Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personalitöötaja pädevuskursus – 12 päevane kursus

Koolituse eesmärk on anda uusimaid teoreetilisi teadmisi personalitöö kaasaegsel tasemel korraldamiseks ja nõuandeid praktiliseks tegevuseks.
Pädevusprogramm on koostatud personalispetsialist tase 5 kutsestandardiga kehtestatud oskustest ja nõustest lähtuvalt

Sihtgrupp:
Avaliku ja erasektori personalijuhid ja –spetsialistid, väikefirmade juhid.

Kava:
Mooduli nimetus

 • Organisatsiooni arendamine 8 akt
  • Funktsioonide jaotus organisatsioonis
  • Personalijuhtimise ja personaliosakonna funktsioonid
  • Personalitöötaja rollid, kompetentsid
  • Töökorraldus, ametijuhendi koostamise protseduur
  • Töö organiseerimine ja korraldus – elemendid, funktsioonid
  • Tingimuste loomine töö tulemuslikumaks korraldamiseks
  • Töötajate rahulolu ja töökorralduse taseme seosed
  • Töökorraldusalased dokumendid ja organisatsioonisisesed protseduurid, nende loomine
  • Ametijuhend – vajalikkus ja positiivsed aspektid.
  • Ametijuhendite koostamise plaan ja elluviimine
  • Initsiatiiv ja vastutus, kooskõlastatud tegevus.
  • Kvalifikatsioon ametikohal
 • Organisatsioonikultuur. Funktsioonid ja valdkonnad 8 akt
  • Muutused organisatsioonis
  • Uute töötajate liitmine kollektiivi, sisseelamisprogrammid
  • Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega – outplacement
  • Karjääriplaneerimise ja –juhtimise meetodid ja kasutamise võimalused
  • Nõustamine
 • Sisekommunikatsioon ja organisatsioonisisene suhtekorraldus 5 akt
  • Organisatsiooni juhtimine ja suhtekorraldus
  • Suhtekorraldus ja kommunikatsioon – suhtekorralduse eesmärgid ja valdkonnad
  • Organisatsiooni kommunikatsioon – eesmärgid, sihtgrupid, kanalid, erinevate kanalite eelised ja riskid, konfidentsiaalne ja avalik informatsioon
  • Organisatsiooni kommunikatsiooni meetodid ja vahendid – teavitamine, suhtlemine, imago kujundamine, organisatsiooni identiteedi loomine
  • Juhtimine ja kommunikatsioon – juhi roll ja vastutus, personalijuhi roll
  • Kriisikommunikatsioon – kriisi mõiste, kriisikommunikatsiooni ettevalmistus, info roll kriisiolukorras, kriis ja usaldus
 • Personali planeerimine, värbamine ja valik 8 akt
  • Kaasaegse personalitöö arengutendentsid. Personalipoliitika kujundamine
  • Personali planeerimine –eesmärgid, meetodid, etapid. Planeerimise seos töö analüüsiga
  • Personali värbamise põhimõtted ja meetodid. Värbamine ja infokorraldus
  • Suhtekorraldus personali värbamise allikana. Värbamiskuulutus
  • Personali valiku eeldused ja põhimõtted. Enamkasutatavad meetodid. Valikuprotsessi mudel
  • Tüüpilised vead personalivalikus ja nende vältimine. Valikuintervjuu
 • Personali arendamine ja koolitus 8 akt
  • Koolituse ja arendamise protsessid, protseduurid ja suhted
  • Koolitusega tegeleva töötaja põhifunktsioonid
  • Koolituspoliitika sõnastamine lähtuvalt organisatsiooni missioonist ja strateegiast
  • Koolitusvajaduse hindamise protseduur
  • Koolituse sihid ja koolitusplaan. Koolituse alase dokumentatsiooni loomine
  • Koolituse andmebaas ja selle loomine
  • Koolituseelarve ja koolitusplaani koostamine
  • Personali arendamise ja koolituse kontseptuaalsed alused
  • Koolitusjuhi ametijuhend. Koolitusleping
  • Iga-aastane koolitusturu uuring
 • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid 14 akt
  • Personaliarvestus, personalidokumentatsioon.
  • Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine
  • Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
  • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
  • Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
  • Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
  • Töökorralduse reeglid
  • Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
 • Töökeskkond ja –tervishoid 2 akt
  • Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded.
  • Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel
  • Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik
  • Riskianalüüsi tellimine.
  • Tööandja vastutus
 • Töö analüüs, tööde hindamine 8 akt
  • Ametikohtade hindamine on protsess, mis võimaldab kindlaks määrata ametikoha väärtuse ja põhipalga.
  • Palgasüsteemi arendamise protsess. Ametikohtade hindamise põhimõtted. Hindamisprotsessi lisaväärtused organisatsiooni jaoks.
  • Ametikohtade hindamise meetodid. Mitteanalüütilised (kogunõudlikkus) – tööde järjestamine, tööde klassifitseerimine. Analüütilised- tööde hindamine kriteeriumide astmestikus.
  • Kriteeriumide astmestiku loomine organisatsioonis. Praktiline töö.
  • Palgaklasside väljatöötamine ning palgavahemike kindlaksmääramine.
 • Töötajate hindamine 8 akt
  • Hindamissüsteemi loomine
  • Millest alata? Esimesed sammud ja võimalikud takistused
  • Hindamise eesmärgid ja prioriteedid, kriteeriumite sõnastamine
  • Juhi rollid, tegevusvaldkonnad, kompetentsid
  • Organisatsiooni dokumendid. Hindamiskokkulepped
  • Planeerimisvestlus, arenguvestlus, hindamisvestlus
  • Hindamiseks vajalikud dokumendid
  • Hindamise läbiviimine: arengu- ja tulemusvestluse sisu ja korraldus
  • Tulemuste analüüs ja tagasiside. Hindamise vead
  • Hindamistulemuste sidumine tulemuspalgaga
 • Motiveerimine,, tööjõukulud, töö tasustamine, tasusüsteem 8 akt
  • Motivatsiooni mõiste, teooriate põhiseisukohad (Maslow, Vroom, Herzberg)
  • Erinevad motivatsioonitegurid, töötasu ostähtsus töötajate motiveerimisel
  • Ettevõtte motivatsioonisüsteem
  • Tunnustamine kui motiveerimise üks vorme
  • Töötasu kui motivatsioonisüsteemi osa
  • Töö tasustamise põhialused, töötasu komponendid
  • Võrdõiguslikkuse printsiip
  • Lõpparve, kinnipidamised, hüvitised
  • Tasusüsteemi seos ettevõtte äriprotsessidega, loomise eesmärgid ja tingimused
 • Isiksuse- ja suhtlemispsühholoogia 8 akt
  • Inimese üldine reageerimisstiil. Suur viisik. Mida saab muuta ja mida mitte.
  • Edu ja ebaedu vältimise käitumine.
  • Emotsionaalne intelligentsus kui edukuse alus. Eneseefektiivsus.
  • Suhtlemisstiilid, nende erinevused ja kasutamine erinevates olukordades.
  • Konflikti olemus. Konfliktiga toimetulekut mõjutavad destruktiivsed ja konstruktiivsed suhtumisviisid.
  • Konflikti tüübid. Konfliktid, mis ei lahendu. Konflikti muutumine kontrollimatuks (eskalatsioon) või toimetulek konfliktiga. Konfliktiga toimetuleku strateegiad. Konfliktiga toimetuleku stiili valik.
 • Personaliuuringud 5 akt
  • Personaliuuringute läbiviimine.
  • Uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärgi püstitamine.
  • Uuringu planeerimine ja läbiviimine.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu omandab kutsestandardiga kehtestatud personalispetsialist tase 5 teadmised ja oskused, omab üldist arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest. Omab teadmisi ja ülevaadet personalijuhtimise alastest sisekommunikatsiooni tegevustest, oskab toime tulla suhtlemis- ja konfliktsituatsioonides.
Koolituse läbinu oskab koostada dokumente ja korraldada:

 • töö analüüsi ja töökohtade hindamist
 • tööjõu planeerimist, värbamis- ja valikuprotsessi
 • motiveerimis- ja tasustamisprotsessi
 • töötajate arendamise- ja hindamisprotsessi
 • töösuhete administreerimist ja personaliarvestust

Koolitajad:
Karin Kuimet
– TPI, 1991, raamatukogundus ja bibliograafia
Akadeemia Nord, 2004, psühholoogia
TalTech,ärikorraldus
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 12 aastat, koolitajana 15 aastat
Omab personalijuht tase 7 kutsetunnistust

Inga Raud – Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, 2011, personalijuhtimine BA
Tallinna Ülikool, 2013, sotsiaaltöö MA
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 11 aastat, koolitajana 6 aastat

Riina Vään- TRÜ, 1978, õigusteadus
EMI Personalijuhtimise Keskuses 10 aastat.
Töökogemus koolitatavas valdkonna 31 aastat, koolitajana 21 aastat

Kristi Jõeorg– Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 2007, tervisekaitsespetsialist
Tallinna Tehnikaülikool, 2014, loodusteaduste magister
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 11 aastat, koolitajana 10 aastat

Kristi Liiva – EBS, 2002, ärijuhtimine, turunduse suund
Kommunikatsioonivaldkonna töökogemus 25 aastat, koolitajakogemust 17 aastat
Suhtlemistreeneri ja koolitaja väljaõppe läbinud 2004, väljaõppe vedajad Karin Hango ja
Vahur Murutar, õppeasutus Self Erakool.

Evert Kraav – Tallinna Ülikool, 2012, psühholoogia
Tallinna Tehnikaülikool, 2015, personalijuhtimine
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 8 aastat, koolitajana 4 aastat

Signe Korjus – TLÜ 2002, kasvatusteadused
TTÜ 2009, ärijuhtimine
Cardiff Metropolitan University 2009, ärijuhtimine
Personalivaldkonna töökogemus 15 aastat.

Lisainfo:

 • Maht: 90 akadeemilist tundi (kokku 12 päeva)
 • Hinna sees: õppematerjalid, kohvipausid
 • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
 • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personalitöötaja pädevuskursus – 12 päevane kursus