Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lapsehoidja koolitus

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm.

Õppekava jälgib Lapsehoidja tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Sihtrühm:
Väikelaste hoidmisega tegelejad.

Teemad:

 • Lapse kasvukeskkonna toetamine
  • Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine.
  • Ohutegurite hindamine ja ennetamine.
  • Väärkohtlemise märkamine.
  • Majapidamis- ja koristustööde tegemine.
  • Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.
 • Lapse arengu toetamine

  • Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
  • Lapse keele ja kõne toetamine.

  • Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.

  • Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.

  • Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.

  • Lapse loovuse toetamine.

 • Lapse enesekohaste oskuste kujundamine

  • Eneseteenindusoskuste kujundamine.
  • Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.

  • Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.

 • Lapse tervise edendamine

  • Lapse tervisliku seisundi jälgimine.

  • Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine.

  • Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.

  • Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.

  • Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.

  • Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.

  • Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.

  • Esmaabi andmine.

 • Koostöö lapsevanema/hooldajaga

  • Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
  • Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.

  • Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.

 • Erivajadusega lapse hoidmine
  • Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
  • Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
  • Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
  • Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
  • Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.
 • Kutset läbiv kompetents

  • Lapsehoidja kutse-eetika

  • Kvaliteetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest
  • Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine
 • Imiku (0-1 aastat) hoidmine
  • Hooldustoimingute tegemine.
  • Imiku arengu toetamine.
 • Praktika, 80 tundi

“Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga)” õppekava

Õpiväljundid.
Kursuse läbinu:

 • loob lapsele turvalise ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
 • toetab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest;
 • suunab last enesekohaste oskuste kujunemisel ja tervise edendamisel;
 • teeb koostööd lapsevanema/hooldajaga lapse väärtuste ning positiivsete kasvatushoiakute kujundamisel;
 • lähtub kvaliteetse ja paindliku lapsehoiuteenuse pakkumisel kutseeetikast ning õigusaktidest;
 • hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkkonna imiku arenguks;
 • analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust.Anneli Zirkel

Koolitajad:

Anneli Zirkel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi rahvatervises. Andragoog III, terviseedendaja V. Reiting PR OÜ koolitusosakonna juhtaja, juhatuse liige. Lektor Reiting PR OÜs alates aastast 2002.

Tiina Kaljumäe

Tiina Kaljumäe on lasteaia Triinu ja Taavi vanempedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, täiendanud ennast Hea Alguse koolitustel, ELAL-I koolitustel ja mitmetel Avatud Meele Instituudi koolitustel. Ta on läbi viinud erinevaid laste arengu ja turvalise kasvukeskkonna koolitusi Tartu Rahvaülikoolis jakoolituskeskuses Reiting.

Piret Peets

Piret Peets omab pikaajalist töökogemustlasteaiakasvatajana, lõpetanud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala.

Kati Putk on omandanud kõrghariduse raamatupidamise erialal ning omab sotsiaalteaduse magistrikraadi. Katile on omistatud kaks kutset: Raamatupidaja assistent I ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5. Reitingu koolitusjuht ja lektor aastast 2011.

Kaili Ploom-Zilmer on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2006. aastal. Ta töötab Tallinna Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniosakonnas psühholoog-meeskonnajuhina.

Ene Pill on Tallinna Perekeskuse psühholoog.

Sirli Peterson SA Tartu Perekodu Käopesa juhataja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis 2001 sotsiaaltöö eriala, 2004. aastal omandanud sotsiaaltöö- ja sotsiaalpoliitika erialal magistrikraadi. Aastatel 2001-2013 töötanud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnas, aastatel 2006-2013 lastekaitseteenistuse juhatajana.

Lisainfo:

 • Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused, vastavalt kutse andmise korrale, näeb ette erialast kursust vähemalt 6 AP (240 akadeemilise tunni) ulatuses, mis sisaldab 160 kontakttundi teoreetilist õpet (s.h 16 tundi esmaabikoolitust) ning 80 tundi juhendatud praktikat. Teemasid on võimalik läbida eraldi.
 • Iseseisva tööna vormistab koolitatav eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta.
 • Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardiga on võimalik tutvuda siin. Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://eswa.ee/index.php?go=kutsed_lh
 • Koolitus on sobilik ka lasteaiaõpetaja assistendile.
 • Koolituse hind sisaldab juhendatud praktikat, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse esmaabikoolituse tunnistus ja kursuse lõputunnistus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus koolitab haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, puhastusteenindajaid ning esmaabiandjaid. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Osutame ka lapsehoidja, hooldustöötaja ja puhastusteenindaja teenust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lapsehoidja koolitus