Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Laste kõnearengu toetamise õppeprogramm

5-päevase õppeprogrammi tulemusel omandavad lasteaia ning algklasside õpetajad vajalikud oskused ja teadmised, et nad oskaksid märgata lapse kõne puudujääke ja toetada kõne arengut.

Lapse kõne areng läbib mitmeid etappe ning esimeste eluaastate jooksul kujuneb välja kõneoskus. Sorava ja selge kõneni jõudmisel tekib paljudel lastel erinevaid takistusi, kuid õigel ajal kõne arengut toetades on võimalik suuremaid probleeme ennetada.

Hea suulise kõne oskus on eelduseks lugema ja kirjutama õppimisele. Kui lapsel on probleeme lugemise ja kirjutamisega, kannatab paratamatult ka toimetulek koolis. Seetõttu on tähtis lapse kõne arengu probleeme märgata ja lahendada juba lasteaiaeas. Üha enam jõuab kooli lapsi, kel on jäänud lasteaias abi saamata. Sellisel juhul tuleb kõne arengut toetada koolis.

Kõneprobleemidega lapsi tuleb iga aastaga juurde, spetsialisti vastuvõtule on pikad järjekorrad ja paljudes Eesti piirkondades on ligipääs logopeedi teenustele puudulik või suisa kättesaamatu. Käesolev õppeprogramm võimaldab toetada lasteaialaste ning varases koolieas kõnearengut ja vähendada seeläbi survet logopeedide vastuvõtule. Õpetajal on lapse kõne arengu toetamisel oluline roll, juhtides teadlikult tähelepanu ning andes õigeid juhiseid.

Arenguprogramm on suunatud:

 • lasteaedade ja algklasside pedagoogidele ja teistele haridustöötajatele, kes puutuvad kokku kõnearengu probleemidega lastega;
 • tugiisikutele, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda kõnearengu probleemidega lastega;
 • KOVi töötajatele ja teistele erinevate valdkondade spetsialistidele, kes puutuvad kokku kõnearengu probleemidega lastega.

Programm:

 1. õppepäev: Koolieeliku eakohane kõne areng
  Õppepäeva eesmärk on anda teadmisi koolieeliku kõne arengu üldistest seaduspärasustest. Koolitusel osalenu teab eakohase kõne norme ning märkab võimalikult varakult pidurdunud kõne arenguga last.

  • Mis on kõne komponendid?
  • Mis on kõnefunktsioonid?
  • Imiku kõne areng ehk kõne-eelne periood
  • Aastase lapse kõne arengu näitajad
  • 1-2a. lapse kõne areng
  • 2-3a. lapse kõne areng
  • 3-4a. lapse kõne areng
  • 4-5a. lapse kõne areng
  • 5-6a. lapse kõne areng
  • 6-7a. lapse kõne areng
 2. õppepäev: Kõneprobleemide märkamine
  Õppepäeva eesmärk on tutvustada kuulajatele enamlevinud kõnes avalduvaid probleeme. Koolitusel osalenu eristab esmaseid ja teiseseid kõne arengu probleeme, orienteerub enamlevinud kõnediagnoosides.

  • Kõne arengu hilistumine
  • Alakõne ja selle astmed
  • Primaarsed kõnepuuded (enamlevinud logopeedilased diagnoosid, nende avaldumise eripärad)
  • Teisesed kõnepuuded ehk kõne arengu iseärasused meele- ja intellektipuude ning autismi korral
 3. õppepäev: Kõnearenduse üldised ülesanded
  Õppepäeva eesmärk on tutvustada kõnearenduse põhimõtteid ning täiskasvanu rolli kõnearendustöös. Koolitusel osalejad mõistavad varajase sekkumise tähtsust ning enda rolli kõneprobleemidega lapse toetamisel.

  • Varajase sekkumise tähtsus ja olemus
  • Kõnearenduse tasandid
  • Mida täiskasvanud valesti teevad?
  • Nõuded täiskasvanu kõnele
  • Üldised soovitused koolieeliku kõne arendamisel
 4. õppepäev: Täiskasvanu rollist kõne komponentide kujundamisel
  Õppepäeva eesmärk on anda üldiseid soovitusi hääldamise korrigeerimiseks, sõnavara arendustööks ning grammatika kujundamiseks. Koolitusel osalejad oskavad kasutada mõningaid võtteid laste häälduse parandamiseks, suudavad otstarbekalt toetada laste sõnavara arengut ning kõne grammatilise külje kujunemist.

  • Üldised soovitused hääldamise parandamiseks
  • Harjutusi kõneaparaadi tugevdamiseks – millal ja milliseid teha?
  • Sõnavara tutvustamine ja kasutamine
  • Sõnavara arendustöö seoseid teiste valdkondadega (tunnetustegevus, esemeline tegevus jmt.)
  • Grammatika kujundamine
  • Lausemallide omandamine
 5. õppepäev: Kõne funktsioonide arendamine
  Õppepäeva eesmärk on anda ülevaade, millal ja kuidas lapsed oma olemasolevat kõnet kasutavad ning tutvustada toetamise võimalusi. Koolitusel osalejad teavad, kus ja kuidas koolieelik olemasolevat kõnet kasutab ning kuidas mahajäämuse korral kõne funktsionaalset aspekti toetada.

  • Mis on suhtlemine?
  • Millest sõltub suhtlemise areng?
  • Suhtlemise osaoskused
  • Suhtlemisraskustest autismi korral
  • Suhtlemisoskuse arengu toetamine
  • Oma tegevuse reguleerimine ja planeerimine kõne abil
   Reguleeriva-planeeriva funktsiooni arengu toetamine

Arenguprogrammi läbinu muuhulgas:

 • teab eakohase kõne norme;
 • märkab võimalikult varakult pidurdunud kõne arenguga last;
 • eristab esmaseid ja teiseseid kõne arengu probleeme;
 • orienteerub enamlevinud kõnediagnoosides;
 • mõistab varajase sekkumise tähtsust ning enda rolli kõneprobleemidega lapse toetamisel;
 • oskab kasutada erinevaid võtteid laste häälduse parandamiseks;
 • suudab otstarbekalt toetada laste sõnavara arengut ning kõne grammatilise külje kujunemist;
 • teab, kus ja kuidas koolieelik olemasolevat kõnet kasutab;
 • teab, kuidas mahajäämuse korral kõne funktsionaalset aspekti toetada;

Tunnistuse saavad kõik, kes on aktiivselt kaasa töötanud koolituspäevadel ning läbinud kõik õppepäevad.

Koolitaja:
Ülle Kuusik 
logopeed-eripedagoog (tase 8)
Ülle töötab Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskuses koolieelikute logopeedina-eripedagoogina. Ta nõustab peresid, kelle lapsed on vanuses 0-7a. Ta on spetsialiseerunud väikelaste (0-3a.) üld- ja kõnearengu hindamisele, perede nõustamisele ja individuaalsete arenduskavade koostamisele. Ta on Tartu linna tasandusrühmade meeskondade aineühenduse juht. Põhitöö kõrvalt on ta koostanud mitmeid logopeedia- ja eripedagoogikaalaseid loengukavasid ning pidanud vastavaid loenguid erinevates haridusasutustes üle Eesti. 2004.a. omistati talle Magister artiumi kraad eripedagoogikas. Alates 2015.a. on ta tunnistatud logopeed tase, 8 vääriliseks. 2018.a. omistati talle eripedagoog tase, 8.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Laste kõnearengu toetamise õppeprogramm

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.