Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes – 24 h väljaõppekoolitus

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.
Kestvus: 24 akt

Sihtrühm:
Ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Teemad:

 • Üldsätted
  • Töökeskkonna mõiste
  • Töökeskkonnas esinevad ohud
  • Tööolme
  • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
  • Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
  • Õnnetusoht
  • Tööandja ja töötaja vastutus
  • Riiklik järelevalve
 • Tööohutuse ja töötervishoiu korraldus
  • Riigi tasandil:
   • struktuur töökeskkonnasüsteemis
   • õiguslikud alused
  • Ettevõtte tasandil:
   • töökeskkonnaspetsialist
   • töökeskkonnavolinik
   • töökeskkonnanõukogu
  • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
  • Töötajate tervisekontroll
  • Koostöö
 • Riskianalüüs
  • Riskianalüüsi mõiste
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
   • füüsikalised ohutegurid
   • keemilised ohutegurid
   • bioloogilised ohutegurid
   • füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
  • Riski hindamise meetodid
  • Riskide ohjamise abinõud
  • Ergonoomia
 • Töölepinguseadusest tulenevad nõuded
  • Töölepinguseadusest tulenevad nõuded töökeskkonna ja-ohutuse korraldamisel.
  • Töökeskkonna alaste kulutuste maksustamine.
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid (tööstress, läbipõlemine ja kiusamine): mõõtmine ja ohjamine.

Kõik lõpetajad saavad tunnustatud tunnistuse ning kuhjaga head individuaalset nõu ning praktilisi töövahendeid ja abimaterjale.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpetanu:

 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • Koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
 • Tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.
 • Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid.

Koolituse kava:

 • I Koolituspäev
  • Töötervishoiu ja tööohutuse üldised nõuded.
  • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused.
  • Töökeskkonna-alased mõisted.
  • Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused.
  • Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded.
  • Ettevõtte ja asutuse tööohutuse ja töötervishoiu korraldus, töötaja ja tööandja koostöö.
  • Töötajate tööohutusalane juhendamine ja väljaõpe.
  • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste menetlemine.
  • Sissejuhatus töökeskkonna riskianalüüsi.
 • II Koolituspäev
  • Isikukaitsevahendid. Ohumärguanded. Töökohale esitatavad nõuded.
  • Töökeskkonna riskianalüüs. Töökeskkonna keemilised ja bioloogilised ohutegurid. Lektor: Krista Silbaum
  • Töökeskkonna riskianalüüs. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid. Lektor: Priit Siitan
  • Töökeskkonna riskianalüüs. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid. Lektor: Krista Silbaum
 • III Koolituspäev
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid.
  • Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes ja asutuses. Lektor: Krista Silbaum
  • Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika. Töötervishoiu ja tööohutuse „Hea tava“ põhimõtted Euroopa Liidus.Lektor: Priit Siitan
  • Töökeskkonna riskianalüüsi plaanimine, läbiviimine ja dokumenteerimine. Terviseriskide vähendamise tegevuskava. Sisekontrolli korraldus. Teadmiste kontroll. Lektor: Krista Silbaum

Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, tunnistust, kohvipause ja lõunat.

Lektorid
Krista Silbaum
pikaajalise tööohutusvaldkonnas töötamise kogemusega hinnatud lektor, töökeskkonnaspetsialist. Krista on töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhina; töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades aastatel 2006-2013. Krista oma igapäevases töös tegeleb töötervishoiu- ja tööohutuse küsimustega reaalses töökeskkonnas.

Veronika Kruustik
tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Veronika on kvaliteedijuht-siseaudiitor erinevates ettevõtetes.Tema peamisteks tööülesanneteks on integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Veronikal on töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus (kutsetunnistus 144794, täiskasvanute koolitaja, tase 6).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kaasik Koolitus Koolituskeskus korraldab ja viib läbi täiskasvanutele erinevaid kursuseid ja koolitusi, mis toimuvad regulaarselt koolituskava alusel üle Eesti nii eesti- kui ka venekeelsetena. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes – 24 h väljaõppekoolitus