Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kinnisasja käibemaksuga maksustamine

Koolitus keskendub kinnisasja käibemaksuarvestusele. See on üks keerukamaid käibemaksu teemasid, kuna erinevalt käsitletakse käibemaksu krundi, eluruumi, kasutatud eluruumi ja mitteeluruumi puhul – ostu- ja müügitehingutes ning remontimisel.

Koolitusel tutvustatakse teemakohaseid probleemkohti ja lahendatakse ülesandeid. Tutvustatakse aktuaalseid kohtulahendeid. Teadmiste paremaks kinnistamiseks tehakse valikvastustega teste. Koolitus toimub vahelduvalt loengu ja seminari vormis ning osalejaid saavad aega iseseisvate ülesannete lahendamiseks. Kõik kaasused ja testid arutatakse koos läbi. Koolituse eesmärkide saavutamist toetab asjakohane juhendmaterjal, kohapeal jagatavad ülesanded ja testid.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske vältida.

Koolitus on osa Äripäeva käibemaksukoolist.  Käibemaksukooli eesmärk on tutvustada osalejatele käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja selgitada, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske.

Koolituse sisu:

 • Kinnisasja mõiste ja olemus
  • Kinnisasi TsÜS tähenduses
  • Kinnisasi KMS tähenduses
  • Ehitise, hoone ja rajatise mõiste
   Kasutatavad meetodid: Loeng
 • Kinnisasja käibemaksuga maksustamine
  • Maksuvaba käive
  • Kinnisasi, mis maksustatakse 20%
  • Vabatahtlik kinnisasja käibemaksuga maksustamine
  • Vabatahtlikust maksustamisest teavitamine
   Kasutatavad meetodid: Loeng
 • Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
  • Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
  • Sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid kinnisasja puhul
  • Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja puhul
   Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
 • Kinnisasja sisendkäibemaksu ümberarvestamise ülesanded
  • Sisendkäibemaksu mahaarvamine
  • Sisendkäibemaksu jooksev ümberarvestus
  • Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja müügil
   Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

Koolituse tulemusel osaleja:

 • tunneb käibemaksuseaduse valguses kinnisasjaga seotud mõisteid
 • teab millistel juhtudel on kinnisvara käibemaksuga maksustamine vabatahtlik, millisel juhul kohustuslik ning millal on tegu mittekäibega
 • valdab erinevaid kinnisvara sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodeid, sh ümberarvestamine
 • on kursis viimaste Eesti ja Euroopa kohtulahenditega käibemaksuarvestuses

Koolituse tulemusi hinnatakse näidisülesannete lahendamise ja testide tegemise abil. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Tõnis Elling

Käibemaksu ekspert ja lektor
Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 20 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018). Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana. Hariduselt on Tõnis jurist ning tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris, kus tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.
Praegu töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana, õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Tõnis on igapäevaselt kursis maksumaksjate praktiliste probleemidega ning oskab seetõttu suurepäraselt õpetada tudengeid ja koolitustel osalejaid neid probleeme märkama ja lahendama. Teisalt, maksunduse teooria tundmine aitab teda praktiliste kaasuste lahendamisel nõustamistöös.
Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Aastal 2016 andis Sisekaitseakadeemia Tõnisele Sisekaitseakadeemia teenetemedali II. klassi – hõberisti.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kinnisasja käibemaksuga maksustamine