Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise 120 tunnine täiendkoolitus – ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

Koolituse eesmärk:
koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Raamatupidajate kutseeksamid toimuvad 09. mail 2020 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust.Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Sihtgrupp:
Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks äriühendust või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised.  Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Vastuvõtu tingimused:
Kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Koolituse teemad:

 • Finantsarvestuse põhialused,
  • finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis,
  • finantsarvestuse terminoloogia,
  • kontod,
  • kahekordne kirjendamine,
  • terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded.
 • Majandusaasta aruanne
  • alusprintsiibid aastaaruande koostamisel,
  • korrigeerimis- ja lõpetamiskanded,
  • raamatupidamislikud hinnangud.
 • Finantsarvestus
  • raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus,
  • nõuete arvestus,
  • varude arvestus,
  • materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus,
  • lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus,
  • omakapitaliarvestus,
  • tulude ja kulude arvestus,
  • tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused.
 • Maksuarvestus
  • töötasu arvestus,
  • maksud töötasudelt,
  • käibemaks,
  • erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine,
  • kasumi ja dividendide maksustamine.
 • Juhtimisarvestus
  • terminoloogia,
  • koondeelarve koostamine,
  • kuluarvestussüsteemid ja meetodid,
  • kulude liigitamine,
  • kulude käitumine,
  • kulu-maht kasumi analüüs,
  • juhtimisotste langetamine,
  • toodete omahinna kalkuleerimine,
  • investeeringute eelarvestamine.
 • Raha ajaväärtus
 • Finantsanalüüs

Õppekava on kättesaadav siin

Õppemeetod:
Auditoorne õpe 90 ak/h: loengud, rühmatööd, arutelud, testid ja tunnis tehtavad praktilised tööd.
Iseseisev töö 30 ak/h: testideks õppimine, koduste iseseisvate tööde tegemine ja eksamiks õppimine.

Õppetöö maht:
Kursus kestab kokku 120 akadeemilist tundi (90 tundi auditoorset tööd ning 30 tundi iseseisvat tööd).

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud koolitusel vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritanud mh õigeaegselt esitanud kodused testid vähemalt tulemusele 65% („arvestatud) ja kõige lõppedes sooritanud kirjaliku eksami (65% õigeid vastuseid). Kodused tööd ja 75% osalemine auditoorsetes tundides on kirjalikult eksamile pääsemise eelduseks.

Õpiväljundid:

 • kursuse läbinust saab bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
 • kursuse läbinu suudab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Ecxel või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
 • kursuse läbinu on pädev nii teoreetilises kui ka praktilises osas sellest, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Koolitajad:
Tartu koolituse lektor on Hele Moor, kes on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.
Hele on töötanud käesolevaks ajaks ligikaudu 25 aastat  raamatupidamisvaldkonnas täites sealhulgas erinevaid ametikohti (raamatupidaja, pearaamatupidaja, finantsjuht). Alates 2011. aastast töötab Hele Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetaja, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on: raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine, FIE raamatupidamine. 2010. aastast töötab Hele täiskasvanute koolitajana, kus peamised koolitusteemad jagunevad järgmiselt: raamatupidamine alg- ja täiendõpe, MTÜ/SA raamatupidamine, KÜ raamatupidamine, MTÜ-de revisjon, FIE raamatupidamine, juhtimisarvestus, projektide raamatupidamine, finantsprognoosimine, äriplaani koostamine, maksude arvestus.

Ave Laanmets
Raamatupidamise algkursuse ja täiendkursuse lektor (asukoht Pärnu) Ave Laanmets on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala ja omab Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistust. Samuti on Ave omandanud Eesti Maaülikoolis sotsiaalteaduse magistrikraadi täites majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekava. Praktilised raamatupidamise kogemused on Ave omandanud pakkudes erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele raamatupidamisteenust ja finantsalast nõustamist. Ave omab pikaajalist kogemust raamatupidajana töötamisel, kokku ligikaudu 12 aastat.
Alates 2017. aastast annab Ave Täiskasvanute Koolituskeskuses raamatupidamise algkursuseid ja alates 2019. aastast raamatupidamise jätukoolitust.

Märt Murd on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.

Lisainfo:
Kursuse lõpetanutele väljastatakse tunnistus või tõend.
Vajalik on isikliku sülearvuti olemasolu.
Hinna sees on loengud ja kõik vajalikud õppematerjalid.
Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
NB! Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest  lõpphind ei muutu.
Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise 120 tunnine täiendkoolitus – ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks