Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Põhivara arvestus raamatupidamises

Koolituse eesmärk on omandada teadmised põhivarade olemusest, arvelevõtmisest, edasisest kajastamisest ja rakendavatest arvestusmeetodist ja –põhimõtetest.

Koolitusel saab ülevaate erinevate põhivara liikide arvele võtmisest ja edaspidisest kajastamisest ning vara väärtuse testi olemusest Eesti hea raamatupidamistava ja täismahus IFRSi rakendamisel.  Juhendid ja standardid loovad raamistiku, kuid põhivara arvestus on olulisel määral ettevõtte spetsiifiline sõltudes juhatuse hinnangutest ja meetodite/arvestuspõhimõtete valikust. Excelis koostatud näidete abil tutvustatakse erinevaid meetodeid ja käsitlusi edasisel kajastamisel – õiglane väärtus, amortiseeritud maksumus, amortisatsiooni meetodid, korrigeeritud maksumus, efektiivse intressimäära meetod, kapitaliosaluse meetod ja tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtuse meetod ning nende rakendamise mõju bilansimahule ja kasumile.

Sihtrühm:
Raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed

Programm:

 • 9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Pikaajalised finantsinvesteeringud
  • Õiglane väärtus, korrigeeritud soetusmaksumus või kapitaliosaluse meetod
  • Võlakirja sisemine intressimäär ja korrigeeritud soetusmaksumus
  • Tütarettevõtte kajastamine kapitaliosaluse meetodil
 • Kinnisvarainvesteeringud
  • Kinnisvarainvesteeringu loomus
  • Õiglane väärtus või amortiseeritud maksumus
 • 11.30-11.45 Kohvipaus

 • 11.45-13.15 Materiaalne põhivarara
  • Kasulik eluiga ja olulisuse piirmäära muutus
  • Komponentideks liigitamine
  • Eraldise vara komponent
  • Amortisatsioonimeetodi valik
  • Laenukulutuste kapitaliseerimine
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30 Materiaalne põhivara
  • Parendused, asendused, olulised ümbervaatlused ja remont
  • Ümberhindlusest
  • Kapitali- või kasutusrent ja sisu ülimlikkuse printsiip
  • IFRS 16 (2019) Rendid
 • Immateriaalne vara
  • Immateriaalse vara arvele võtmine
  • Uurimis- ja arenguväljaminekud
  • Amortisatsioonimeetodi valik
 • Vara väärtuse test
  • Vara väärtuse testi tagamaad
  • Kaetav väärtus
  • Kasutusväärtus – tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtus
  • Diskontomäära valik

Meetodid:
Interaktiivne loeng, arutelu, analüüs.

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • hoomab juhatuse hinnangute ja arvestusmeetodite ning -põhimõtete mõju bilansimahule ja kasumile;
 • tunneb erinevate arvestumeetodite ja -põhimõtete sisendeid ja arvestusaluseid;
 • oskab rakendada erinevaid amortisatsioonimeetodeid;
 • suudab orienteeruda arvestusmeetodite ja -põhimõtete valikul.

Koolitaja:
Sven Siling
on BDO Eesti partner ja vandeaudiitor. Svenil on ligi 20 aastane kogemus audiitorina ja koolitajana, ta kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ning ta juhib Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni tööd. Sveni populaarsemad koolitused on seotud raamatupidamis- ja auditialaste teemadega nagu näiteks aastaaruande koostamise sõlmküsimused, raamatupidamislikud hinnangud ja nende kajastamine, äriühendused ja konsolideeritud aruanded ning audiitori aruannetega seonduvad küsimused.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Põhivara arvestus raamatupidamises

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.