Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhi finantskursus – kogu finantstõde ainult kahe päevaga!

Kursus tegevjuhile, juhatuse ja nõukogu liikmele, kellel soov mõista paremini oma raamatupidajat ja leida temaga ühist keelt oma ettevõtte huvides. See on sisutihe koolitus, asjalik, informatiivne, annab keerukate asjade kohta lihtsalt mõistetavaid ja loogilisi seletusi.

Sihtgrupp:
Koolitus on kõigile, kes tahaksid finantsalaseid teadmisi korrastada, nendes süsteemi luua ja selle läbi ettevõtte jaoks uusi arendamisvõimalusi leida.

Kursuse eesmärk:

 • Püütakse hajutada raamatupidamise ja finantsarvestuse ümber kohati valitsevat müstifikatsiooni, avada selle lihtsat ja loogilist sisu, kasutades eesti keelt (samal ajal antakse siiski ülevaade ka raamatupidaja “erikeelest”)
 • Selgitatakse bilansi kergelt mõistetavat loogikat, selle seoseid kasumiaruande ja rahavoogudega ning kogu finantsarvestuse süsteemi “graafilise tunnetamise” võimalusi
 • Selgitatakse tihtiesineva küsimuse: “Kasum on, aga kuhu kadus raha?” tagamaid
 • Õpitakse kulude juhtimist (kulud raamatupidamises; kulude käitumine ja iseloom; kulude juhtimine piiratud ressursside korral; kulude jaotamine toodetele ja teenustele jne)

Kursuse sisu:

 • Majandustehingud ja nende kajastamine
 • Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine
 • Bilansi põhivalem: Varad = Kohustused + Omakapital
 • Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus läbi graafilise esitlusviisi
 • Majandustehingud ja bilanss
 • Omakaputali ülesehitus ja sisu. Seotud ja vaba omakapital
 • Kasum. Bilansi ja kasumiaruannete vahelised seosed
 • Bilansi ja kasumiaruannete vahelised seosed
 • Tulud – Kulud = Kasum
 • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus
 • Deebet – kreedit. Kontod
 • Rahavood
 • Kasum on, aga kuhu kadus raha?
 • Bilansi tähtsaimad suhted ja proportsioonid
 • Lühi- ja pikaajaline maksevõime, kasumlikkus
 • Du Pont i eesmärgi puu, ehk millest ettevõtte kasumlikkus kõige enam sõltub
 • Kuluarvestus. Kulud raamatupidamises (toote- ja perioodikulud)
 • Kulude käitumine ja iseloom (püsi- ja muutuvkulud)
 • Kulude juhtimine piiratud ressursside korral (piirangute teooria ja throughput accounting)
 • Kulude jaotamine toodetele ja teenustele (otse- ja kaudkulud)
 • Eelarvestamine ettevõttes
 • Finantsjuhtimise operatiivne aruanne

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab aru finantsarvestuse (raamatupidamise) loogikast ja sisust;
 • suudab lugeda ja tõlgendada finantsaruandeid (bilanss, kasumiaruanne, rahavood);
 • on võimeline professionaalselt suhtlema ja diskuteerima raamatupidajatega;
 • suudab anda kiirhinnangu äriühingu tegevuse tulemuslikkusele, maksevõimele ja jätkusuulikkusele;
 • saab aru kulude käitumiKsest ja suudab paremini hinnata toodete (teenuste, projektide jne) kasumlikkust;
 • suudab koostada tavapäraseid eelarveid ning suunata väike- ja keskmiste ettevõtete eelarvestamise protsessi;
 • suudab teha paremaid finantsotsuseid

Õppevorm:

 • Interaktiivsed loengud, kus bilansipõhimõtete loogika tehakse unikaalsel meetodil jälgitavaks ja arusaadavaks läbi õppematerjali graafilise esitlusviisi
 • Näidisülesande lahendamine

Koolitaja:
Margus Tinits,
Ph.D., EMI EWT lektor, vandeaudiitor.
Marguse koolitused alati ülesehitatud loogiliselt, läbi kerge huumoriprisma, mis teeb esialgu keerukana tunduvate teemade omandamise lihtsaks ja mänguliseks. Koolitusel osalejad on teda iseloomustanud kui aktiivset, asjatundlikku ja väga professionaalset lektorit. Enim kasutatav märksõna Marguse koolitustel on “loogiline,” tänu millele saavad valdkonnast selge pildi nii need, kes on varasemalt finantsidega kokku puutunud, kui need, kes alles tutvuvad antud valdkonnaga. Imetletakse tema finantsseoste visualiseerimise metoodikat

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on üks vanemaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid Eestis.
2014. aasta sügisel tähistab EMI EWT oma 25-ndat tegevusaastat. Esimesena Eestis alustati väliskaubanduse õpetamisega, lisandunud on juhtimipsühholoogia, finantsjuhtimise, riigihangete õppesuunad. Samuti korraldadakse rahvusvahelisi õppereise. Käidud on kõikidel kontinentidel, kaasa arvatud Antarktika. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhi finantskursus – kogu finantstõde ainult kahe päevaga!