Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Isikuandmete kaitse nõuded audio-video teoste loomisel ning nende säilitamisel ja turundamisel (GDPR)

Koolitusega luuakse selgus videosalvestise loomise, säilitamise ning turundamisega kaasnevatest väljakutsetest ning tutvustatakse hoolsusmeetmeid nende ennetamiseks või lahendamiseks.

Osalejad saavad teadmised ja oskused videosalvestise tegijale isikuandmete kaitsega seotud nõuetest ja piirangutest, mis tulenevad EL-i GDPR üldregulatsioonist ja intellektuaalse omandi õigusest. Samuti oskavad nad selgitada, millises olukorras on filmitud isikutelt nõusoleku küsimine kohustuslik, millal soovituslik ning millal seda ei ole vaja teha.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõik, kes loovad ja salvestavad video materjale, eesmärgiga neid hiljem mingis vormis avalikustada, näiteks kasutada salvestatud materjali turunduslikel eesmärkidel.

Õppevahendid: Windows operatsioonisüsteemi arvuti, millel on ligipääs veebikeskkonda Zoom.

Koolituse sisu:

  • EL kehtivaid isikuandmete kaitse üldpõhimõtteid ja nõudeid;
  • hoolsusmeetmeid nõuete rakendamiseks videoteose loomisel, säilitamisel ja turundamisel;
  • isikuandmete avalikustamisega kaasnevad riskid, probleemid ja nende maandamine sotsiaalmeedia kanalit kasutades;
  • intellektuaalse omandi üldprintsiipide rakendadmine videosalvestise loomisel, arhiveerimisel ning turundamisel.

Koolituse läbinu:

  • mõistab EL kehtivaid isikuandmete kaitse üldpõhimõtteid ja nõudeid;
  • teab hoolsusmeetmeid nende rakendamiseks videoteose loomisel, säilitamisel ja turundamisel;
  • oskab sotsiaalmeedia kanaleid kasutades pöörata tähelepanu isikuandmete avalikustamisega kaasnevatele riskidele ja probleemidele ning vajadusel oskab neid maandada;
  • tunneb intellektuaalse omandi üldprintsiipe ja oskab neid rakendada videosalvestise loomisel, arhiveerimisel ning turundamisel.

Õppemeetodid: Õppetöös saab osaleda läbi veebikeskkonna Zoom. Koolituse maht on 4  tundi sh 1  tund praktilisi harjutusi koolituskeskkonnas.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse ajal läbi viidud tagasisidestatud praktiliste harjutuste põhjal.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused.  Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja:
Raine Eenma Railex Õigusbüroo jurist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Isikuandmete kaitse nõuded audio-video teoste loomisel ning nende säilitamisel ja turundamisel (GDPR)