Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personali arengut toetava koolitusprotsessi süsteemne juhtimine organisatsioonis

Kompetentsed ja motiveeritud töötajad ning nende arengu süsteemne toetamine on ainuvõimalik viis organisatsioonil kiiresti muutuvas maailmas edukalt toime tulla. Inimesed organisatsioonis vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist, vaid tänu millele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi tulemused. Selleks et personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Koolitusprogrammi eesmärk on jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitus- ja arendustegevuse kavandamiseks ja elluviimiseks.

Sihtgrupp:
Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Koolituse sisu:

 • I koolituspäev (6 ak/h)
  koolitaja Külli Meier

  • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Täienduskoolitus ja pidev õppimise vajadus organisatsioonis
   • Tööks vajalike teadmiste ja oskuste muutumine ning pidev arenguvajadus
   • Koolitusturu arengud ja täiskasvanute koolitaja kutsealane kompetents
   • Täiskasvanute koolituse seadus ja mida tähele panna täienduskoolitusasutuse teenuste valikul
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Töötaja arengut toetava koolitusprotsessi juhtimine organisatsioonis
   • Personaliarendust ja õppimist toetavad strateegilised põhimõtted
   • Õppimisvõimaluste ja õppimiskultuuri loomine, koolituspõhimõtted
   • Koolituse liigid ja vormid muutunud keskkonnas
   • Väljakutsed õppimise toetamisel ning arendus- ja koolitusprotsessi juhtimisel
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Töötaja arengut toetava koolitusprotsessi juhtimine
   • Koolitusvaldkonna dokumendid, sh koolitusplaan, eelarve, koolituslepingud
   • Koolitusprotsessis osalejate roll ja mõju, võimalused enesearenguks
 • II koolituspäev (6 ak/h)
  koolitaja Kadri Kütimaa

  • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine
   • Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamise protsessi etapid
   • Meetodid koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamiseks
   • Koolitus- ja arenguvajaduste hindamine ja analüüsimine
   • Põhilised ohud koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamisel
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Koolitus- ja arendustegevuste ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamise protsess
   • Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
   • Milline roll on selles protsessis erinevatel osapooltel (töötaja, vahetu juht, personalipartner, koolitaja)
   • Koolitus- ja arendustegevuste tulemuslikkuse hindamine
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Koolitus- ja arendustegevuste järeltegevused
   • Kuidas saavutada muutust peale koolitus- ja arendustegevusi?
   • Mida jälgida ja meeles pidada soovitud muutuse hoidmisel.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet Eesti koolitusvaldkonda reguleerivast seadusandlusest, täiskasvanute koolitaja kompetentsuse nõuetest ja koolitusturu trendidest;
 • teab, kuidas koolitusprotsess on seotud personali- ja organisatsiooni strateegiaga;
 • omab ülevaadet erinevatest õpikäsitlustest ja organisatsioonis õppimisvõimaluste loomisest;
 • teab, millised põhimõtted ja dokumendid toetavad koolitusprotsessi juhtimist;
 • oskab nimetada koolituse liike ja vorme ning teha sobivaid valikud õppe-eesmärkide saavutamiseks;
 • teab, kuidas koostada koolitusplaani ja eelarvet ning koolituslepinguid;
 • on analüüsinud enda kompetentse koolitusprotsessi juhtijana;
 • teab, mida tähendab 70:20:10 mudel;
 • tunneb koolitusprotsessi erinevaid etappe;
 • teab, kuidas selgitada välja koolitusvajadust ning millistele ohtudele tähelepanu pöörata;
 • teab, millele pöörata tähelepanu koolituse planeerimisel ja läbiviimisel;
 • tunneb Kirckpatricku mudelit, kui koolituse tulemuslikkuse hindamise alust;
 • on saanud ülevaate erinevatest järeltegevuste võimalustest peale koolitust.

Koolitajad:
Külli Meier on hariduselt majandusspetsialist ja andragoog. Lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja panganduse eriala ning kaitsnud magistrikraadi Tallinna Ülikooli andragoogika erialal. Magistritöös uurinud juhtide arusaamu õppimise toetamisest organisatsioonis. Omab pikaajalist töökogemust personalijuhtimise ja -arenduse valdkonnas. Töötamine Danske Banki Balti panganduse personalijuhina on andnud praktilised kogemused piiriüleste personaliprojektide juhtimisest, organisatsioonikultuuri kujundamisest ja igapäevaste personaliprotsesside toimimisest.
Külli on kaasa löönud inimeste arengu ja juhtimisega seotud kutsestandardite loomisel ja kutsealaste kompetentside hindamisel, olles täiskasvanute koolitaja kutse kutsekomisjoni ja personalijuhi kutse hindamiskomisjoni liige. Omab ka ise personalijuht, tase 7 ja täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutset.
Osalenud koolitajana Tallinna Ülikooli andragoogika õppekava ja EBS-i täienduskoolituse programmides. Personalijuhtimise käsiraamatu ja koolitaja käsiraamatu üks kaasautoritest.

Kadri Kütimaa on koolitusvaldkonnas tegev olnud aastast 2003. Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala. Tööalaselt on vedanud nii avalikus kui ka erasektoris koolitus- ja arendustegevusi ning hetkel töötab Sotsiaalkindlustusametis personalijuhina.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personali arengut toetava koolitusprotsessi süsteemne juhtimine organisatsioonis