Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Professionaalne arvutikasutamine (Excel, Word, PowerPoint, Windows)

See koolitus on väga oluline nii bürootöö tegijale kui ka tööotsijale.
Professionaalse arvutikasutamise teemade hea oskustase tagab tööjõuturul suure eelise ja kaalu tööandjale valiku tegemisel.

Sihtrühm:
Arvutikasutaja baaskoolituse läbinud või arvutitöö kogemusega tavakasutajad või kõik kes soovivad tööd arvutil korraldada senisest efektiivsemalt, saamaks probleemideta hakkama keerukamate esitluste ning mahukamate dokumentide ja tabelitega.

Eelteadmised ja oskused:
Hea arvuti kasutamise oskus lihtsamate tekstide ja tabelite loomise ja kasutamise ning esitluste tegemise vallas. Soovitatavalt on läbinud Arvutikasutaja baaskoolituse

Eesmärgid:

 • lihvida oma teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse ja esitluste loomise vallas professionaalsemaks
 • omandada oskusi ja nippe töö kiiremaks ja efektiivsemaks korraldamiseks Wordis, Excelis ja PowerPointis, mis on eduka tööülesannete täitmise eelduseks peaaegu kõigil ametikohtadel
 • omandada oskus mitme programmi paralleelseks kasutamiseks ja suurte andmehulkade ühest rakendusest teise viimiseks, salvestamiseks ja eksportimiseks
 • anda põhjalikumad oskused andmeanalüüsis tabelarvutuse ja andmeanalüüsi edasijõudnutele teemadega
 • omandada digitaalse töökorralduse põhimõtteid

Koolituse sisu:

 • Töö Windows-keskkonnas:
  • failihaldus: Windows Explorer (kiirkorraldused, failide kustutamine, taastamine, failide omadused);
  • arvuti kõvaketta kontrollimine ja korrastamine, olulisemad arvuti seadistused (kuupäev, regionaalne määrang, klaviatuur, hiir, ekraan).
 • Tekstitöötlus MS Word:
  • töö pikkade dokumentidega;
  • teksti, erimärkide, formaatide, laadide jms otsimine ja asendamine;
  • muudatuste jälgimine, kommentaarid;
  • viidete ja järjehoidjate kasutamine, seadistamine;
  • leheküljenumbrid, numbrite seadistamine;
  • Tööd tekstiga:
   • teksti sisestamise ja kujundamine reeglid;
   • töö lõikudega, rea- ja lõiguvahe määramine, lõikude joondamine laadide kasutamisega;
   • olemasolevate laadidega tutvumine (normaallaad, kehatekst (Body Text), pealkirjalaadid jne, laadide muutmine, vajadusel uute laadide loomine;
   • tekstide kopeerimine ja kleepimine, kleepsusuvandid;
   • vormingute kopeerimine ja kleepimine.
  • Loetelud:
   • loetelude kasutamine, loetelulaadid (number ja täpploetelud) ja nende muutmine;
   • hierarhilised (tasemetega) loetelud, nummerdatud pealkirjade ja alapealkirjade kirjeldamine.
  • Sektsioonide kasutamine:
   • päiste ja jaluste loomine, omaduste muutmine (erinevad päised ja jalused);
   • dünaamiliselt muutuvad päised/jalused
  • Tabelite ja graafiliste objektide lisamine ja vormindamine:
   • tabelite loomine ja kujundamine;
   • teksti konverteerimine tabeliks, tabeli konverteerimine tekstiks;
   • graafika (pildid, joonised) lisamine ja paigutamine teksti;
   • piltidele allkirjade ja tabelitele pealkirjade (Caption) lisamine.
  • Tekstifaili lisamine dokumenti.
  • Sisukorrad:
   • sisukord pealkirjadest;
   • piltide loetelu;
   • tabelite loetelu.
  • Dokumendi salvestamine ja eksportimine
  • Dokumendimalli loomine, loodud malli rakendamine dokumendile
  • Dokumendi kaitsmine muudatuste eest, dokumendi osade kaitsmine:
   • dokumendipõhjade loomine ja kasutamine;
   • dokumendi kaitsmise võimalused (parooli lisamine salvestamisel, dokumendi kaitsmine sektsioonidega, lihttegevuste lubamine piirangutes).
   • lihttegevuste lubamine piirangutes).
 • Dokumentide allkirjastamine digiallkirjaga:
  • allkirjastamiseks vajaminev tarkvara;
  • allkirja lisamine ja allkirjastatud dokumendi avamine.
 • Tabelarvutus MS Excel:
  • Kujundamine ja vormingud:
   • erinevate lahtrivormingute ja vormingupintsli kasutamine;
   • kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites (vormingu muutmine, puhastamine);
   • numbri, protsendi ja tekstivormingud.
  • Töötamine tabeliga:
   • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine;
   • ridade külmutamine;
   • linkimine tabelites;
   • andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
   • ridade ja veergude jaotamine;
   • andmeseeriad ja sarjad;
   • tabelobjekti kasutamine.
  • Funktsioonid ja arvutused:
   • Exceli arvutava tabeli võimalused;
   • erinevate funktsioonide kasutamine IF, SUMIF, Date&Time jms;
   • oma valemite ja funktsioonide koos kasutamine;
   • arvutused läbi mitme töölehe.
  • Lahendajad ja analüüsivahendid:
   • sorteerimine mitme tunnuse järgi;
   • filtreerimine, tingimustega filtrid, täpsem filter;
   • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
   • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
   • risttabeli (liigendtabel, Pivot) koostamine Exceli tabelist.
  • Piirangute seadmine:
   • lahtrite lukustamine, muutmise keelamine;
   • parooliga kaitsmine;
   • valemite varjamine.
  • Diagramm:
   • diagrammi koostamine ühest ja mitmest tabelist;
   • diagrammi kujundamine, andmete lisamine.
  • Printimine:
   • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning printimine;
   • printimispiirkonna defineerimine, tabeli pealkirja kordamine kõigil lehekülgedel, päised ja jalused, leheküljenumbrid;
   • väljatrüki seaded.
 • Esitluse loomine MS PowerPoint
  • Mida peaks arvestama digitaalettekannete ettevalmistamisel
  • Kuidas hakata ettekannet PowerPointis realiseerima – uue esitluse loomine
  • Esitluse malli valimine
  • Malli muutmine vastavalt oma soovidele – Slide Masteri kasutamine
  • Esitluse slaidimallide kujundamine – tiitlislaid, sisuslaid jne
  • Sisuslaidi malli kujundamine: liigenduse defineerimine, fondi määramine, värvi määramine
  • Juhtslaidi kasutamine
  • Logo lisamine kõigile slaididele, ainult tiitlislaidile
  • Tausta muutmine, taustapildi lisamine
  • Jaluste ja kuupäeva defineerimine ja asukoha määramine
  • Loodud slaidimalli kasutamine – esitluse loomine malli abil, malli rakendamine olemasolevale esitlusele
  • Objektide lisamine slaidile: tabeli lisamine Excelist pildina, tabelina, lingiga Exceli tabelile
  • Piltide lisamine arvutist, internetist ja kuvatõmmisena
  • Piltide vormindamine: suuruse muutmine, kärpimine ja tihendamine
  • Jooniste lisamine, joondamine, dubleerimine ja grupeerimine
  • Liikumiste lisamine slaididel olevatele objektidele (Animations)
  • Slaidide ettekandesse ilmumise võimalused – slaidisiire(Transitions)
  • Linkide ja teguminuppude lisamine ja kasutamine
  • Lektori märkmete lisamine ja vormindamine
  • Erinevate vaadete kasutamine
  • Oma ettekande (Custom Show) defineerimine ja kasutamine
  • Slaidide füüsilise ja loogilise järjestuse erinevus
  • Digitaalse ettekande loomise erinevad võimalused: ettekande hargnemine, erinevad linkimisvõimalused
  • Ettekande salvestamise ja eksportimise erinevad võimalused
  • Ettekande salvestamine videona
  • Slaidide ja jaotusmaterjali printimine

Koolituse läbinu oskab:

 • efektiivselt kasutada tekstitöötluskeskkonda Word, häälestada seda vastavalt oma vajadustele ja tööülesannetele;
 • koostada mahukaid dokumente, lisada sinna graafikat ja tabeleid, kasutada laade, genereerida sisukordi, eksportida faile ja salvestada malle;
 • luua Excelis mahukaid tabeleid ja arvutusvalemeid, kasutades andmeid erinevatelt töölehtedelt, andmeid analüüsida ning graafiliselt esitada;
 • kasutada keerukamaid funktsioone ja koostada ülesannete lahendamiseks keerukaid ja hästi töötavaid valemeid, oskab organiseerida andmeid tabelites ning kasutada risttabeleid (PivotTable);
 • luua PowerPointis keerukamaid esitlusi, luua oma esitluse malli vastavalt ette antud kirjeldusele, oskab rakendada malli mistahes esitlusele;
 • genereerida slaide mahukast Wordi tekstist ning kasutada slaide teistest ettekannetest;
 • esitlusi salvestada ja eksportida ning luua esitlustest videoid;
 • luua linke tekstidokumentide, Exceli tabelite ning PowerPointi esitluste ning veebilehtede vahel, töötades korraga mitme programmiga;
 • kaitsta dokumente, neid digitaalselt allkirjastada ning avada allkirjastatud dokumente.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta. Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Koolitajad:
Arvo Saat, Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige.

 • Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant
 • IT- ja juhtimisalaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide väljatöötamine ja juhtimine; koolitusvajaduste kaardistamine
 • Outlook-Exchange serverlahenduse juurutamine
 • Ajajuhtimise mõttemallide ja E-koostöö hea tava juurutamine
 • MS Office koolitused (MS Excel, MS Word juhtidele, büroojuhtidele, raamatupidajatele)
 • Haridusasutuste IKT arengukava loomine; IKT-juhtimise välishindamine
 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1985, e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.
 • Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase.

Viivi Jokk, Tallinna Arvutikooli koolitaja

 • MS Office kontoritarkvara koolitaja baas- ja edasijõudnute tasemele. Microsoft Word spetsialist.
 • Kujundus- ja küljendustarkvara kasutamine. CorelDRAW.
 • Kõrgharidus. Lõpetas Tartu Ülikooli matemaatikuna. Arvutikoolitaja alates 1986.
 • Msc, tehnikamagister TTÜ. Töötanud TTÜ-s matemaatika ja ITK õppejõuna.
 • Alates 1986-aastast TTÜ-s IT täiendusõppekeskuses.
 • Õpetamis- ja arendusvaldkondadeks on tekstitöötlus, tabelarvutus, esitluslused, küljendus- ja kujundus, e-raamatud, digitaaldokumendid ja digitaalne dokumendihaldus ning dokumendimallide loomine erinevatele asutustele. Pikaajaliine praktilise töö kogemus nendes valdkondades.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Professionaalne arvutikasutamine (Excel, Word, PowerPoint, Windows)