Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Majandusaasta aruande koostamine

Koolituse käigus koostatakse Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitletakse varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid. Teostatakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostatakse põhiaruanded ja aruande lisad.

Koolituse eesmärk:
Selgitada raamatupidamise aastaaruande koostamise käiku, põhiaruannete koostamist ja lisade nõudeid.

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama seadustega fikseeritud nõuetele.

Sihtgrupp:
Kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on teadmised raamatupidamisvaldkonnast ja kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osalejal peab olema arvuti olemasolu.

Koolituse sisu:

 • Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ja käik
  • Raamatupidamise aastaaruande eesmärk
  • Juhatuse ja raamatupidaja rollid
  • Aastaaruande alusprintsiibid
  • Arvestuspõhimõtte muutmine, hinnangu muutus ja olulised vead
  • Olulisuse printsiip ja piirmäär ning piirmäära muutus
  • Korrigeerivad ja mittekorrigeerivad bilansipäevajärgsed sündmused
  • Valuutatehingute kajastamine
  • Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
 • Käibevaraga seonduvad hinnangud ja korrigeerimiskanded
  • Sise-eeskiri ja juhatuse hinnangud
  • Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
  • Lühiajaliste väärtpaberite hindamine ja kajastamine
  • Nõuete hindamine ja kajastamine
  • Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõuded
  • Ettemakstud kulude periodiseerimine
  • Varude hindamine ja kajastamine
 • Põhivaraga seonduvad hinnangud ja reguleerimiskanded
  • Tütar- ja sidusettevõtete hindamine ja Kajastamine
  • Muu finantspõhivara hindamine ja kajastamine
  • Kinnisvarainvesteeringute hindamine ja kajastamine
  • Materiaalse põhivara hindamine ja kajastamine
  • Amortisatsiooni arvestus
  • Kapitali ja kasutusrendi kajastamine
  • Immateriaalse põhivara hindamine ja kajastamine
 • Põhiaruannete ja lisade koostamine
  • Bilanssikirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
  • Kasumiaruande kirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
  • Rahavoogude aruande koostisosad ja rahavoogude muutus
  • Äritegevuse rahavood kaudsel ja otsesel meetodil
  • Omakapitali muutuste aruanne ja omakapitali bilansiline maksumus

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel
 • hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi
 • seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega
 • oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid
 • tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolitajad:
Ave Laanmets
Raamatupidamise algkursuse ja täiendkursuse lektor Ave Laanmets on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala ja omab Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistust. Samuti on Ave omandanud Eesti Maaülikoolis sotsiaalteaduse magistrikraadi täites majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekava. Praktilised raamatupidamise kogemused on Ave omandanud pakkudes erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele raamatupidamisteenust ja finantsalast nõustamist. Ave omab pikaajalist kogemust raamatupidajana töötamisel, kokku ligikaudu 12 aastat.
Alates 2017. aastast annab Ave Täiskasvanute Koolituskeskuses raamatupidamise algkursuseid ja alates 2019. aastast raamatupidamise jätukoolitust.

Märt Murd, kes on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.:

Täiendav info:

Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tõendit.
Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272.
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Majandusaasta aruande koostamine