Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil ning luua talle turvaline kasvukeskkond. On teadlik lapse emotsionaalsetest ja füüsilistest vajadustest, oskab kujundada õigeid hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida lapse tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega/hooldajaga, anda vajadusel esmaabi ning tegelda erivajadusega lastega jpm.

Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja kutsetunnistust (vastab lapsehoidja, tase 5 kutsestandardile). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Sihtrühm:
Inimesed, kes soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina.

Koolituse sisu:

 • Lapse kasvukeskkonna toetamine: (18 ak tundi)
  • Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine.
  • Ohutegurite hindamine ja ennetamine.
  • Väärkohtlemise märkamine.
  • Majapidamis- ja koristustööde tegemine.
  • Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.
 • Lapse arengu toetamine: (38 ak tundi)
  • Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
  • Lapse keele ja kõne toetamine.
  • Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
  • Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
  • Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
  • Lapse loovuse toetamine.
 • Lapse enesekohaste oskuste kujundamine: (8 ak tundi)
  • Eneseteenindusoskuste kujundamine.
  • Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.
  • Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.
 • Lapse tervise edendamine: (54 ak tundi)
  • Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
  • Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine.
  • Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.
  • Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.
  • Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.
  • Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.
  • Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine. Toiduhügieen.
  • Esmaabi andmine.
 • Koostöö lapsevanema/hooldajaga: (16 ak tundi)
  • Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
  • Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.
  • Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.
  • Lapsevanema või hooldaja nõustamine kasvatusküsimustes ja toetava koduse keskkonna loomisel.
 • Erivajadusega lapse hoidmine: (8 ak tundi)
  • Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
  • Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
  • Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
  • Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
  • Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.
 • Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine: (24 ak tundi)
  • Hooldustoimingute tegemine
  • Õendustoimingute tegemine
  • Alternatiivkommunikatsiooni (verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni) kasutamine suhtlemisel.
 • Tööjuhendamine: (6 ak tundi)
  • Kolleegide juhendamine.
  • Juhendmaterjalide koostamine.
  • Meeskonna juhtimine.
 • Imiku (0-1 aastat) hoidmine: (6 ak tundi)
  • Hooldustoimingute tegemine.
  • Imiku arengu toetamine
 • Lapsehoidja kutset läbiv kompetents: (24 ak tundi)
  • Kombeõpetus ja eetika
  • Kvaliteetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest.
  • Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine.
 • Juhendatud praktika (80 ak tundi)
 • Iseseisev töö (20 ak tundi)

Koolituse õppekava

Õpiväljundid.
Kursuse läbinu:

 • loob lapsele koostöös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
 • hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks;
 • analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust;
 • hooldab suure hooldusvajadusega last;
 • vajadusel juhendab kolleege ja meeskonda;
 • hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;
 • järgib oma töös toiduhügieeni nõudeidAnneli Zirkel

Koolitajad:

Anneli Zirkel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi rahvatervises. Andragoog III, terviseedendaja V. Reiting PR OÜ koolitusosakonna juhtaja, juhatuse liige. Lektor Reiting PR OÜs alates aastast 2002.

Helle Känd omab kõrgharidust lastearsti erialal (Tartu Riiklik Ülikool 1984), ta on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja.

Tiina Kaljumäe

Tiina Kaljumäe on lasteaia Triinu ja Taavi vanempedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, täiendanud ennast Hea Alguse koolitustel, ELAL-I koolitustel ja mitmetel Avatud Meele Instituudi koolitustel. Ta on läbi viinud erinevaid laste arengu ja turvalise kasvukeskkonna koolitusi Tartu Rahvaülikoolis jakoolituskeskuses Reiting.

Lisainfo:

 • Teemasid on võimalik läbida eraldi (näiteks Lapsehoidja kutse taastõendamiseks).
 • Koolitus sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet ja 6-tunnist toiduhügieeni koolitust.
 • Iseseisva tööna (20 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel eneseanalüüsi (lõputöö) praktilise töökogemuse kohta.
 • Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/
 • Koolituse hind sisaldab tasu praktikaasutusele juhendamise eest, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse paberkandjal koolituse lõputunnistus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega