Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil ning luua talle turvaline kasvukeskkond. On teadlik lapse emotsionaalsetest ja füüsilistest vajadustest, oskab kujundada õigeid hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida lapse tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega/hooldajaga, anda vajadusel esmaabi ning tegelda erivajadusega lastega jpm.

Õppekava jälgib Lapsehoidja tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Kursuse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja kutsetunnistust (vastab lapsehoidja, tase 4 kutsestandardile). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Sihtrühm:
Väikelaste hoidmisega tegelejad. Koolitus on sobilik ka lasteaiaõpetaja assistendile või lapsevanemale.

Koolituse sisu:

 • Lapse kasvukeskkonna toetamine
  • Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine, ohutegurite hindamine ja ennetamine, väärkohtlemise märkamine, majapidamis- ja koristustööde tegemine, olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.
 • Lapse arengu toetamine
  • Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
  • Lapse keele ja kõne toetamine.
  • Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
  • Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
  • Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
  • Lapse loovuse toetamine.
 • Lapse enesekohaste oskuste kujundamine
  • Eneseteenindusoskuste kujundamine.
  • Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.
  • Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.
 • Lapse tervise edendamine
  • Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
  • Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine.
  • Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.
  • Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.
  • Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.
  • Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.
  • Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.
  • Toiduhügieen.
  • Esmaabi andmine.
 • Koostöö lapsevanema/hooldajaga
  • Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
  • Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.
  • Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.
 • Erivajadusega lapse hoidmine
  • Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
  • Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
  • Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
  • Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
  • Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.
 • Kutset läbiv kompetents
  • Lapsehoidja kutse-eetika.
  • Kvaliteetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest.
  • Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine.
 • Imiku (0-1 aastat) hoidmine
  • Hooldustoimingute tegemine.
  • Imiku arengu toetamine.
 • Praktika asutuses, 80 akadeemilist tundi.
 • Esmaabi ja toiduhügieen

“Lapsehoidja koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega” õppekava

Õpiväljundid.
Kursuse läbinu:

 • loob lapsele koostöös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
 • hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks;
 • analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust;
 • hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;
 • järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.Anneli Zirkel

Koolitajad:

Anneli Zirkel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi rahvatervises. Andragoog III, terviseedendaja V. Reiting PR OÜ koolitusosakonna juhtaja, juhatuse liige. Lektor Reiting PR OÜs alates aastast 2002.

Helle Känd omab kõrgharidust lastearsti erialal (Tartu Riiklik Ülikool 1984), ta on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja.

Tiina Kaljumäe

Tiina Kaljumäe on lasteaia Triinu ja Taavi vanempedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, täiendanud ennast Hea Alguse koolitustel, ELAL-I koolitustel ja mitmetel Avatud Meele Instituudi koolitustel. Ta on läbi viinud erinevaid laste arengu ja turvalise kasvukeskkonna koolitusi Tartu Rahvaülikoolis jakoolituskeskuses Reiting.

Kaili Ploom-Zilmer on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2006. aastal. Ta töötab Tallinna Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniosakonnas psühholoog-meeskonnajuhina.

Tiina Pern on õppinud Tartu Pedagoogilises Koolis lasteaia ja kooli muusikaõpetajaks, hiljem Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. Lasteaias on Tiina töötanud 28 aastat. Ta on täiendanud ennast Viljandi Kultuuriakadeemia koolitustel “Loovtegevused”, “Väikekandle valmistamine ja väikekandlel mängimine” ja Tartu Waldorfkoolis koolitusel “Rütmimängud”.
Tiina on esinenud maakondlikel õppepäevadel, rääkides oma tööst – Mänguline karjalaskepäev, Mängud ja õppimine raamatukogus, Vikerkaareaasta mängud ja tegevused.

Lisainfo:

 • Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused, vastavalt kutse andmise korrale, näeb ette erialast kursust vähemalt 6 AP (240 akadeemilise tunni) ulatuses, mis sisaldab 160 kontakttundi teoreetilist õpet (s.h 16 tundi esmaabikoolitust) ning 80 tundi juhendatud praktikat. Teemasid on võimalik läbida eraldi.
 • Koolitus sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet ja 6-tunnist toiduhügieeni koolitust.
 • Iseseisva tööna vormistab koolitatav eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta.
 • Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardiga on võimalik tutvuda siin. Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://eswa.ee/index.php?go=kutsed_lh
 • Koolitus on sobilik ka lasteaiaõpetaja assistendile.
  • Koolituse hind sisaldab juhendatud praktikat, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse esmaabikoolituse tunnistus ja kursuse lõputunnistus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus koolitab haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, puhastusteenindajaid ning esmaabiandjaid. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Osutame ka lapsehoidja, hooldustöötaja ja puhastusteenindaja teenust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega