Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Väärteomenetluse ja riikliku järelevalve menetluse võrdlev käsitlus

Koolituse läbinu oskab valida sobiva menetluse liigi ja koostab vajalikud dokumendid.

Sihtrühm:
Sihtrühmaks on ametnikud, kes peavad läbi viima riiklikku järelevalve menetlust ja väärteomenetlust või on menetlust läbi viivate ametnike eest vastutavad.
Õppija on praktilise menetluskogemusega ja/või eelnevalt läbinud väärteomenetluse ja haldusmenetluse koolituse.

Koolituse sisu:

 • Riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse võrdlus. Menetluste paralleelne kulgemine või üksteiseks üleminek. Paralleelmenetluse probleemid.
 • Menetluste erinev eesmärk; menetluste alustamise ja lõpetamise tingimused; meetme objektiivse eesmärgi kindlakstegemine, sh ex ante vaatluspunktist; menetleja ja menetlusosaliste erinevad õigused ja kohustused; tõendid, nende võimalik ristkasutamine; õiguskaitse.
 • Väärteomenetlusõiguse ja korrakaitseõiguse põhimõtted.
  • Tõendamisese ja tõendid menetluses.
  • Väärteomenetluse erinevad liigid, nende üldiseloomustus ja kohaldamise alused ning läbiviimise üldtingimused. Kohtuvälise menetleja pädevus menetlusliigi valikul ja menetlusotsuste tegemisel.
  • Karistamise alus ja karistuse kohaldamise etapid.
  • Haldusmenetluse ja riikliku järelevalve menetluse põhimõtted.
  • Riikliku järelevalve menetluse piiritlemine süüteomenetlusest.
  • Riikliku järelevalve meetmed.
  • Vahetu sunni kasutamise lubatavus.
  • Ametiabi taotlemine korrakaitseorgani poolt.
 • Menetlusdokumentidele kehtestatud nõuded ja dokumentide koostamine.
 • Süüdistuse esitamine väärteomenetluses ja väärteoprotokolli koostamine, väärteoprotokolli koostamisel selgitatavad asjaolud.
 • Riikliku järelevalve erimeetmete dokumenteerimine, üldmeetmena ettekirjutuse koostamine, asja lahendamiseks olulised asjaolud.

Ajakava:

 • I koolituspäeva ajakava:
  • 9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
  • 10.00-11.30 I sessioon.
  • 11.30-11.45 Kohvipaus.
  • 11.45-13.15 II sessioon.
  • 13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
  • 14.00-15.30 III sessioon
  • 15.30-15.45 Kohvipaus
  • 15.45-17.15 IV sessioon.
 • II koolituspäeva ajakava:
  • 9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
  • 10.00-11.30 I sessioon
  • 11.30-11.45 Kohvipaus.
  • 11.45-13.15 II sessioon

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu eristab riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse eesmärke ning toiminguid:

 • Koostab ettekirjutuse, hoiatab haldussunni kohaldamise eest ning viitab menetlusotsustuse tegemisel tähtsust omavatele asjaoludele, juhindustes seadustest.
 • Rakendab üldmenetlust, määrab karistuse ning koostab/loetleb menetlusotsust kajastavad dokumendid, juhindudes seadustest.

Meetodid:
Loeng-seminar, mille keskmes on praktilised dokumentide koostamise ülesanded ja kaasuste lahendamine sealhulgas ka rühmatöö käigus.
Võimalusel edastada lektorile varem koostatud menetlusdokumentide failid, et saaks neid koolituse käigus läbi arutada ja analüüsida.

Õppematerjalid:
Loengumaterjalid (esitlused, sh interaktiivsed, kokkuvõtted, joonised, tabelid); riigikohtu otsused; teemakohane õiguskirjandus (viited artiklitele ja teavikutele). Kasutatakse korrakaitseseadust, väärteomenetluse seadustikku, karistusseadustikku, kriminaalmenetlusseadustikku, eriseadusi ning viidatakse asjakohastele riigikohtu otsustele.

Koolitaja:
Ülle Vanaisak on Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži karistus- ja menetlusõiguse õppetooli lektor. Ülle on Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande autor ja toimetaja ning töötanud õigusainete õppejõuna alates 2005. Hinnatud õppejõuna on ta pälvinud üliõpilaste tunnustuse politsei- ja piirivalvekolledži hinnatud õppejõuna 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 aastal.

Lisainfo:

 • Palume koolitusel osalejatel kaasa võtta sülearvuti.
 • Osalejate arv – Kuni 24 osalejat.
 • Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Väärteomenetluse ja riikliku järelevalve menetluse võrdlev käsitlus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.