Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise 120 tunnine täiendkoolitus – ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Lisaks on täiendkoolituse eesmärk anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Sihtgrupp:
Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks äriühendust või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised.  Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Vastuvõtu tingimused:
Kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Koolituse teemad:

 • Finantsarvestuse põhialused,
  • finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis,
  • finantsarvestuse terminoloogia,
  • kontod,
  • kahekordne kirjendamine,
  • terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded.
 • Majandusaasta aruanne
  • alusprintsiibid aastaaruande koostamisel,
  • korrigeerimis- ja lõpetamiskanded,
  • raamatupidamislikud hinnangud.
 • Finantsarvestus
  • raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus,
  • nõuete arvestus,
  • varude arvestus,
  • materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus,
  • lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus,
  • omakapitaliarvestus,
  • tulude ja kulude arvestus,
  • tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused.
 • Maksuarvestus
  • töötasu arvestus,
  • maksud töötasudelt,
  • käibemaks,
  • erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine,
  • kasumi ja dividendide maksustamine.
 • Juhtimisarvestus
  • terminoloogia,
  • koondeelarve koostamine,
  • kuluarvestussüsteemid ja meetodid,
  • kulude liigitamine,
  • kulude käitumine,
  • kulu-maht kasumi analüüs,
  • juhtimisotste langetamine,
  • toodete omahinna kalkuleerimine,
  • investeeringute eelarvestamine.
 • Raha ajaväärtus
 • Finantsanalüüs

Õppekava: laadi alla

Õppemeetod:
Auditoorne õpe 90 ak/h: loengud, rühmatööd, arutelud, testid ja tunnis tehtavad praktilised tööd.
Iseseisev töö 30 ak/h: testideks õppimine, koduste iseseisvate tööde tegemine ja eksamiks õppimine.

Õppetöö maht:
Kursus kestab kokku 120 akadeemilist tundi (90 tundi auditoorset tööd ning 30 tundi iseseisvat tööd).

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud koolitusel vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritanud mh õigeaegselt esitanud kodused testid vähemalt tulemusele 65% („arvestatud) ja kõige lõppedes sooritanud kirjaliku eksami (65% õigeid vastuseid). Kodused tööd ja 75% osalemine auditoorsetes tundides on kirjalikult eksamile pääsemise eelduseks.

Õpiväljundid:

 • kursuse läbinust saab bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
 • kursuse läbinu suudab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Ecxel või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
 • kursuse läbinu on pädev nii teoreetilises kui ka praktilises osas sellest, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Koolitajad:
Tartu koolituse lektor on Hele Moor, kes on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.
Hele on töötanud käesolevaks ajaks ligikaudu 25 aastat  raamatupidamisvaldkonnas täites sealhulgas erinevaid ametikohti (raamatupidaja, pearaamatupidaja, finantsjuht). Alates 2011. aastast töötab Hele Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetaja, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on: raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine, FIE raamatupidamine. 2010. aastast töötab Hele täiskasvanute koolitajana, kus peamised koolitusteemad jagunevad järgmiselt: raamatupidamine alg- ja täiendõpe, MTÜ/SA raamatupidamine, KÜ raamatupidamine, MTÜ-de revisjon, FIE raamatupidamine, juhtimisarvestus, projektide raamatupidamine, finantsprognoosimine, äriplaani koostamine, maksude arvestus.

Tallinna koolituse osas on lektorid  Märt Murd ja Manivald Sternhof.

Märt Murd on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.

Manivald Sternhof on raamatupidamisteenuse osutaja, koolitaja ja Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige. Manivald on omandanud finantsarvestuse eriala Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6. Lisaks on Manivald end järjepidevalt koolitanud raamatupidamisvaldkonnas.
Manivald on töötanud alates 2012. aastast erinevates õppeasutustes (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis) viies läbi erinevaid raamatupidamise ja maksundusalaseid loenguid (täpsemalt, raamatupidamise ja maksunduse alused ning majandusarvestuse erialaseid loenguid).
Kogemusi on ta kogunud nii majandusarvestuse tarkvarade parendamisel (erinevate e-lahenduste ja tarkvarade täiustamiseks ja paremaks muutmisel just raamatupidaja vaatevinklist) kui ka konsulteerides nii teisi raamatupidajaid kui raamatupidajaiks saada soovijaid.

Lisainfo:
Kursuse lõpetanutele väljastatakse tunnistus või tõend.
Vajalik on isikliku sülearvuti olemasolu.
Hinna sees on loengud ja kõik vajalikud õppematerjalid.
Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
NB! Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest  lõpphind ei muutu.
Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise 120 tunnine täiendkoolitus – ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks