Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tootejuhi arenguprogramm

Tootejuhi arenguprogrammi eesmärk on anda põhiteadmised tehnoloogiapõhiste toodete loomise ja juhtimise kohta, mis aitavad lahendada lõppkasutajate probleeme. Kursus põhineb kaasaegsetel tehnoloogiatoodete näidetel (Facebook, Spotify, Netflix jne) ning praktilistel ülesannetel (sh Disain Sprint metodoloogial põhinev töötuba), mis selgitavad, kuidas töötavad tootemeeskonnad. Selle koolituse läbimine mitte ainult ei tugevda osalejate teadmisi ja oskusi tootejuhtimises, vaid ka suurendab nende väärtust tööturul, andes neile vajalikud vahendid, et osaleda tootearendusprotsesside juhtimises ja toetada ettevõtte kasvu ja innovatsiooni.

Kursuse vältel tutvume toote avastamise ja tarnimise protsessidega – alates probleemi uurimisest kuni lahenduse avaldamiseni, seejuures keskendudes tootejuhi rollile igas etapis. Uurime, kes on tootejuht, milline on tema funktsioon vastavas toote elutsükli etapis ja kuidas see roll erineb sellistest rollidest nagu projektijuht või tooteomanik. Käsitleme probleemipõhiseid versus funktsioonipõhiseid lähenemisviise ning puudutame selliseid teemasid nagu tootevisioon, strateegia, eesmärgid  ning suhted erinevate huvipooltega.

Koolitusele on oodatud IT valdkonna spetsialistid, kes soovivad oma oskusi tootejuhtimise suunas täiendada ja uusi tööriistu õppida, sh juunior tootejuhid, tooteomanikud, projektijuhid, tarkvaraarendajad, turundajad, disainerid, IT juhid (et nad saaksid tootejuhtimise funktsiooni ettevõttes paremini toetada) ning kõik, kes soovivad paremini mõista tootearenduse laiemat pilti. Lisaks on oodatud inimesed, kes plaanivad luua oma toodet (start-up’i alustamine) või on seda juba teinud ja soovivad paremini mõista tootejuhtimise protsesse, et edukalt tooteid edasi arendada. Samuti on oodatud hiljutised lõpetajad, kes otsivad oma esimest töökohta tootejuhtimise alal.

Koolitusel osalemiseks on vajalik baastasemel inglise keele oskus ning põhiteadmised arendusmetoodikatest nagu Agile ja Waterfall.

Programm:

 1. Õppepäev: Sissejuhatus. Tootemeeskonnad. Visioon, strateegia ja eesmärgid.
  Seda Sahradyan Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor
  Seda Sahradyan on töödanud IT-valdkonnas üle 14 aasta, sealhulgas sellistes ettevõtetes nagu Eesti Energia, Pipedrive ja Glia. Ta alustas oma karjääri tarkvara testijana, misjärel liikus ärianalüütikuks ning viimased 7 aastat on ta töötanud tootejuhtimise valdkonnas olles mentor teistele tootejuhtidele. Lisaks põhitööle, õpetab ta tootejuhtimist Tallinna Ülikoolis magistriõppe tudengitele. Omab magistrikraadi äriinfotehnoloogias.

  • Sissejuhatus tootejuhtimisse
   • Eesmärk on anda laiem ülevaade tootejuhtimise valdkonnast, tutvuda vajalike terminite ning mõistetega ja tutvuda tootejuhi rolliga. Uurime, kes on tootejuht, kust antud ametikoht pärineb, mis on selle peamised kohustused, teadmised ja oskused. Lisaks võrdleme tootejuhi roll sarnaste ametikohtadega ning räägime, kes tootejuht ei ole. Viimaseks vaatleme tootejuhtimise ameti tüüpe ja hierarhiat.
    • Mis on tootejuhtimine?
    • Põhiterminid ja mõisted
    • Kes on tootejuht?
    • Võrdlus sarnaste rollidega
    • Tootejuhtimise ametid ja hierarhia
  • Tootemeeskonnad ja koostöö
   • Siin keskendume tugevate tootemeeskondade ülesehitusele, sellesse kuuluvatele rollidele ning nende omavahelisele dünaamikale. Vaatleme kesksena tootejuhi rolli ning tema suhteid ümbritsevate rollidega. Keskendume sellele, kuidas tugevad tootemeeskonnad töötavad ja läbi milliste sammude saab tootejuht sellele kaasa aidata.
    • Tootemeeskonna koostöö
    • Tootedisaineri roll
    • Arendaja roll
    • Muud toetavad rollid
  • Visioon, strateegia ja eesmärgid
   • Õppepäeva viimases osas käsitleme kolme teemat:
    • Visioon – kuhu me jõuda tahame?
    • Strateegia – kuidas me selleni jõuame?
    • OKR’id (Objectives and Key Results) – kuidas me teame, et oleme õigel teel?
 2. Õppepäev: Probleemi avastamine ja valideerimine. Rühmatöö.
  Seda Sahradyan Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor

  • Teisel õppepäeval keskendume toote avastamise protsessile (Product Discovery) ja selle esimesele kahele sammule.
   • Probleemi avastamine (Problem discovery)
    • Eesmärk on selgitada, miks tootejuhtimise protsess algab just sellest etapist, tuues näiteid erinevatest kaasaaegsetest toodetest. Seejärel käsitleme erinevaid probleemi mõistmise ja avastamise metoodikaid, mida on võimalik oma töös kasutada (eraldi või kombineeritult). Samuti tutvume Jobs to be done raamistikuga.
   • Probleemi valideerimine (Problem validation)
    • Probleemi valideerimise sessioonis selgitame, kuidas me teame, et avastatud probleem(id) on väärt lahendamist, kuidas neid prioritiseerida ja millised meetodid aitavad valideerimisele kaasa. Samuti tutvume probleemi defineerimise (Problem definition) metoodikatega.
   • Rühmatöö
    • Rühmatöö käigus paneme õppepäeva jooksul õpitu praktikasse, võttes aluseks igapäevaelu näiteid.
 3. Õppepäev: Lahenduse avastamine ja valideerimine. Rühmatöö. Planeerimine ja dokumentatsioon
  Seda Sahradyan Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor

  • Kolmandal õppepäeval keskendume eelkõige lahenduse avastamis- ja valideerimisetappidele.
   • Lahenduse avastamine (Solution discovery)
    • Antud sessioonis räägime, milline on hea sisend lahendile, tutvume erinevate võimalustega lahendi leidmiseks, põhinedes erinevatele digitaaltoodete näidetele. Samuti, vaatleme kuidas on võimalik ideid visualiseerida.
   • Lahenduse valideerimine (Solution delivery)
    • Arutleme, kuidas on võimalik paremini aru saada, milline idee või lahend on väärt teostamist. Katame kriitiliste riskide teemat ning tutvume erinevate tehnikatega, mis aitavad ideid valideerida.
   • Rühmatöö
    • Rühmatöö käigus paneme õppepäeva jooksul õpitut praktikasse, keskendudes eelkõige riskidele ja võttes aluseks praktilisi näiteid.
   • Planeerimine ja dokumentatsioon
    • Päeva lõpus tutvume planeerimistehnikatega, räägime dokumentatsioonist, selle olulisusest tootejuhtimises ja dokumentatsiooni printsiipidest.
 4. Õppepäev: Disainisprint metodoloogial põhinev ideeloome töötuba – esimene osa
  Seda Sahradyan Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor
  Karolin Kaplan Pipedrive, vanem tootedisainer
  Karolin Kaplan on kogenud digitootedisainer, kes on olnud seotud nii tootearendusprojektide kui ettevõtte siseste protsesside kujundamisega. Disainerina hindab ta koostööd ning lähtub põhimõttest, et meil ei pruugi olla lahendust, ent protsessi usaldades jõuame selleni. Lisaks eelmainitule on Karolin kaasjuhendanud projekti Eesti Kunstiakadeemia Digitootedisaini osakonnas.

  • Töötuba koosneb struktureeritud tegevustest, mis julgustavad loovat mõtlemist, koostööd ja erinevate ideede genereerimist etteantud väljakutse lahendamiseks.
  • Koolituspäeva eesmärk on tutvuda disainisprint metodoloogiaga ja praktiseerida kindlaid meetodeid ideeloome eesmärgil.
   • Teooria
    • Mis on disainiprint?
    • Olulised rollid ja tööriistad?
    • Kuidas on disainisprint struktureeritud?
    • Millal disainisprinti läbi viia?
    • Mis võib valesti minna?
   • Praktiline osa
    • Oma tiimi disainiväljakutsega tutvumine
    • Inspiratsioonilõuendi loomine (Lightning Demo)
    • Ajaraamis meetodil Pöörane 8 (Crazy 8s)
    • Individuaalsete lahenduste eskiiside loomine (Solution sketch)
 5. Õppepäev: Disainisprint metodoloogial põhinev ideeloome töötuba – teine osa
  Seda Sahradyan Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor
  Karolin Kaplan Pipedrive, vanem tootedisainer

  • Töötuba koosneb struktureeritud tegevustest, mis julgustavad loovat mõtlemist, koostööd ja erinevate ideede genereerimist etteantud väljakutse lahendamiseks.
  • Koolituspäeva eesmärk jätkata praktiliste ülesannetega sealt kus eelmisel päeval pooleli jäime.
   • Praktilise osa jätkamine
    • Lahenduse eskiiside tutvustamine ja arutelu tiimides
    • Hääletamine ja otsuste langetamine, millise lahenduse ja/või lahenduse osadega edasi minna
    • Piltloo koostamine (Storyboarding) tiimis
    • Kontseptsioonide presenteerimine grupile
 6. Õppepäev: Iseseisva töö kaitsmine
  Seda Sahradyan Endine Pipedrive ning praegune Glia vanem tootejuht; Tallinna Ülikooli lektor

  • Koolituse viimane päev on suunanud iseseisva töö kaitsmistele. Eesmärgiks ei ole ainult koolituse käigus õpitud teadmisete töösse rakendamine, vaid ka osaleja ettevalmistamine sarnasele ülesandele, mida paljud tooteorganisatsioonid kasutavad tootejuhtide värbamisel.
  • Õppepäeva käigus esitleb (pitchib) iga osaleja oma tööd, mis põhineb digitaalsel tootel, mille osaleja on valinud. Kaitsmise ajal vastab esitleja koolitaja ja teiste osalejate poolt esitatud küsimustele ja/või võtab osa tekkinud arutelus.

Koolituse läbinu:

 • mõistab tootejuhtimise põhimõisteid;
 • saab aru tootejuhi rollist ning tema kohustustest;
 • saab aru tootejuhtimise tähtsusest ja selle mõjust ettevõtte üldisele edule;
 • mõistab toote taga oleva “Miks” tähtsust;
 • oskab töötada kaasaegsete tootemeeskondadega ning mõistab, kuidas nad loovad firmale ja kasutajatele väärtust;
 • oskab läbida toote avastamise etappe koos näidistoodetega;
 • oskab rakendada erinevaid tootejuhtimise raamistikke;
 • oskab paremini toetada tootejuhtimise funktsiooni omas ettevõttes;
 • mõistab põhiprintsiipe tootevisiooni, tootestrateegia ja eesmärkide seadmise kohta;
 • saab asuda tööle algtaseme tootejuhi ametikohale.

Lisainfo:

 • Täiendõppe kogumaht 46 AT, millest iseseisev töö 14 AT.
 • Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused.
 •  Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb kirjaliku arvestusega.
 • Tootejuhi arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kogu arenguprogrammi.
 • Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tootejuhi arenguprogramm