Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Üürileping praktikas ja uued muudatused

Eesmärk: käsitleda viimase aja praktilisi probleeme äri-, eluruumi- ja kinnisasja üürilepingus ning anda nõu, kuidas lepingulisi vaidlusi vältida ja ennetada. Vaadeldakse, kuidas õiguskaitsevahendid edukalt maksma panna ja argumenteeritult nõudeid esitada. Samuti käsitletakse üürilepingu tingimuste muutmise võimalustest viirusest tingitud majandusolukorras. Teemasid käsitletakse koos värskema Riigikohtu praktikaga. Antakse ka ülevaade võlaõigusseaduse uutest muudatustest (üürisuhted). 232 SE võeti vastu 16.12.20 ning jõustub 14.01.21.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, kinnisvara arendajad, üürileandjad, kinnisvarabürood, ehitusettevõtted, krediidiasutused, kaubanduskeskused, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, ehitusvaldkonna äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, nõunikud, konsultandid, kohtunikuabid jpt teemaga seotud isikud.

Programm ja ajakava:

 • 9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00-15.45
  Ülevaade VÕS-is üürilepingu uutest muudatustest (mh leppetrahvi ja viivisekokkulepped, korrashoiu- ja parenduskulude kokkulepped, teavitamiskohustused, üüri tõstmine, üürilepingu ülesütlemine, eluruumi harilik kulumine, muudatuste mõju olemasolevatele lepingutele jm)

  • Üürilepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus
   • Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus
   • Üürileandja põhi- ning kõrvalkohustused
   • Üürniku põhi- ning kõrvalkohustused
   • Eluruumi, äriruumi ja kinnisasja üürilepingu erisätted
   • Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskaitsevahenditega
  • Üürilepingu sõlmimine, vaidluste ennetamine ja planeerimine
   • Üürilepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
   • Üürilepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest
  • Üürileandja kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
   • Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents
    Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.
   • Kohustuste rikkumise liigid
    • Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine
    • Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine
    • Kõrvalkohustuste rikkumine
   • Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine
    • Mõiste
    • Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed
   • Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine
    • Mõiste
    • Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed
   • Kõrvalkohustuste rikkumine
    • Mõiste
    • Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed
   • Nõuete aegumise erisused
  • 4. Üürniku kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
   • Kohustuste rikkumise liigid
    • Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine
    • Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine
   • 4.2 Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine
    • Mõiste
    • Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed
    • Üürileandja tagatised
   • Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine
    • Mõiste
    • Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed
    • Üürileandja tagatised
   • Küsimusi-vastuseid
 • 11.30-11.45 kohvipaus;
 • 13.15-14.15 lõunavaheaeg

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on viimase aja olulisemad probleemid äri-, eluruumi- ja kinnisasja üürilepingus. Oskab kasutada õiguskaitsevahendeid ja esitada argumenteeritud nõudeid. Teab, millised on võimalused muuta üürilepingu tingimusi praeguses olukorras. Teab peamisi uusi muudatusi üürisuhete valdkonnas.

Koolitaja:
Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat. Ühinguõiguse revisjoni töörühma juht

PhD Arsi Pavelts, Advokaadibüroo Nove partner, vandedvokaat

Lisainfo:
Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Üürileping praktikas ja uued muudatused