimise protsessi teostamine konteksti määratlemise, kommunikatsiooni, riskide kaalutlemise ja käsitlemise kaudu
 6. Päev. Probleemide lahendamise tööriistad
  Organisatsiooni tasandil tekib igapäevaselt erineva keerukusastme ning iseloomuga probleeme, mille lahendamine võtab suure osa töötajate ja juhtkonna ajaressursist. Koolitusel osalejad õpivad probleemidele efektiivselt ja loovalt lahendusi leidma ja erinevaid probleemilahendusmeetodeid kasutama. Kuidas on võimalik probleemidest õppida ja luua süsteem, mis tagaks, et sarnaseid probleeme enam tulevikus ei korduks
  Teemad:

  • praktilised tööriistad rakendamiseks erinevates situatsioonides
  • tehnikad info kogumiseks
  • tehnikad info süstematiseerimiseks
  • tehnikad otsustamise lihtsustamiseks
  • parendussüsteemi loomine
  • parendussüsteemi tulemuslikkuse hindamine
  • Toyota parendussüsteem

Koolituspäevade ajakava: 

 • 09:15 Registreerumine, hommikukohv
 • 09:30 Koolituspäeva algus
 • 12:45 Lõuna
 • 16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja
Jussi Onoper
Jussi on üle 20-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena.

Osalejate tagasiside
Programm tundus hea lahendus, kuidas oma omandatud teadmisi ja kogemusi paremini struktureerida ning tühjad kohad uute teadmistega täita.

“Kuna mul ei ole kvaliteedijuhitimisalast haridust, siis tundus selline mitme teemaga programm hea lahendus, kuidas oma omandatud teadmisi ja kogemusi paremini struktureerida ning tühjad kohad uute teadmistega täita. Ettevõtte jaoks oli täiendavaks eesmärgiks, et investeerides minu koolitamisse ei ole vaja täiendavalt investeerida konsultanti(de)sse uuenenud ISO standarditele vastavaks sertifitseerimiseks. Koolitus meeldis mulle väga nii sisu kui läbiviimise poolest ning tänaseks on meie ettevõte ka uutele standarditele vastavuse sertifikaadid saanud, mis näitab, et koolitus tõesti ka toimis ja materjalid leidsid kasutamist. Ja ehkki mul tekkis iga koolituspäeva ajal hasart, mida kõike on vaja firmas teisiti teha, segatud jõuetusega sellega hakkama saada, lohutas koolitaja: „Kui toimib hästi, polegi vaja muuta.“ Kindlustunnet andis võimalus Jussiga arutada ettevõttega seotud detaile kvaliteedijuhtimissüsteemis ja selle uuendamises.”
Iiris Õunpuu, Estko AS kvaliteedi- ja ostujuht

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

TJO Konsultatsioonid on juhtimissüsteemide arendamisega ja organisatsioonide efektiivsuse tõstmisega tegelev juhtimiskonsultatsiooni- ja koolitusfirma. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kvaliteedijuhi arenguprogramm

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.