Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Projektijuhi finantskoolitus – projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs

Koolituse eesmärk on anda süsteemne ülevaade projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest

Sihtgrupp:
projektijuhid, projektide eelarvestajad ja ettevalmistajad, projektipõhiste organisatsioonide juhid ja juhatuse ning nõukogu liikmed, raamatupidajad, projekti meeskondade liikmed jt töötajad, kelle tööülesanded on seotud projekti juhtimisega

Koolituse teemad: 

 • Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning arengusuunad
 • Projekt ja projektipõhine juhtimine (organisatsioon)
 • Millele keskenduda projektijuhina finantsjuhtimises?
 • Projektide finantsjuhtimise eripärad
 • Ettevalmistused projektipõhise organsatsiooni ja projektide finantsjuhtimiseks
 • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
  • Tekkepõhine ja kassapõhine arvestus
 • Miks ja mida „loen välja“ bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogude aruandest?
  • Kuidas mõjutavad projektijuhtimise käigus tehtavad otsused bilanssi, kasumiaruannet ja, rahavoogude aruannet?
  • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 • Rahakäibe tsükkel – kuidas „raha käib äritegevuses ringi“
  • Raha konversiooniperioodi leidmine
 • Eelarvete koostamine projektide elluviimiseks
  • Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted
  • Eelarvete koostamise eesmärgid
  • Eelarvestamise eripära projektipõhises organisatsioonis
  • Eelarvete koostamise meetodid „Ülevalt alla“ või „alt üles“? baasist või nullbaasist? perioodiline või pidev?
 • Projekti eelarvestamine
 • Projekti tulude ja kulude arvestus
  • Kulude arvestuse olemus ja eesmärgid
  • Kululiikide arvestus ja seosed projekti kuludega
  • Kulukohtade arvestus ja seosed projekti kuludega
  • Kulukandjate arvestus
  • Projekt kui kulukandja
 • Projekti rahakäibe prognoosimine ja eelarvestamine
  • Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine
  • Kuidas vältida „auke” projekti rahastamisel?
  • Projekti müügitulude ja kulude eelarvestamine
  • Projekti materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine
  • Projekti tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine
  • Kas teha ise või palgata alltöövõtjad või FIEd?
  • Projekti üldkulude ja finantskulude ning nendega seotud väljamaksete eelarvestamine
 • Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine
 • Kuidas arvestada projektide tasuvust?
  • Projekti rahavoogude planeerimine
  • Kapitali keskmine hind
  • Riskide hindamine
  • Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid
  • Raha aegväärtuse kontseptsioon
  • Raha tulevikuväärtus
  • Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid
  • Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid
  • Diskontomäära valiku üldised printsiibid
 • Projekti tulude, kulude ja rahakäibe juhtimine ja controlling
 • Praktiline ülesanne: Olulisemate finantseelarvete koostamine projektipõhises organisatsioonis (Eelarvestatud kasumiaruanne, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilanss)
 • Projekti kasumlikkuse (tulude/kulude) ja rahavoogude analüüs
  • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
  • Projektide finantsanalüüsi läbiviimine ja analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik
  • Milliseid finantsanalüüsi meetodeid eelistada projektide analüüsil?
  • Absoluutarvude analüüs, vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
  • Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel
  • Millele keskenduda projektide analüüsil?

Ajakava:

 • Esimene päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Teine päev:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case study’d

Õpiväljundid:
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud olulisemaid aspekte seoses projektide tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvuse eelarvestamise, juhtimise, controllingu ja analüüsiga, millele keskenduda projektijuhina oma töös
 • praktiseerinud projekti tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvusarvestusi praktiliste ülesannete lahendamisel
 • leidnud täiendavaid võimalusi projektide juhtimise efektiivistamiseks oma töös
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

Vaata koolituse slaide

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Projektijuhi finantskoolitus – projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs