Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus 2020

Oleme koostanud töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnajuhtidele praktilise suunitlusega sisuka koolitusprogrammi “Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus”, mis annab oskusi ja vilumust oma ettevõttes/asutuses töökeskkonnaalast tööd paremini ja tulemuslikumalt korraldada.
Programmi lahutamatuks osaks erinevates ettevõtetes kasutust leidnud praktiliste kogemuste edastamine ning osalejate omavaheline kogemuste vahetamine.

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse järgi peavad tööandjad määrama ettevõttes/asutuses töökeskkonnaspetsialisti. Kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse kohaselt on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

Sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus on mõeldud ettevõtetes-asutustes määratud töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitvatele tööandjatele, juhtidele ja spetsialistidele.

Koolituse eesmärgid:

 • Anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid töökeskkonna-alast tööd hinnata, analüüsida ja parendada;
 • Anda edasi erinevate ettevõtete kogemusi tööohutusalase töö korraldamisel;
 • Võimaldada arutelude ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi

Koolituse sisu:

 1. koolituspäev
  • Sissejuhatus kursusesse. Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded; Eesti töötervishoiu ja tööohutuse korralduse õiguslik raamistik
  • Töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldus riigi ja ettevõtte tasandil. Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad nõuded
 2. koolituspäev
  • Töötajate juhendamine ja väljaõpe
  • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine, (iseseisev töö)
 3.  koolituspäev
  • Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine
  • Ohumärguanded töökeskkonnas
  • Isikukaitsevahendite valiku ja kasutamise nõuded
 4. koolituspäev
  • Füsioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas: füüsilise töö koormus, raskuste käsitsi teisaldamine, töökoha ergonoomia; nõuded kuvariga töötamisele, sundasendid, sundliigutused (iseseisev töö)
  • Füüsikaliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas: müra, vibratsioon, elektromagnetväljad, kiirgused
 5. koolituspäev
  • Keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas (iseseisev töö)
 6. koolituspäev
  • Füüsikalised ohutegurid: Nõuded töökoha valgustatusele, ohutegurite kaardistamine
  • Füüsikalised ohutegurid: Nõuded sisekliima parameetritele, ohutegurite kaardistamine
 7. koolituspäev
  • Psühhosotsiaalsete ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas sh töökiusamise ennetamine
  • Ohutuskultuur Eesti ettevõtetes. Kuidas väärtused juhivad meie käitumist?
 8. koolituspäev
  • Esmaabi korraldus ettevõttes
  • Töötajate tervisekontrolli korraldus, ülevaade kutsehaigustest
  • Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest
 9. koolituspäev
  • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine ja dokumenteerimine
  • Töökeskkonna sisekontrolli korraldus,
  • Töökeskkonnaspetsialistide teadmiste kontroll

Koolituse tulemusena koolitusel osaleja:

 • Teab, millistest allikatest otsida täiendavat töökeskkonna-alast teavet, tunneb töökeskkonnaalaste õigusaktide nõudeid;
 • Oskab nõuetekohaselt koostada ja hallata vajalikku töökeskkonnaalast dokumentatsiooni;
 • Saab tervikliku ülevaate töökeskkonnas esineda võivatest ohuteguritest ja nende mõjust tervisele, oskab kavandada ja korraldada abinõusid riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • Saab ülevaate olemasolevatest isikukaitsevahenditest, nende valiku alustest ja kasutusnõuetest;
 • Saab ülevaate ohutusmärgistuse vajadusest ning nõuetest ohutusmärgistuse valikul ja paigaldamisel;
 • Oskab riskianalüüsi alusel otsustada tervisekontrolli vajadust, oskab korraldada esmaabi töökohal;
 • Teab, milliseid õnnetusjuhtumeid tuleb menetleda tööõnnetustena, oskab läbi viia tööõnnetuse ja kutsehaiguse tööandja-poolseid uurimistoiminguid ning oskab planeerida ja ellu viia
 • sarnaste juhtumite vältimiseks vajalikke tegevusi;
 • Saab aru riskianalüüsi ja sisekontrolli vajalikkusest ja olemusest, saab ülevaate enamlevinud metoodikatest ja nõuetest riskianalüüsi läbiviimisel töökeskkonnas

Koolitajad: 
Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor
Tiiu Tamm, Tallinna Tehnikakõrgkool ja EKA, valgustustehnika lektor; Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ
Priit Lattik, töörõivastuse ja isikukaitsevahendite spetsialist
Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

Koolituse moderaator:
Krista Silbaum, RA Koolitused juhataja ja tööohutusvaldkonna lektor; töökeskkonnaspetsialist, töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus, omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) mitmetes erinevates ettevõtetes nii ehitusvaldkonnas, metallitööstuses kui ka kaubanduses. Tegev tööohutusteemade lektorina RA Koolituste tööohutusalastel koolitustel, samuti Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kaasik Koolitused OÜ-s.

Koolitus toimub 9 erineval koolituspäeval, 8 akadeemilist tundi päevas, kokku 120 akadeemilist tundi, sellest kontaktõpe 72 akadeemilist tundi ja iseseisev töö 48 akadeemilist tundi

Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -10%

Koolituse maksumus sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, mis saadetakse koolituspäevale eelneval nädalal osaleja e-postile, kohvipause ja lõunasööki, tunnistust koos esmaabiplakatiga

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

RA Koolitused on koolitusasutus, mille eesmärgiks on pakkuda koolitusi praktikuilt praktikutele, et võimaldada rakendust õpitule koheselt peale koolitust. RA Koolitused loodi eesmärgiga pakkuda asutustele ja ettevõtetele kvaliteetseid ja interaktiivseid koolitusi, spetsialiseerudes peamiselt tööohutuse valdkonnale. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus 2020