Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku

Kas oled teadlik, et sinu ettevõtte ja organisatsiooni pikaajaline edukus hakkab sõltuma muuhulgas ka sellest, kuidas Sa juhid oma ESG mõjusid?

Majanduskeskkonda, ettevõtete arengut ja kasvu on viimaste aastate jooksul hakanud selgelt mõjutama mitmed ühiskondlikud- ja keskkondlikud väljakutsed: julgeolek, energia varustuskindlus, keskkonna probleemid sh. kliimamuutus, loodusressursside nappus, sotsiaalne ebavõrdus jne. Regulatsioonid karmistuvad, investor ja pank seavad karmimaid tingimusi rahastusele, turu ja tarbija ootused muutuvad. Uus generatsioon nii töötaja kui tarbijana on ühiskonna- ja keskkonnateadlikum. Ootused ja mängureeglid on muutumas.

Regulatsioon, rahastajad ning eelkõige välisturgude kliendid ootavad ettevõtetelt ja organisatsioonidelt oma ESG mõjude (environmental-social-governance) teadvustamist ja mõjude juhtimist strateegilisel, ärimudeli tasandil. Praktikas tähendab see seda, et ettevõttel peab olema arusaam, millised on tema ESG valdkonna mõjud ja fookused, juhtimispõhimõtted, tegevusplaan oma mõjude vähendamiseks ja selge raamistik oma mõjude raporteerimiseks.

Koolituse eesmärk on anda osalejale terviklik esmaülevaade ja praktilised juhised ESG teemade juhtimiseks ettevõtetes/organisatsioonides.

Koolitusel käsitletavad valdkonnad on:

 • globaalsed jätkusuutliku arengu megatrendid, rahvusvahelised kokkulepped ja nende mõju Eesti ettevõtetele ja organisatsioonidele;
 • jätkusuutlikkuse ja ESG mõisted – sisu ja selle ulatus;
 • turgu ja ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid, sh ESG regulatsioonid ja nende kohaldumine Eesti ettevõtetele ja organisatsioonidele;
 • ESG ja jätkusuutlikkuse valdkondade juhtumine ettevõttes ja organisatsioonis.
 • soovitused ja ideed ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimiseks parimatest praktikatest lähtuvalt.
 • ESG teadlik juhtimine Sinu ettevõttes- ettevõtte põhiste mõjukohtade tuvastamine ja esmase teekaardi sõnastamine

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud ettevõtted sõltumata sektorist ja ettevõtte suurusest, kuid eelkõige ettevõtted, kelle tarneahel (koostööpartnerid, kliendid) tegutsevad rahvusvahelistel turgudel ja kellel on plaan äritegevuse laiendamiseks saada rahastust pankadelt, investoritelt, Euroopa Liidu või Eesti rahastusmeetmetest või mujalt finantssektorist. Koolitus sobib spetsialistidele ja keskastme juhtidele kuid eelkõige on vajalik ettevõtte otsustajatele (tegevjuht, finantsjuht, äriarendusjuht), kellel on võimekus ettevõtte arengut suunata strateegilisel tasandil.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sul on äripartnereid-kliente rahvusvahelistel turgudel?
 • Kas Sa plaanid siseneda oma toote või teenusega rahvusvahelistele turgudele?
 • Kas Sa esindad suurettevõte (250 + töötajat) või tegutsed avalikus huvis (sh börsifirmad)?
 • Kas Sul on plaanis lähiajal võtta laenu, taotleda toetust või kaasata investoreid oma äri laiendamisse?
 • Kas Sulle või Sinu töötajatele on oluline, et Sinu ettevõte tegutseks võimalikult väikse negatiivse mõjuga keskkonnale?
 • Kas Sulle on oluline, et Sinu ettevõte oleks pikas plaanis jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline?

Programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
 • 09:45 – 11:30 ESG olemas, olulisus ja tähendus
  • Globaalsed jätkusuutliku arengu megatrendid, rahvusvahelised kokkulepped (sh ÜRO kestliku arengu eesmärgid, Pariisi kokkulepe, Euroopa Liidu rohelepe) ja nende mõju Eesti ettevõtetele;
  • Jätkusuutlikkuse ja ESG mõisted – sisu ja teemade ulatus;
  • Ülevaade turgu ja ettevõtluskeskkonda mõjutavatest teguritest, sh ESG regulatsioonid (kestlikkuse aruandluse direktiiv, taksonoomia määrus) ja nende kohaldumisest Eesti ettevõtetele;
  • Olulisemad valdkondade ülesed ESG ja jätkusuutlikkuse raamistikud, standardid ja juhised
  • Kasutatavad meetodid: Loeng, osalejaid kaasav arvamus-küsitlus, arutelu
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 ESG juhtimine ettevõttes
  • ESG ja jätkusuutlikkuse tähendus ja ulatus ettevõttes
  • E, ehk keskkonnamõju juhtimine (sh kliimamõju hindamine, ringmajandus);
  • S, ehk sotsiaalse mõju juhtimine (sh mõju töötajatele, huvigruppidele laiemalt);
  • G, ehk vastutustundlik juhtimispraktika;
  • ESG juhtimisraamistik ettevõttes, ESG aruandlus.
  • Praktiline ettevõttepõhine harjutus – ettevõtte/organisatsiooni mõjukohtade tuvastamine.
  • Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, grupiarutelu
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 ESG juhtimise tööriistad ja parimad praktikad
  • Näited ettevõtete ESG teemade juhtimisest Eestist ja mujalt;
  • Soovitused ja ideed ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimiseks ettevõttes:
  • ülevaade raamistikest ja metoodikatest;
  • Praktiline ettevõttepõhine harjutus: esialgse ESG teekaardi sõnastamine, st mis on järgmised praktilised elemendid ettevõtte ESG juhtimises.
  • Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 ESG teadlik juhtimine Sinu ettevõttes
  • Ettevõtte põhiste mõjukohtade põhjal esmase teekaardi sõnastamine; arutelu osalejatega teineteiselt õppimiseks
  • Kokkuvõte koolituspäevast
  • Kasutatavad meetodid: grupiarutelu

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab arusaama globaalsetes keskkonna- ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse trendidest ja nende seostest Eesti ettevõtetele;
 • mõistab, milliseks on kujunemas ettevõtluse tegevuskeskkond jätkusuutlikkuse perspektiivist vaadatuna;
 • orienteerub ESG valdkonna mõistetes ning peamistes standardites ja valdkonna-ülestes regulatsioonides;
 • omab praktikas realiseeritavat arusaama, mida tähendab ESG teemade juhtimine ettevõttes ja kuidas seda samm-sammult oma ettevõttes rakendada;
 • saab ideid ja inspiratsiooni rahvusvahelistest ja Eesti põhistest parimatest näidetest erinevates sektorites;
 • mõistab oma ettevõtte põhiselt ESG mõju ulatust ja prioriteetseid teemasid;
 • suudab luua oma ettevõtte põhise ESG juhtimise teekaardi ja seada eesmärke;
 • suudab luua oma ettevõtte põhise aruandluse struktuuri (sh mõõdikud / KPI-d).

Koolituse läbiviimise põhimõtted

 • Koolitusel tuginetakse rahvusvahelistele enim tunnustatud standarditele (ÜRO kestliku arengu eesmärgid, OECD Guidelines for multi-national enterprices, GHG Protocol jne) kui ka EL regulatsioonidele ja määrustele (CSRD, Taksonoomia määrus, Fit for 55 jne).
 • Koolituse käigus toimuvad iseseisvad harjutused, arutelud, peegeldused, mis toetavad praktiliste sammude kinnistamist.
 • Koolitus põhineb Sustinere enam kui kuueaastase kogemusele nõustades 50+ klienti ESG strateegiate loomise või mõju mõõtmise valdkonnas.

Koolitajad:
Marko Siller

Sustinere asutaja & ESG ekspert
Marko on enam kui 10 aasta jooksul aidanud paljudel ettevõtetel kujundada strateegilist lähenemist ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimisele – alates oluliste mõjukohtade ja fookusteemade kaardistamisest kuni mõõdikute, eesmärkide ja arendustegevuste seadmise, raporteerimise ja strateegia loomiseni. Ta on viinud läbi rohkelt töötubasid, juhtkonna arutelusid ja meeskonnaüritusi jätkusuutlikkuse plaanide arendamiseks.
Tema klientideks on juhtivad börsi- ja riigifirmad ning suurettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus – näiteks Utilitas, Foxway, airBaltic, Nordic Milk, Conexus Baltic Grid, Tallinna Sadam, Ekspress Grupp, Thermory, BaltCap, Ignitis Group jt. 2010 aastal oli Marko oli üks esimesi, kes tegeles püsivalt ESG ja jätkusuutlikkuse teemade teadliku arendamisega Eesti ärimaastikul. Ta on töötanud varem ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhina, esinenud erinevatel üritustel, viinud läbi koolitusi sadade ettevõtete esindajatele ning toetanud avalikku sektorit ettevõtluskeskkonna kujundamisel.

Maris Ojamuru
Sustinere asutaja ja ESG ekspert
Maris on ESG ekspert, kellel on enam kui viisteist aastat kogemust ESG ja jätkusuutlikkuse teemade lahti mõtestamise ja strateegilise juhtimise valdkonnas. Marise fookus klienditöödes on eelkõige ESG juhtimisega seotud strateegilised tööd (ESG poliitika, strateegia ja ESG juhtimissüsteem ettevõtetes) kui ka avaliku sektori nõustamised. Lisaks eelnevale on Maris Sustinere digiplatvormi, Greenspect, üks eestvedajatest.
Marise klientideks on olnud ettevõtted ja organisatsioonid nagu LHV Pank, Coop Pank, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Ülemiste Keskus, Tele2, Ekspress Grupp, Regionaalhaigla (PERH), Harju Elekter, Estanc AS, Elering, Tallink Grupp jt.
Jätkusuutlikkuse teemade lahti mõtestamist alustas Maris 2006. aastal Hansapangast (hiljem Swedbank), kel turu liidrina oli oluline roll oma ühiskondliku vastutuse mõistmisel ning juhtimisel. 2013.-2015. aastal oli Maris tegev Baltikumi ainsa strateegilise filantroopia fondi, Heateo SA, juhina. Lisaks sellele on ta olnud aktiivne juhatuse liige Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis, koolitaja ja konsultant ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele CSR valdkonnas alates 2012. aastast.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed. Võimalik on osaleda klassis või reaalajas Zoomi teel. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Kontakttunnid auditooriumis toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele.
Ratastooliga on ligipääs tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku