Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töövõtuleping praktikas

Eesmärk: käsitleda viimase aja praktilisi probleeme töövõtulepingus ning anda nõu, kuidas lepingulisi vaidlusi vältida ja ennetada. Samuti kuidas õiguskaitsevahendid edukalt maksma panna ja nõudeid esitada. Teemasid käsitletakse koos täienenud uuema Riigikohtu praktikaga.

Sihtgrupp:
juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, krediidiasutused, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, äriühingute osanikud/aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest ja teised teemaga seotud isikud.

Programm ja ajakava:

 • 9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine
 • 10.00-15.45
 • Töövõtulepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus
  • Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus
   Töövõtja põhi- ning kõrvalkohustused
   Tellija põhi- ning kõrvalkohustused
   Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskatisevahenditega
   Töövõtulepingu eristamine müügi- ja käsunduslepingust
 • Töövõtulepingust tuleneva vaidluse ennetamine ja planeerimine
  • Töövõtulepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
   Töövõtulepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest
 • Töövõtja kohustuste rikkumine. Tellija õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
  • Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents
   • Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.
  • Kohustuste rikkumise liigid
   • Mittetäitmine ja viivitusega täitmine
   • Lepingutingimustele mittevastava (puudusega) töö valmistamine
  • Töövõtja poolt kohustuste mittetäitmine
   • Mittetäitmise mõiste. Tellija õiguskaitsevahendite valikuõigus ja kumulatiivsus. VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika. VÕS § 101 lg 3
   • Heastamine – tähendus ja tagajärjed
   • Täitmisnõue (VÕS § 108) ja selle piirangud
   • Tellija õigus keelduda omapoolse kohustuse täitmisest (VÕS § 111)
    • õiguskaitsevahendi iseloom, tähtajalisus, ulatus ja tagajärjed
    • õigus keelduda tasu maksmisest
   • Lepingust taganemine
    • Materiaalsed eeldused (sh täiendava tähtaja andmise olulisus)
    • Formaalsed eeldused (taganemisavaldus ja tähtaeg)
    • Tagajärjed
   • Kahju hüvitamise nõue. Kahju arvestamine ja selle ulatus
    • Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
    • Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid
     • viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine ja samata jäänud tulu
     • asendustehingule kantud kulude hüvitamine
     • kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)
   • Kahju kindlaksmääramise aeg
   • Heastamine – sisu ja tagajärjed
   • Tellija viivitus (VÕS § 101 lg 3, § 652)
   • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
   • Nõuete aegumine
   • Ekskurss – tellija ülesütlemisõigus (VÕS § 655)
   • Töö lepingutingimustele mittevastavus (puudus)
    • ÕKV-te maksmapaneku üldised eeldused
   • Töö lepingutingimustele mittevastavus (puudus) ja selle tuvastamine (VÕS § 641, § 77). Tõendamiskoormis
    • kvalitatiivne puudus
    • õiguslik puudus
    • tööna tehtud asja ebaõigest paigaldamisest tulenevad puudused
    • ebaõige töö tegemine ja kvantitatiivne puudus
   • Tellija juhisest, materjalidest ja kolmanda isiku eeltööst tingitud puudus. Töövõtja kontrollikohustuse sisu ja ulatus (VÕS § 641 lg 3)
   • Rikkumise omistamine töövõtjale (VÕS § 642, § 640)
   • Vastutus rikkumise eest (VÕS § 103, § 642)
   • VÕS § 101 lg 3
   • Puudusele tuginemise õigus
    • puudusest teavitamine ja puuduse kirjeldamine, selle rikkumise tagajärjed
    • tuginemise erisused
   • Vastutuse piiramise kokkulepped
   • Heastamine
   • Täitmisnõue ja selle piirangud (VÕS § 646)
    • VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika
    • Uue töö tegemise ja parandamise nõue
    • Nõude esitamise piirangud ja tähendus muu õiguskaitsevahendi kasutamisele
    • VÕS § 646 lg 5 hüvitisnõue
    • Tellija poolt puuduste ennatlik kõrvaldamine ja selliste kulude hüvitamise
   • Tellija õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest (VÕS § 110 ja § 111)
    • õigus keelduda töö vastuvõtmisest ja selle piirangud
    • õigus keelduda tasu maksmisest ja selle piirangud
   • Lepingust taganemine
    • VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika
    • Taganemise materiaalsed ja formaalsed eeldused (sh VÕS § 647 lg 1 alternatiivid)
    • Piirangud (sh töö osadeks jaotatavuse korral; ajalise piirangud)
    • Tagajärjed (VÕS § 189). Erisused tagasitäitmise võimatuse korral. Nõuete arvestamine
   • Kahju hüvitamise nõue. Kahju arvestamine ja selle ulatus
   • Kahju arvestamise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1-3). Kahju täitmise kõrval ja täitmise asemel, piiritlemine ja tähendus
   • Kahju arvestamine ja selle ulatus. Tüüpjuhtumid.
    • puuduste kõrvaldamise kulutuste hüvitamine (kantud ja tulevikus kandmisele kuuluvate kulutuste hüvitamine).Nõude konkurents VÕS § 646 lg-ga 5
    • viivituskahju, sh kasutuseeliste äralangemine
    • saamata jäänud tulu hüvitamine
    • asendustehingule kantud kulu hüvitamine tingimused ja kahju arvestamine lähtuvalt hinnavahe hüvitamise regulatsioonist (VÕS § 135 lg 1 ja lg 2)
    • Kahju kindlaksmääramise aeg
   • Hinna alandamine
    • VÕS-i üld- ja eriosa süstemaatika (VÕS § 112 ja § VÕS 648)
    • Alandatud hinna arvestamine (VÕS § 112)
    • Tagajärjed
    • Eristamise kahju hüvitamise nõudest
   • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
   • Töö puudusest tulenevate nõuete aegumise erisused
   • Garantiist tulenevad nõuded
 • Tellija kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
  • Kohustuse rikkumise liigid
  • Tasu maksmise kohustuse rikkumine
  • Töö vastuvõtmise kohustuse rikkumine. Tellija õigus keeldud töö vastuvõtmisest. Töö vastuvõetuks lugemine
  • Tasu maksmise kohustuse rikkumine
   • Täitmisnõue (VÕS § 108 lg 1). Tasunõude sissenõutavaks muutumine ja töö vastuvõtuks lugemine (VÕS § 637, § 638). Tasu suurendamine eelarve ületamise korral. Lepingu
   • esemest väljuvate tööde eest hüvitise maksmine.
   • Omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus (VÕS § 111) ja töövõtja pandiõigus (VÕS § 654)
   • Lepingust taganemine (sh tasu osalisel maksmisel osadeks jaotatava töö puhul)
   • Kahju hüvitamise nõue, sh õigus nõuda hinnavahe hüvitamist VÕS § 135 järgi
   • Viivitusintresside nõue
   • Heastamine
   • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
   • Nõuete aegumine
  • Töö vastuvõtmise kohustuse rikkumine
   • Täitmisnõue (VÕS § 108 lg 2). Tasunõude sissenõutavaks muutumine ja töö vastuvõtuks lugemine (VÕS § 637, § 638). Muud üldised tagajärjed (VÕS § 640 lg 2)
   • Omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus (VÕS § 111) ja töövõtja pandiõigus (VÕS § 654)
   • Lepingust taganemine
   • Kahju hüvitamise nõue. Hüvitamisele kuuluvad tüüpilised kahjud, sh õigus nõuda hinnavahe hüvitamist VÕS § 135 järgi
   • Viivitusintresside nõue
   • Heastamine
   • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendit vahetada
   • Nõuete aegumine
  • Küsimusi-vastuseid
 • 11.30-11.45 kohvipaus;
 • 13.15-14.15 lõunavaheaeg

Koolitaja:
Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat. Ühinguõiguse revisjoni töörühma juht

PhD Arsi Pavelts, Advokaadibüroo Nove partner, vandedvokaat

Lisainfo:
Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.
Soovi korral lisandub lõunasöök, mille hind on 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töövõtuleping praktikas

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.