Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogramm

Tervishoiusteenuste kvaliteet ning kättesaadavus sõltub suurel määral haiglate, perearstikeskuste ning muude tervishoiuasutuste administratiivtöötajatest. Nende tööülesanded sõltuvad konkreetse tervishoiuasutuse eripärast ning eeldavad nii baasteadmisi kui ka teatud spetsiifikaga meditsiinilisi teadmisi. Lisaks eelnimetatule oodatakse neilt head suhtlemisoskust, kiiret tegutsemist ning patsientide teabe konfidentsiaalsuse tagamist. Samuti peab meditsiiniasutuses töötav tervishoiusekretär toime tulema erineva taustaga inimeste ja olukordadega ning olema teadlik tervishoiuvaldkonna seadustest.

Aktiivõppe eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused tervishoiuasutuse administratiivtöötaja väljaõppeks, et abistada tervishoiu tippspetsialiste administratiivtöö valdkonnas. Seejuures tagada kvaliteetne ning kiire tervishoiuteenus nii arstidele, õdedele kui ka patsientidele.

Kuidas online-koolitus toimub?

 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale küsimusi.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järelvaatamise lingi, mis on aktiivne seitse päeva.

Sihtgrupp:
Oodatud
on meditsiinivaldkonnas juba töötavad või tööle asuvad administratiivtöötajad ning ka teise tegevusala sekretärid, kes soovivad spetsialiseeruda tervishoiuasutuse administratiivtöötaja ametile.

Programm:

 1. ÕPPEPÄEV: Tervishoiusekretäri töö olemus
  • Eveli Besterman SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, psühhiaatriakliiniku sekretär; Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, kohtupsühhiaatriatalituse juhataja
   Eveli Besterman on töötanud SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas alates 2001. aastast. Ta alustas töökarjääri kohtupsühhiaatriaekspertiisi kabinetis sekretärina ning 2014. aastal lisandusid psühhiaatriakliiniku juhtivsekretäri ametikohustused. Alates 2020. aasta novembrist töötab Eveli nii Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kohtupsühhiaatriatalituses juhatajana kui ka SA PERH psühhiaatriakliinikus kohtupsühhiaatria kabinetis sekretärina. 2014. aastal läbis ta Tallinna Majanduskoolis esimest korda läbi viidud tervishoiuasutuse sekretäri õppe ning 2018. aastal omandas ta sama kooli õigusassistendi kutse. 2019. aastal osales Tervishoiu Kõrgkooli „Täienduskoolitus kliinilisele sekretärile“ kursuse koostamise töögrupis.

   • Sissejuhatus teemadesse, millest koolitusel räägitakse ja miks need teadmised sekretäri töös olulised on
   • Tervishoiuasutuse sekretäri tähtsamad isikuomadused ja oskused
   • Patsiendi /kliendi võrgustik, millist abi saab pakkuda sekretär
   • Tervishoiuasutuse sekretäri tööülesanded, kohustused ja õigused
   • Sekretär tervishoiuasutuses – erisused, millega tuleb tervishoiuasutuse sekretäril kokku puutuda
 2. ÕPPEPÄEV: Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest
  • Mari Asser Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht
   Mari Asseril on Tartu Ülikoolist omandatud õigusteaduste magister ning tema uurimisvaldkond on olnud meditsiiniõigusega seotud. 2010 aastal asus Mari Asser tööle Sotsiaalministeeriumi toonasesse E-tervis osakonda ning ta on osalenud mitmete digitaalse tervishoiu ja registrite seaduste välja töötamisel. Hiljem on ta töötanud konkreetsemalt tervishoiu andmete kogumise ülesehitamisega tervise infosüsteemi vaatest Eesti E-tervise SA-s (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses) ning hetkel on seotud ravimite ehtsuse kontrollisüsteemi käivitamisega.

   • Sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonna seadusandluse ülevaade
   • Tervishoiuteenuse osutamise leping – kes ja kuna peab/saab selle sõlmida; kes on lepingu osapooled?
   • Teavitatud nõusolek ja teenuse osutamise kohustus – kuna ja millest tuleb patsient informeerida; kas ravimisest saab keelduda?
   • Vastutus tervishoiuteenuse osutamisel – kes vastutab ravivea eest; mis on karistused?
   • Tööõiguse olulisemad punktid igapäeva töö korraldamisel
 3. ÕPPEPÄEV: Meditsiiniinfosüsteemidest
  • Mari Asser Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht
   • E-tervise ülesehitus Eestis
   • Tervise infosüsteem (andmete edastamine, vaatamine) ja kuidas see toimib tänu tervishoiuteenuse osutajate (TTO) infosüsteemidele?
   • Kuidas toimub digitaalne dokumenteerimine infosüsteemide ja e-teenustes?
   • Riiklikud registrid, andmekogud ja taristus – tehnilised lahendused ehk kuidas ja mis andmeid riiklikult kogutakse?
   • Digitaalsed lahendused tervise- ja sotsiaalvaldkonnas – teenused arsti töölaualt patsiendini
 4. ÕPPEPÄEV: Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös
  • Janne Kerdo Kerdo ja Partnerid OÜ, vabakutseline lektor
   Janne Kerdo on pea 29 aastat seotud sekretäritöö valdkonnaga. Algusaastatel olnud asjaajamise korralduse eest vastutav isik, alates 1996. aastast lektor, õpetaja, osalenud valdkonnaalaste kutsestandardite, õppekavade ja kirjastandardi väljatöötamisel. 2014-2018 – Tallinna Majanduskool, sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja; 2004-2014 – Tallinna Majanduskool ametnikutöö osakonna juhataja; alates 1996 aastast – eraettevõtja-konsultant dokumendihaldusega seotud valdkond, koolitaja/õpetaja erinevates haridusasutustes. Alates 2018 Kerdo ja Partnerid OÜ vabakutseline lektor.

   • Dokumendihalduse korraldus tervishoiuasutuses, valdkonda reguleerivad õigusaktid – miks peame ja millal järgima?
   • Töökorralduslike juhiste koostamise põhimõtted (dokumendihalduse kord, dokumentide liigitusskeem, ülevaade arhiivi koosseisust)
   • Dokumentide loomise põhimõtted, korrektsete dokumentide loomine (kiri, e-kiri, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll)
   • Dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistrid, dokumentide menetlemistoimingud
   • Infosüsteemide kasutamine dokumendihalduse protsessides
   • Dokumentide hoidmine, säilitamine
   • Info edastamise, vahetamise põhimõtted (e-kirjadele, telefonikõnedele vastamine
 5. ÕPPEPÄEV: Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised
  • Avely Raid-Lelov Eesti Haigekassa, Ravikindlustuse osakonna juhataja
   Avely Raid-Lelov on omandanud juristi kutse Tallinna Majanduskoolis, hetkel omandamas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis magistrikraadi teenuste disaini ja juhtimise erialal. Eesti Haigekassas töötab aastast 2004, ta on juhtinud Pärnu klienditeeninduse bürood, töötanud ravikindlustuse ja e-teenuste osakonna peaspetsialistina ning alates 2019.a. on ametis Ravikindlustuse osakonna juhatajana. Ta on juhtinud ühtse elektroonilise andmevahetusplatvormi EESSI, mille kaudu vahetatakse sotsiaalkindlustusalaseid andmeid EL ja EMP liikmesriikide pädevate asutuste vahel, kasutusele võtmist haigekassas, teinud koostööd Töötukassa koostööpartneriga ja koolitanud tööharjutajaid erinevatel haigekassa teemadel.

   • Ravikindlustussüsteem – tekkimine, lõppemine, kestus, andmete edastajad. Kindlustusliigid – sundkindlustus, vabatahtlik kindlustus. Kuidas saab endale ravikindlustuse Eestis elav inimene?
   • Ravikindlustus Euroopa Liidus, arstiabi välismaal
   • Arstiabi reisides. Euroopa ravikindlustuskaart – kas katab kõiki kulutusi?
   • Arstiabi Euroopas. Eesti kindlustatu õppimine ja töötamine ning pensionäri elamine Euroopas. Euroopa kindlustatu Eestis – õigused ja kohustused. Kindlustus E-vormide alusel, EESSI, vajaminev arstiabi, plaaniline ravi
   • Haigekassa hüvitised. Hüvitiste liigid, hüvitamise kord
   • Töövõimetushüvitised – liigid, kellel on õigus saada töövõimetuslehte, haigus- ja hoolduslehe põhjused, TVL avamise tingimused, kestus. Hüvitise maksmine
   • TVL avamine ja lõpetamine Eestis töötavale ning teise liikmesriigi kindlustust omavale kindlustatule. Eesti kindlustatu haigestumine välismaal
 6. ÕPPEPÄEV: Arhiivihaldus tervishoiusekretäri töös
  • Hille Oidema Eesti Arhivaaride Ühing, vabakutseline lektor
   • Meditsiinis tekkivate dokumentide hoiustamine
   • Kuidas dokumente säilitada ning arhiveerida?
   • Praktilised nõuanded, kuidas hallata erinevaid dokumente ja süsteeme asjaajamises ja arhiivihoidlas
   • Tekkinud dokumentidest ülevaadete koostamine
 7. ÕPPEPÄEV: Emotsionaalse intelligentsuse arendamine
  • Katrin Roosileht Meta-Profit OÜ, koolitaja – konsultant
   Katrin on lõpetanud psühholoogia eriala Tartu Ülikoolis ning näitejuhtimise eriala Tallinna Ülikoolis. Ta on omandanud ka kriisinõustaja kutse ning tegutseb hetkel lisaks koolituste läbiviimisele ka kriisinõustajana. Lisaks on ta õppinud psühhodraama lavastajaks Tallinna Psühhodraama Koolis ning tegutseb psühhodraama gruppide juhendajana.

   • Emotsionaalse võimekuse arendamine töökohal – kuidas juhtida enda emotsioone?
   • Kuidas empaatia abil kolleege ja patsiente paremini tajuda ja parem kontakt saavutada?
   • Kuidas pingelises situatsioonis rahulikuks jääda?
   • Praktilised võtted tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise vältimiseks
 8. ÕPPEPÄEV: Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes
  • Valdo Praust küberturbe ekspert
   Valdo Praust on 25 aasta pikkuse kogemusega andmeturbespetsialist, kes on osalenud paljude turbe ja krüpteerimisega seotud suurprojektide käivitamisel. On osalenud digiallkirja ja ID-kaardi algsete lahenduste kävitamise juures. Eesti avaliku sektori infoturbe standardi ISKE algse idee autor ja üks kaasautoritest. Hetkel vabakutseline infoturbe ekspert-konsultant. Paljude turbega seotud koolituspäevade läbiviija viimase 20 aasta jooksul.

   • Meditsiiniandmed kui eri liiki (delikaatsed) isikuandmed, mis vajavad kindlat kaitset ning nende töötlemine
   • Mis ohud meditsiinitöötajat ja tema arvutit internetis varitsevad?
   • Miks ei saa meditsiinitöötaja kõike küberturvet puudutavat delegeerida “itimeestele”?
   • Millised on andmekaitsenõuded tervishoiuasutustes?
 9. ÕPPEPÄEV: Suhtlemispsühholoogia
  • Erik Rüütel Tervisekliinik OÜ, psühholoog; Sisekaitseakadeemia, lektor
   Erik Rüütel on kliiniline psühholoog, koolitaja, kogenud juht ja TLÜ ühiskonnateaduste doktorant. Ta on töötanud Lääne-Tallinna Keskhaiglas psühholoogina, suunanud probleemkäitumisega noorte rehabilitatsiooni Tallinna Laste Turvakeskuses osakonnajuhatajana, juhtinud õigusrikkujate taasühiskonnastamist Tallinna Vangla direktori asetäitjana ja juhtinud Eesti suurimat vitamiinide ja mineraalainete tootja Meravita turunduse, kommunikatsiooni ja müügiosakondi kommertsdirektorina. Samuti on Erik töötanud alates 2012 aastast Sisekaitseakadeemia korrektsiooni-, kommunikatsiooni- ja kriisipsühholoogia lektorina. Käesolevaga on Erik Sisekaitseakadeemia arendusosakonna juhataja, Meeskonnatreeningute agentuuri MAD 14 aastase kogemusega treener ja Tervisekliinik Nõmmel psühholoogia konsultant. E. Rüütel on raamatu “Korrektsioonipsühholoogia: Tähed kaevu sügavuses” (2019) autor, mitme teadusliku artikli autor ja kaasautor, ka mitme Eesti riikliku sotsiaalstrateegia ekspert ning EU ja OSCE rahvusvaheliste tsiviilmissioonide juhtimiskoolitaja.

   • Milline suhtleja ma olen ja milline suhtlusstiil mulle sobib?
   • Raske/negatiivse sõnumi oskuslik edastamine patsiendile ja tema lähedastele
   • Eri kultuuritaustaga ning erivajadustega patsiendid
   • Enesekehtestamine pingelistes suhtlemissituatsioonides ja konfliktsituatsioonides
   • Eduka suhtlemise võti on oskus empaatiliselt kuulata
   • Kuidas suhelda ebasümpaatse kolleegi ning kliendi/patsiendiga?
   • Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Koolituse läbinu mõistab tervishoiusasutuse administratiivtöö olemust; saab vajalikud teadmised dokumendihaldusest ning arhiveerimisest tervishoiuasutustes; saab ülevaate tervishoiuvaldkonna seadustest ning erinevatest meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest; teab, kuidas patsientide andmeid ning infot turvaliselt hoida, säilitada ja kaitsta; arendab sotsiaalseid suhtlemisoskusi – ning tehnikaid, mille abil toime tulla erinevates olukordades personali, patsientide ning nende lähedastega; omandab praktilised võtted tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise vältimiseks jpm.

Lisainfo:

 • Aktiivõppe kogumaht 72,3 AT, millest iseseisev töö 26 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja tunnistuse saavad kõik need, kes on edukalt läbinud 8 õppepäeva 9-st. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb üheksast põhjalikust õppepäevast.
 • Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogrammi osalemistasu on 1701 €+km. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva järelvaatamise võimalus veebis seitsme päeva jooksul pärast toimumist info kinnistamise eesmärgil.
 • Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse millistel õppepäevadel soovite osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km.
 • Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kolmes osas. Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogramm