Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsteadmiste kool juhtidele

Kuidas finantsjuhtimise abil paremaid otsuseid teha?
Eesti üks parimaid finantskoolitajaid Margus Tinits on loonud ärijuhtidele viiepäevase koolituse „Finantsteadmiste kool juhtidele“. See on põhjalik koolitusprogramm, mis annab arusaamise finantsarvestuse põhitõdedest ja vajalikud teadmised finantsanalüüsist, kuluarvestusest, eelarvestamisest, investeeringutest ja rahastamisest.

Koolitusel osaleja ei pea eelnevalt teadma, mis on deebet ja kreedit, ega suurt muudki finantsidest. Järk-järgult, süstemaatiliselt selgitatakse interaktiivsetel koolitusel kõike olulist, mida juht vajab orienteerumiseks raamatupidamises ja finantsjuhtimises.

Koolituse sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud ettevõtete ja organisatsioonide eri taseme juhid, omanikud ja võtmeisikud.

Koolituse eesmärk on anda ärijuhtidele piisavad teadmised, et finantsjuhtimise valdkonnas võrdväärselt kaasa rääkida ja osata seeläbi enda äritulemust parandada.

Koolitusel käsitletavad teemad

 • Raamatupidamise põhialused
 • Süsteemne arusaam ja graafiline kujutus bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • Oskus finantsaruannetest rohkem välja pigistada kui sealt esialgu paistab
 • Äriühingu tervislikku seisundi hindamine ja võimalike parandamise viiside leidmine
 • Kriitiline meel finantsnäitajate ja –meetodite hindamiseks ja kasutamiseks ning arusaamine, miks ja millal kasutada raamatupidamise tulemusi juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Kuluarvestus, oskus teha vahet asjasse puutuvate ja mittepuutuvate kulude vahel
 • Vastused paljudele levinud küsimustele, nagu:
  – milliste toodete/teenuste tegemine on kasulik ja milliste mitte
  – kuidas ja kuivõrd ikkagi saab arvutada toodete omahinda
  – kas, millal ja kuidas on mõtet jagada kulusid
 • Eelarvestamise põhimõtted ja süsteemid
 • Tulude-kulude ja investeeringute eelarvete ühendamise viisne ühtsesse loogilisse vormi
 • Investeeringud ja kapital kogu äritegevuse süsteemis
 • Investeeringute ja finantseerimistehingute (laenude) mõistlikkuse ja tasuvuse hindamine
 • Juhi roll ettevõtte finantsjuhtimises
 • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid

Koolituse sisu: 

 • 1. päev Finantsarvestuse põhitõed
  • Põgus ülevaade raamatupidamist mõjutavast seadusandlusest.
  • Ettevõtlusvormid ja nende seos raamatupidamisega.
  • Mis vahe on aktsiaseltsil ja osaühingul?
  • Kuidas kajastatakse majandustehinguid?
  • Mis on ühist finantsarvestusel ja elaval organismil?
  • Mis on bilanss? Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus.
  • Bilansi graafiline kujutamine.
  • Omakapitali ülesehitus. Seotud ja vaba omakapital.
  • Ettevõtte väärtuse rusikareeglid.
 • 2. päev Finantsarvestuse põhitõed
  • Kasum ja kasumiaruanded. Mida peaks juht jälgima kasumiaruandes?
  • Bilansi ja kasumiaruannete seosed.
  • Mida peaks teadma maksudest? Maksude üldine loogika ja arvestus.
  • Kulum või amortisatsioon. Kulumi arvestuse viisid.
  • Mis on deebet ja kreedit ja mis kasu neist on?
  • Rahavood – kust nad tulevad ja kuhu lähevad?
  • Kuidas saab olla nii, et kasum on, aga raha pole? Ja vastupidi?
  • Majandusaasta aruande koostamine.
  • Raamatupidamise toimkonna juhendid – alati ei ole kõik nii lihtne ja loogiline.
 • 3. päev Finantsaruannete analüüs
  • Bilansi ülesehitus, loogika ja graafiline esitamine (meeldetuletus).
  • Bilansi analüüs ( lühi- ja pikaajaline maksevõime, kapitali struktuur)
  • Kapitali hind (WACC, CAPM).
  • Kasumiaruanded ja kasumite liigid (bruto-, äri- ja puhaskasum, EBT, EBIT, EBITDA, EVA jne.)
  • Tulude, kulude ja kasumitega seotud suhted (rentaablused, tootlikkused, käibed, rahatsükkel jms)
  • Kas laenuvõtmine on kasulik või kahjulik?
  • Äriühingu elu-surma näitajad.
  • Horisontaal ja vertikaalanalüüs.
  • Erinevate suhtenäitajate koosmõju ja suhteanalüüsil põhinevad näitajate süsteemid (Altmann’i, Du Pont’i ja Mereste mudelid)
  • Näiteid tegelikkusest.
 • 4. päev Kuluarvestus ja tulude-kulude eelarvestamine
  • Kulud finantsarvestuses (raamatupidamises).
  • Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused. Raamatupidamises väljatoodavate kulude sobimatus paljude oluliste juhtimisotsuste vastuvõtmiseks.
  • Kulude käitumine ja iseloom (püsi- ja muutuvkulud).
  • Kasumiläve analüüs (ka mitme toote korral)
  • Kulude juhtimine piiratud ressursside korral (piirangute teooria ja throughput accounting, lineaarne planeerimine ja Excel’i Solver)
  • Kulude jaotamine toodetele ja teenustele (otse- ja kaudkulud). Kulukandjad ja -kohad. ABC süsteem kuluarvestuses.
  • Eelarvestamise sisu ja olemus. Tulude-kulude, investeeringute ja rahavoogude eelarvestamine.
  • Vastutuskeskused. Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud.
  • Eelarvete arvuline kavandamine, täitmine ja variatsiooni analüüs.
 • 5. päev Rahastamine, investeeringud ja ettevõtte väärtus
  • Rahavoogude aruanne: EBITDA, rahavood äritegevusest, investeeringutest ja finantseerimisest.
  • Rahavoogude eelarvestamine, rahavoo plaan.
  • Tulud-kulud, bilanss ja rahavood kui ühtne tervik. Kogu ettevõtte eelarve ühel lehel.
  • Pro-forma ehk tuleviku aruanded
  • Investeeringute analüüs. NPV, IRR.
  • Võõrkapital ja rahastamistehingud (laenud, liisingud, faktooringud jmt)
  • Laenuarvutused (põhiosa, intressid, laenumaksed, intressi määrad jmt.) Raha ajaväärtuse kontseptsioon. PV, FV, annuiteet, perpetuiteet.
  • Kuidas laenukontorid intressiarvestustega vassivad?
  • Excel’i ja finantskalkulaatori kasutamine investeeringute ja laenude arvestamisel.
  • Omakapitali näitajad ja väärtus
  • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid (lähtudes netovarast ja firmaväärtusest, oodatavatest kasumitest, diskonteeritud rahavoogudest jne, kiirhinnangud ja rusikareeglid)

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas teha finantsjuhtimise kaudu paremaid otsuseid ja võita seeläbi nii aega kui raha;
 • mõistab süsteemselt bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude sisu;
 • teab, milliste meetoditega ettevõtte väärtust hinnata.

Koolitus toetub originaalsele, praktikas korduvalt järele proovitud, tavapärasest erinevale metoodikale, mis sobib hästi juhtidele, kellel puudub finantsharidus. Koolituse metoodika tugineb graafilisele lähenemisviisile ja n-ö ümberpööratud õpetussüsteemile, mis muudab tihti kuivaks peetud finantsmaailma huvitavaks ja selgesti mõistetavaks. Koolitus pakub kaasatöötamis- ja avastamisrõõmu. Esitletakse praktilisi kogemusi ja sealt välja kasvanud metoodikaid ja põhimõtteid, mida õpikutest ei leia, lükatakse ümber levinud müüte ning õpetatakse nägema laiemat pilti.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitus toimub väikeses grupis, osalejate arv on ca. 10-15.

Koolitaja:
Margus Tinits
Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige ja metoodika toimkonna esimees, vandeaudiitor, TTÜ dotsent ja koolitaja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.
On tegelenud äri- ja finantskoolitusega alates 1992. aastast. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja finantsteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. 2006. aastast on Margus Tinits Tallinna Tehnikaülikooli dotsent ja õpetab juhtide järelkasvule finantsaruannete analüüsi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsteadmiste kool juhtidele