Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidaja – tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht

Koolituse eesmärk on värskendada nüüdisaegse tulemuslikkusele suunatud organisatsiooni raamatupidajale, juhtimisarvestajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete

Sihtgrupp:
Raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

Koolituse teemad:

 • Milline on raamatupidaja, juhtimisarvestaja ja finantsjuhiroll nüüdisaegses organisatsioonis? 
  • Tulemuslikkuse juhtimine
  • Kas liigitus finantsarvestus versus juhtimisarvestus jätkuvalt asjakohane?
  • Finantsjuhtimise probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas 
 • Ettevalmistused nüüdisaegseks finantsjuhtimiseks organisatsioonis 
  • Otsustusprotsess nüüdisaegses organisatsioonis 
  • Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis 
  • Muutused majanduskeskkonnas ja nende mõju majandusarvestusele 
  • Väärtustel põhinev juhtimine 
  • Majanduslik lisandväärtus (economic value added, EVA) 
  • Visiooni ja missiooni elluviimine 
  • Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus 
  • Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele 
  • Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs 
  • Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine 
 • Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme? 
  • Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid 
  • Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling 
 • Tulemuslikkuse mõõtmine 
  • Kriitiliste edufaktorite valik 
  • Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks? 
  • Miks on tulemusmõõdikud ja juhtmõõdikud olulised? 
  • Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine 
  • Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu? 
 • Kuidas ringleb raha organisatsioonis? 
  • Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega 
 • Investeeringute eelarvestamine ja tasuvusarvestused 
  • Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud? 
  • Kuidas planeerida ja eelarvestada investeeringuid? 
  • Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)? 
  • Investeerimisprojekti riskide hindamine 
  • Kuidas hinnata investeeringute tasuvust? 
  • Sensitiivsusanalüüs 
  • Investeeringu tasuvuse hindamise meetodid 
 • Raha aegväärtuse kontseptsioon ja selle tähtsus 
  • Kuidas leida raha tulevikuväärtust ja nüüdisväärtust? 
  • Diskonteerimismäär ja kuidas seda leida? 
  • Investeeringute tasuvuse arvestamine erinevatel meetoditel 
  • Diskonteerimine majandustehingute kirjendamiseks 
 • Eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis 
  • Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu? 
  • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine 
  • Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve 
  • Eelarvete koostamise meetodid 
  • Eelarvekorraldus 
  • Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine 
 • Kuidas juhtida kasumlikkust – tulusid ja kulusid nüüdisaegses organisatsioonis? 
  • Miks ja kuidas kuluarvestuselt kulude, kasumlikkuse ja tulemuslikkuse juhtimisele? 
  • Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi? 
  • Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi? 
  • Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus 
  • Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)? 
  • Toote kuluarvestuse protsess Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis 
  • Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused 
  • Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid? 
  • Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused 
 • Täiskuluarvestus ja osakuluarvestus 
  • Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust? 
  • Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele? 
  • Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine 
  • Milline on investeeringute mõju omahinnale? 
  • Kuidas mõjutavad ostjate tasumata summad kulusid? 
 • Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus 
  • Traditsioonilise ja tegevuspõhise kuluarvestuse võrdlus 
  • Ajakäituriga tegevuspõhine kuluarvestus (TDABC) 
  • Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust? 
  • Toote kulude erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel 
  • 8 sammu tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamisel 
 • Osakuluarvestus. Jääktuluarvestus 
  • Jääktulupõhise kasumi kujunemine 
  • Läbilaske kuluarvestus 
  • Kulu – maht – kasum analüüs 
  • Tasuvuspunkt ja tasuvuspunkti diagramm 
  • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel 
 • Kulude arvestus spetsiifilistel eesmärkidel 
  • Elutsükli kulude arvestus 
  • Kliendiväärtusel põhinev kuluarvestus 
  • Sihtkuluarvestus 
  • Elutsükli kulude arvestus 
  • Kaizen kuluarvestus 
  • Kulude arvestus piirangute tingimustes 
 • Kuidas kujundada hinda? 
  • Mis on hind? 
  • Kliendiväärtus ja kulud 
  • Hinnakujunduse meetodid ja nende praktilised rakendused 
  • Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki 
  • Transferthindade kujundamine 
 • Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) ja käibekapitali nüüdisaegses organisatsioonis? 
  • Milline on rahakäibe juhtimise eesmärk? 
  • Käibekapital ja selle tähtsus majandustegevuses 
  • Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet? 
  • Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine 
  • Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine 
  • Täiendava raha vajaduse määramine 
  • Kuidas juhtida käibekapitali? 
  • Ostjate tasumata summade juhtimine ja analüüs 
  • Krediidikontroll ja võlgade sissenõudmine 
  • Varude juhtimine 
  • Lühiajaliste kohustuste juhtimine 
  • Raha konversiooniperioodi leidmine 
  • Suhtarvude kasutamine rahakäibe planeerimisel, juhtimisel ja analüüsil 
 • Eelarvete koostamine 
  • Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine) (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, eelarvestatud kasumiaruanne (tulude kulude eelarve), rahavoogude prognoos, eelarvestatud rahavoogude aruanne) 
  • Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides 
  • Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas 
  • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB) 
  • Nüüdisaegsed eelarvestamise meetodid ja nende kasutamine 
  • Paindlikud eelarved controllinguks Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting) 
  • Tasakaalus tulemuskaart ja eelarvestamine 
  • Miks eelarvetest ei ole kasu? 
  • 15 soovitust eelarvete koostamiseks 
 • Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel? 
  • Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine 
 • Kuidas viia läbi tulemuslikkusele suunatud finantsanalüüsi? 
  • Eesmärgistatud analüüside läbiviimine Kas eelistada analüüsil absoluutarve, hälbeid või suhtarve? 
  • Controllingu aruannete analüüs 
  • Hälvete analüüs 
  • Vastutuskeskuste aruandluse kujundamine ja analüüs 
  • Väärtust lisavate ja väärtust mittelisavate tegevuste analüüs 
  • Maksukoormuse arvestamine ja analüüs 
  • Otsuste puu

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud nüüdisaegse tulemuslikkusele suunatud organisatsiooni raamatupidajale, juhtimisarvestajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete
 • teadvustanud trende majandusarvestuses ja finantsjuhtimises, millele keskenduda oma töös tagamaks vajalik info eesmärkide saavutamiseks
 • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega), kulude juhtimise ja kuluarvestusega, rahavoogude juhtimisega, investeeringute tasuvusega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Ajakava:

 • Esimene päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Järgmised päevad:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case study’d

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidaja – tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht