Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsteadmiste kool juhtidele

Soovime toetada ärijuhtide oskust osaleda finantsjuhtimises ja teha seeläbi paremaid otsuseid. Äripäeva Akadeemia ja meie arvates Eesti parim finantskoolitaja Margus Tinits on välja töötanud 5-päevase koolitusprogrammi „Finantsteadmiste kool juhtidele“. Tegemist on põhjaliku programmiga, mis annab nii arusaamise finantsarvestuse põhitõdedest, kui ka vajalikud teadmised finantsanalüüsist, kuluarvestusest, eelarvestamisest, investeeringutest ja rahastamisest.

Sellel koolitusel osalemiseks ei pea Te teadma, mis on deebet ja kreedit, ega suurt muudki finantsidest. Järk-järgult, süstemaatiliselt selgitatakse interaktiivsetes loengutes kõike olulist, mida juht vajab orienteerumiseks raamatupidamises ja finantsjuhtimises.

Koolituse sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud ettevõtete ja organisatsioonide eri taseme juhid, omanikud ja võtmeisikud.

Koolituse eesmärk on
anda ärijuhtidele piisavad teadmised, et finantsjuhtimise valdkonnas võrdväärselt kaasa rääkida ja osata seeläbi enda äritulemust parandada.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • teadmised ja oskused, kuidas teha finantsjuhtimise kaudu paremaid otsuseid ja võita seeläbi nii aega kui raha
 • süsteemse arusaama bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • meetodid ettevõtte väärtuse hindamiseks

Koolitusel käsitletavad teemad

 • Raamatupidamise põhialused
 • Süsteemne arusaam ja graafiline kujutus bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • Oskus finantsaruannetest rohkem välja pigistada kui sealt esialgu paistab
 • Äriühingu tervislikku seisundi hindamine ja võimalike parandamise viiside leidmine
 • Kriitiline meel finantsnäitajate ja –meetodite hindamiseks ja kasutamiseks ning arusaamine, miks ja millal kasutada raamatupidamise tulemusi juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Kuluarvestus, oskus teha vahet asjasse puutuvate ja mittepuutuvate kulude vahel
 • Vastused paljudele levinud küsimustele, nagu:
  – milliste toodete/teenuste tegemine on kasulik ja milliste mitte
  – kuidas ja kuivõrd ikkagi saab arvutada toodete omahinda
  – kas, millal ja kuidas on mõtet jagada kulusid
 • Eelarvestamise põhimõtted ja süsteemid
 • Tulude-kulude ja investeeringute eelarvete ühendamise viisne ühtsesse loogilisse vormi
 • Investeeringud ja kapital kogu äritegevuse süsteemis
 • Investeeringute ja finantseerimistehingute (laenude) mõistlikkuse ja tasuvuse hindamine
 • Juhi roll ettevõtte finantsjuhtimises
 • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid

Koolituse sisu: 

 • 1. päev Finantsarvestuse põhitõed
  • Põgus ülevaade raamatupidamist mõjutavast seadusandlusest.
  • Ettevõtlusvormid ja nende seos raamatupidamisega.
  • Mis vahe on aktsiaseltsil ja osaühingul?
  • Kuidas kajastatakse majandustehinguid?
  • Mis on ühist finantsarvestusel ja elaval organismil?
  • Mis on bilanss? Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus.
  • Bilansi graafiline kujutamine.
  • Omakapitali ülesehitus. Seotud ja vaba omakapital.
  • Ettevõtte väärtuse rusikareeglid.
 • 2. päev Finantsarvestuse põhitõed
  • Kasum ja kasumiaruanded. Mida peaks juht jälgima kasumiaruandes?
  • Bilansi ja kasumiaruannete seosed.
  • Mida peaks teadma maksudest? Maksude üldine loogika ja arvestus.
  • Kulum või amortisatsioon. Kulumi arvestuse viisid.
  • Mis on deebet ja kreedit ja mis kasu neist on?
  • Rahavood – kust nad tulevad ja kuhu lähevad?
  • Kuidas saab olla nii, et kasum on, aga raha pole? Ja vastupidi?
  • Majandusaasta aruande koostamine.
  • Raamatupidamise toimkonna juhendid – alati ei ole kõik nii lihtne ja loogiline.
 • 3. päev Finantsaruannete analüüs
  • Bilansi ülesehitus, loogika ja graafiline esitamine (meeldetuletus).
  • Bilansi analüüs ( lühi- ja pikaajaline maksevõime, kapitali struktuur)
  • Kapitali hind (WACC, CAPM).
  • Kasumiaruanded ja kasumite liigid (bruto-, äri- ja puhaskasum, EBT, EBIT, EBITDA, EVA jne.)
  • Tulude, kulude ja kasumitega seotud suhted (rentaablused, tootlikkused, käibed, rahatsükkel jms)
  • Kas laenuvõtmine on kasulik või kahjulik?
  • Äriühingu elu-surma näitajad.
  • Horisontaal ja vertikaalanalüüs.
  • Erinevate suhtenäitajate koosmõju ja suhteanalüüsil põhinevad näitajate süsteemid (Altmann’i, Du Pont’i ja Mereste mudelid)
  • Näiteid tegelikkusest.
 • 4. päev Kuluarvestus ja tulude-kulude eelarvestamine
  • Kulud finantsarvestuses (raamatupidamises).
  • Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused. Raamatupidamises väljatoodavate kulude sobimatus paljude oluliste juhtimisotsuste vastuvõtmiseks.
  • Kulude käitumine ja iseloom (püsi- ja muutuvkulud).
  • Kasumiläve analüüs (ka mitme toote korral)
  • Kulude juhtimine piiratud ressursside korral (piirangute teooria ja throughput accounting, lineaarne planeerimine ja Excel’i Solver)
  • Kulude jaotamine toodetele ja teenustele (otse- ja kaudkulud). Kulukandjad ja -kohad. ABC süsteem kuluarvestuses.
  • Eelarvestamise sisu ja olemus. Tulude-kulude, investeeringute ja rahavoogude eelarvestamine.
  • Vastutuskeskused. Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud.
  • Eelarvete arvuline kavandamine, täitmine ja variatsiooni analüüs.
 • 5. päev Rahastamine, investeeringud ja ettevõtte väärtus
  • Rahavoogude aruanne: EBITDA, rahavood äritegevusest, investeeringutest ja finantseerimisest.
  • Rahavoogude eelarvestamine, rahavoo plaan.
  • Tulud-kulud, bilanss ja rahavood kui ühtne tervik. Kogu ettevõtte eelarve ühel lehel.
  • Pro-forma ehk tuleviku aruanded
  • Investeeringute analüüs. NPV, IRR.
  • Võõrkapital ja rahastamistehingud (laenud, liisingud, faktooringud jmt)
  • Laenuarvutused (põhiosa, intressid, laenumaksed, intressi määrad jmt.) Raha ajaväärtuse kontseptsioon. PV, FV, annuiteet, perpetuiteet.
  • Kuidas laenukontorid intressiarvestustega vassivad?
  • Excel’i ja finantskalkulaatori kasutamine investeeringute ja laenude arvestamisel.
  • Omakapitali näitajad ja väärtus
  • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid (lähtudes netovarast ja firmaväärtusest, oodatavatest kasumitest, diskonteeritud rahavoogudest jne, kiirhinnangud ja rusikareeglid)

Koolituspäevade ajakava: 

Koolituse meetodid ja põhimõtted
Koolitus toetub originaalsele, praktikas korduvalt järele proovitud, tavapärasest erinevale ja just mittefinantsjuhtidele sobivale metoodikale, graafilisele lähenemisviisile ja õpetussüsteemile, mis muudab tihti kuivaks peetud finantsmaailma huvitavaks ja selgesti mõistetavaks. Koolitus pakub kaasatöötamis- ja avastamisrõõmu. Esitletakse ka praktilisi kogemusi ja sealt välja kasvanud metoodikaid ja põhimõtteid, mida õpikutest ei leia, lükatakse ümber levinud müüte ning õpetatakse nägema laiemat pilti.

Koolitaja:
Margus Tinits
Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige ja metoodika toimkonna esimees, vandeaudiitor, TTÜ dotsent ja koolitaja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.
On tegelenud äri- ja finantskoolitusega alates 1992. aastast. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja finantsteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. 2006. aastast on Margus Tinits Tallinna Tehnikaülikooli dotsent ja õpetab juhtide järelkasvule finantsaruannete analüüsi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsteadmiste kool juhtidele