Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töösuhete halduri baaskoolitus koos terviseedenduse ja töötervishoiu korraldamisega

Õpetusega taotletakse, et õppekava lõpetanuil on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada töösuhete haldurina ja korraldada töökohal töötajate töötervishoidu ning terviseedendust ning osaleda elukestvas õppes.

Õppekava on töötatud välja vastavalt personalispetsialist, tase 5 kutsestandardi kompetentsidele B.3.1 Töösuhete haldamine ja B.3.2 Tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine

Sihtgrupp:
Õppima on oodatud inimesed, kellele meeldib inimestega tegeleda, nende arengule ning karjäärile kaasa aidata.

Õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu.

Koolituse sisu:

 • Töösuhete administreerimine
  • Tööõigus, töötegemise õiguslikud alused;
  • Individuaalsed ja kollektiivsed töösuhted;
  • Töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  • Personaliarvestuse süsteemi loomine;
  • Personalitöö eetika ja isikuandmete töötlemine;
 • Töötervishoid ja tööohutus
 • Terviseedendus
  • Vaime ja füüsiline tervis
  • Tervist toetava keskkonna loomise alused
  • Erivajadused töökohal
 • Õppimis- ja arendustegevuse planeerimine ja korraldamine
 • Suhtlemine ja meeskonnatöö
  • Suhtlemise alused;
  • Käitumine suhtlemissituatsioonides ja suhtlemiskonfliktid;
  • Grupp, grupiprotsessid, meeskonna töö alused

Õppe kogumaht: 160 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne ja praktiline õpe, 40 tundi on iseseisev töö

Õppemeetodid: Loeng, arutelu, juhtumianalüüs, esitlus, eneseanalüüs, esitlus, demonstratsioon, praktilised harjutused, praktiline õpe.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: 
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolituse läbinu:

 • Mõistab töösuhteid reguleerivaid õigusakte;
 • Haldab personaliinfosüsteemi ning koostab personaliarvestuse dokumendid sh ametijuhendid;
 • Korraldab tööandja peamiste kohustuste täitmise töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas;
 • Mõistab terviseedenduse olulisust ja organiseerib tervisedenduse ettevõtmisi;
 • Väärtustab meeskonna- ja koostöö olulisust ning rakendab oma töös erinevaid suhtlemistehnikaid.

Koolitaja:
Tatjana Kalin

 • Haridus:
  • 2002 – 2007 Venemaa Riiklik Sotsiaalülikool (Moskva,Venemaa), õigusteadus, PhD Doktoritöö: „Legal status of housing association according to legislation of Estonian Republic”
  • 1995 – 2000 Moskva Riiklik Sotsiaalülikool (Moskva,Venemaa), magistrikraad, õigusteadus, MA
 • Teenistuskäik:
  • 11.2018 – 02.2020 MTÜ Eesti Euroinfo Ühing Euroakadeemia, Euroakadeemia, õppeprorektor
  • 2014 – 2018 Euroakadeemia, rahvusvaheliste suhete teaduskond, dotsent
  • 2012 – 2014 MTÜ Eesti Euroinfo Ühing, Euroakadeemia, teadussekretär
  • 2010 – 2019 Baltic International Academy, Ass.professor
  • 2007 – 2011 Sotsiaal-Humanitaarinstituut, õigusteaduskonna dekaan
  • 2007 – 2011 Eesti-Ameerika Äriakadeemia, külalislektor
  • 2005 – 2012 Tallinna Ülikool, külalislektor
  • 2002 – 2005 OÜ Satikon Grupp, jurist
  • 2000 – 2011 Sotsiaal-Humanitaarinstituut, lektor, dotsent, professor
 • Erialane enesetäiendus (viimased 10 aastat)
  • 20.04 – 24.04.2015 – Täiendkoolitus Staff Training Week „ENGLISH FOR LECTURERS INTENSIVE COURSE“ ERASMUS+ programmi alusel (Hispaania, Barselona)
  • 26.03.2013 – Intensiivkoolitus „Rahastuse leidmine MTÜ-dele ja avalikule sektorile“ (Eesti, Tallinn)
  • 14.04.2011 – Teaduslik-praktiline seminar: „Isiksuse adaptatsioon kaasaegsete ühiskonna tingimustega: majandus-, sotsiaal- ja õigusküsimused“ (Eesti, Tallinn)
  • 25.03.2010 – Intellektuaalomandi seminar. „Kuidas õpetada eesti noortele intellektuaalse omandi põhimõtteid IV“, Ameerika Kaubanduskoja Eestis /American Chamber of Commerce (Eesti, Tallinn)
  • 16.03.2010 – Teaduslik – praktiline seminar: „Tsiviilõiguse ja seadusandluse aktuaalsed probleemid. Intellektuaalse omandi õigus“. The Baltic International Academy (Riia, Läti)
  • 16.12.2009 – Koolitus. „SOCIO – Psychological aspect of Management” – 1 ECTS, Higher School of Psychology (Eesti, Tallinn)
  • 20.03.2009 – Intellektuaalomandi seminar. “Kuidas õpetada eesti noortele intellektuaalse omandi põhimõtteid”, Ameerika Kaubanduskoja Eestis /American Chamber of Commerce (Eesti, Tallinn)
  • 09.02.2009 – Koolitus. „Modular System at the Higher Educational Establishment“- 3 ECTS, The Baltic International Academy (Eesti, Tallinn), Dr. philos, as.prof. Ilze Ostrovska.
  • 22.01.2009 – Koolitus. „Strategy of Development of Higher Education in the European Union“ – 3 ECTS, Prof. Seppo Aho, PhD, TheUniversity of Lapland (Soome)
  • 17.03.2008 – Koolitus. „Activising and effective influence an audience at higher school“ – 3 ECTS, The Baltic International Academy , Dr.psych.as. prof. O. Nikiforovs
  • 14.04.2008 – Intellektuaalomandi seminar. ”Kuidas õpetada eesti noortele intellektuaalse omandi põhimõtteid” Ameerika Kaubanduskoja Eestis /American

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Учебный центр “Realta Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töösuhete halduri baaskoolitus koos terviseedenduse ja töötervishoiu korraldamisega