Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Siseauditi algõpe

Koolitusel räägitakse siseauditi regulatsioonidest ja põhitõdedest, rahvusvaheliste siseauditi standardite nõuetest ning asutuse riskide hindamisest. Samuti sellest, kuidas auditi planeerimisel auditi riske hinnata, auditiprotseduuride valikust ja läbiviimisest, tööpaberite ja aruande koostamisest jms. Kõik koolituse osad on vajalikud ka siseaudiitori kutseeksamiks ettevalmistamisel. Koolitus on praktiline. Näidete varal tutvustatakse auditi läbiviimise protseduure ja metoodikaid ning tehakse ülesandeid.

Oleme välja töötanud eraldi programmi siseaudiitoritele, kes vajavad koolitust nii IIA standardite kui ka auditi läbiviimise üldiste oskuste osas.

Paljudel erasektori ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel on kvaliteedijuhtimissüsteem, mille sertifitseerimise eelduseks on regulaarsete siseauditite läbiviimine. Audiitortegevuse seadus sätestab, kes ja millal võib tegeleda siseauditi kutsetegevusega. Tegemist on keerulise elukutsega, mis eeldab lisaks haridus ja töökogemuse nõuetele ka häid tehnilisi ja ka psühholoogilisi teadmisi. Organisatsioonides kvaliteedijuhtimissüsteemi auditeid läbi viivaid töötajaid nimetatakse samuti sageli siseaudiitoriteks, kuigi oma sisult ei ole tegemist audiitortegevuse seadusele vastava kutsetegevusega. Kuid sellegipoolest on ka kvaliteedijuhtimise sisehindamiste läbiviijatel oluline omandada osa samadest oskustest ja teadmistest, mida kasutavad professionaalsed siseaudiitorid, et oma organisatsioonis vajalike sisehindamisi läbi viia.

Sihtrühm:
Siseauditi funktsiooni täitjad.

Koolituse sisu:

 • siseauditit puudutavad põhimõisted ja nende seosed
 • siseauditi tegevust reguleerivad õigusaktid ja muud juhendmaterjalid
 • rahvusvaheliste Siseauditi Standardite ja Eetikakoodeksi tutvustus
 • asutuse riskide hindamine ja siseaudiitori roll. Erinevad riskide hindamise meetodid ja eriseadustest tulenevad nõuded
 • siseauditi tööplaani koostamine. Auditite põhiliigid
 • valimi moodustamine ja kasutatavad meetodid
 • andmekogumise meetodid, tõendusmaterjalide kasutamine ja liigitamine
 • auditi planeerimine ja läbiviimine: Standardi nõuded planeerimisele ja auditi riskide hindamine koos ülesande lahendamisega
 • auditi planeerimine: programmi koostamine, teatise koostamine, avakoosoleku läbiviimine
 • auditi läbiviimine: tööpaberite koostamine, tähelepanekute kirjutamine
 • auditi aruande koostamine, aruande koostamise ja kommunikatsiooni vead
 • auditi toimik ja seire
 • siseauditi funktsiooni juhtimine ja siseauditi sise-eeskiri
 • siseauditi kvaliteedi hindamine. Siseauditi funktsiooni riskid

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab ja tunneb siseauditi standardeid ja kutsetööd reguleerivaid õigusakte
 • mõistab siseauditi läbiviimise protsessi ja nõudeid
 • tunneb erievaid siseauditite liike ja teab nende metoodilist erinevust
 • teab, kuidas koostada siseauditi tööplaani ja millised on nõuded siseauditi funktsiooni juhtimisele
 • on saanud algteadmised organisatsiooni riskide hindamisest ning auditi fookuse seadmiseks riskide hindamisest
 • teab nõudeid auditi tõendusmaterjali klassifitseerimiseks, kasutamiseks ja säilitamiseks

Koolitaja:
Siiri Antsmäe, atesteeritud siseaudiitor
Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta kaitseväe, siseministeeriumi valitsemisala ning kultuuriministeeriumi siseauditi juhina. Erasektori kogemuse omandas Siiri Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Siiri tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Siseauditi algõpe