Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Riigihangete algkursus

Koolituse eesmärk on omandada põhjalikud teadmised riigihangete õigest planeerimisest ja edukast läbiviimisest.

Advokaadibüroo LEXTAL riigihangete õigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat Diana Minuments annab põhjaliku ülevaate riigihangete õigest planeerimisest ja edukast läbiviimisest. Praktilistele näidetele tuginevad soovitused õpetavad enam-levinud vigade vältimist riigihangete korraldamisel.
Koolitus on kasulik nii hankijale kui ka pakkujale, kes soovib riigihangetel osaleda ning omandada selleks vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.
Koolitus koosneb kahest koolitustsüklist, millest esmane keskendub riigihanke planeerimisele ning õigete hankereeglite valiku ja võimaluste tutvustamisele ning teine riigihankemenetluse läbiviimisega seotud teemadele.

Sihtgrupp:
Koolitus on kasulik nii riigihangete korraldamisega tegelevatele hankija juhtidele ja spetsialistidele kui ka riigihangetel osalevate pakkujate esindajatele ja töötajatele, kes soovivad vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.

Programm:

 • I koolituspäev – Riigihanke üldküsimused
  • 9.45–10.00  Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Riigihanke põhimõisted
   • Mis on riigihange, hankemenetlus ja hankeleping ning kuidas neil vahet teha?
   • Milleks on riigihankereeglistikku vaja ja mis eesmärki see täidab?
   • Mis on riigihangete register ja sellega seotud avaldamiskohustused?
  • Hankereeglite kohaldamise alused
   • Millest sõltub ja mis on peamised hankereeglite kohaldamise alused (eeldatav maksumus, lepingu ese, hankija liik)?
   • Millised on põhilised piirmääradest lähtuvad menetlusreeglid nö klassikalise hankelepingu sõlmimisel?
   • Kas ja millistel tingimustel on lubatud riigihanget osadeks jaotada?
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Erandid hankemenetluse läbiviimise kohustusest
   • Millised on peamised erandid hankemenetluse korraldamise kohustusest, sh uues RHS sätestatud sisetehing, hankijatevaheline koostöö, eraldiseisva hankeüksuse erand?
   • Millised on hankelepingu muutmise võimalused uue hankemenetluse korraldamise asemel?
  • Erimenetlused ja riigihanke vahendid
   • Milliseid erimenetlusi ja millal saab hankija kasutada?
   • Mis on riigihanke vahendid (raamleping, dünaamiline hankesüsteem, elektrooniline kataloog, elektrooniline oksjon jne) ja milliste riigihangete puhul tasub neid kasutada?
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00-15.30 Hankemenetluse liigi valik
   • Milliseid hankemenetluse liike ja millistel juhtudel tohib hankija kasutada?
   • Milliseid hankemenetluse liike tasub hanke eesmärgi paremaks saavutamiseks valida?
  • Hankereeglite rikkumise tagajärjed ja osalejate õiguskaitsevahendid
   • Millised on hankereeglite rikkumise tagajärjed hankijale?
   • Mis on riiklik järelevalvemenetlus ja millist eesmärki see täidab?
   • Mis on riigihangete vaidlustusmenetlus, milliseid nõudeid selles esitada saab ning millist eesmärki see menetlus täidab?
 • II koolituspäev – Hankemenetluse läbiviimine
  • 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Turu-uuringute läbiviimine
   • Millised on hankija võimalused turu-uuringu läbiviimiseks?
   • Mida tuleb turu-uuringu läbiviimisel silmas pidada ning millised kohustused kaasnevad sellega hilisemas hankemenetluses?
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Hanke alusdokumentide koostamine
   • Milliseid hanke alusdokumente peab hankija menetluses koostama ning milliseid tingimusi nendes reguleerima?
   • Mis on kvalifitseerimise tingimuste seadmise eesmärk ja milliseid tingimusi hankija menetluses kehtestada saab?
   • Mis on tehniline kirjeldus ning milliseid nõudeid tuleb selle koostamisel järgida?
   • Kuidas määratleda pakkumuste hindamise kriteeriumeid ning milliste nõuetega tuleb hindamiskriteeriumide kehtestamisel arvestada?
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00-15.30 Hankemenetluse etapid
   • Millega algab hankemenetlus ning millised on hankija õigused ja kohustused hankemenetluse väljakuulutamise ja taotluste/pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumise vahelisel ajal?
   • Millised on hankija õigused ja kohustused taotluste või pakkumuste vastuvõtmisel?
   • Kuidas toimub ja milliste reeglite järgi kontrollitakse hankes osalejate vastavust kvalifitseerimise tingimustele ning hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist, sh uue RHS alusel?
   • Kuidas toimub pakkumuste vastavuse kontroll ning millal saab ja tohib hankija mittevastava pakkumuse tagasi lükata?
   • Millised nõuded kohalduvad läbirääkimiste pidamisele läbirääkimistega hankemenetluses?
   • Millistel muudel alustel võib hankija pakkumuse tagasi lükata, sh kuidas toimub pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontroll?
   • Milliseid põhimõtteid tuleb järgida pakkumuste hindamisel ja eduka pakkumuse väljaselgitamisel?
   • Millised on hankija kohustused otsustest teavitamisel?
   • Millal võib ja kuidas toimub hankemenetluses hankelepingu sõlmimine?
   • Mis saab, kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud isik keeldub lepingut allkirjastamast või ei asu lepingut täitma?
  • 15.30–15.45 Kokkuvõte ja lühitest omandatud materjali kontrollimiseks

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab riigihanke põhimõisteid ja oskab neil vahet teha;
 • teab hankereeglite kohaldamise aluseid;
 • teab hankemenetluse liike ja nende valiku põhimõtteid;
 • on teadlik peamistest eranditest hankemenetluse korraldamise kohustuses ja erimenetluste kasutamisest;
 • on teadlik hankereeglite rikkumise tagajärgedest;
 • teab hankemenetluse etappe ja nendest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Koolitaja:
Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud riigihangete õigusele ning tegelenud hankealaste õigusküsimustega juba üle 10 aasta. Diana omab laialdast kogemust nii hankijate kui ka pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel. Diana on ühe olulisema riigihangete valdkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Kirjastus Juura, 2014, 592 lk) kaasautor. Samuti on Diana avaldanud hankealaseid artikleid nii tavameedias kui ka õigusajakirjas Juridica. Diana on tunnustatud lektor, kes on esinenud nii erinevate koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel kui ka riigiasutuste sisestel koolitustel.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Riigihangete algkursus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.