Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas juhtida inimesi, meeskonda, iseennast?

Praktilisel juhtimiskoolitusel õpitakse, kuidas teadliku eestvedamise abil suurendada töötajate rahulolu ning tulemuslikkust ning kuidas juhi enesejuhtimisoskus seda kõike saavutada aitab.

Iga hea töötaja, talent, on ettevõttele suur väärtus ning talendid valivad, millise juhiga nad soovivad koos töötada. Juht peab olema hea suhte looja ja hoidja, eestvedaja, innustaja ja arenguvõimaluste pakkuja. Hea juht märkab oma inimeste potentsiaali ning annab neile võimaluse arenemiseks.

Meie ühiskonnas ja tööelus on kindel ainult see, et kõik on pidevas (ja kiires) muutumises. Juht peab oskama muutustega kohaneda, muutusi juhtida – see eeldab aga ühelt poolt oskuslikku enesejuhtimist ja pidevat valmisolekut eneserefleksiooniks ja enesearenguks ning teiselt poolt inimeste ja meeskondade juhtimise oskusi ja hoiakuid, mille puhul on olulisel kohal teadmised psühholoogiast, eestvedamisest, inimeste jõustamisest. Igas meeskonnas tekib pingeid ja konflikte, aga hea juht ei karda neid, vaid kasutab neid olukordi tööriistana arengu ja edu hüvanguks.  Koolitusel jagatakse praktilisi nippe ja võtteid, kuidas teadliku eestvedamise abil suurendada töötajate rahulolu ning tulemuslikkust.

Koolitajad Signe Kiisk ja Kati Tikenberg on kogenud praktikud, juhtimiskonsultandid ja koolitajad. Signe ja Kati juhtimiskoolitustel osalenud hindavad kõrgelt seda, et koolitajad arvestavad erinevate ettevõttete ja asutuste spetsiifikaga, toovad praktilisi elulisi näiteid ning  on isiksustena autentsed ja inspireerivad. Kuna koolitajatel on  psühholoogiaharidus, vaatavad nad juhtimist alati läbi sügavamate kihtide ning aitavad liidritel oma seniseid kogemusi läbi erinevate meetodite mõtestada ja omavahel jagada.

Koolitusele on oodatud nii  lühema kui ka pikaajalise kogemusega liidrid, kes soovivad oma senist kogemust mõtestada ja juhina lähtuda kaasaegsetest juhtimispraktikatest ja –meetoditest.

Koolituse eesmärk on tõsta kaasaegsete liidrite teadmisi ja laiendada oskusi, et muuta  igapäevane juhtimistöö tulemuslikumaks ning vedada eest nutikamalt iseennast, inimesi ja meeskondi.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas  soovid omandada uusi juhtimisvõtteid ja -praktikaid?
 • Soovid paremini mõtestada iseennast liidrina?
 • Soovid mõista, miks osa inimesi ei tegutse oodatud viisil?
 • Soovid kujundada hästi koos töötava meeskonna?
 • Kas tahad osata ennast ja oma emotsioone paremini juhtida?
 • Kas tahad kasvatada oma meeskonna tulemuslikkust?
 • Kas sinu jaoks on oluline väärtus areng – nii iseenda kui oma meeskonna ja organisatsiooni vaates?

Programm:

 1. päev
  • 09:30 – 09:45 Päeva teema: Enesejuhtimine
  • 09:45 – 11:30 Liidri mõttemustrid I
   • Sissejuhatus ja tutvumine
   • Liidri toetavad ja piiravad mõttemustrid kaasajal
   • Mõttemustrite jaotus ja mõju igapäevatööle
   • Mõttemustrite tekkimine
   • Isetäituva ennustuse fenomen
   • Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, paarisarutelu, näited.
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Liidri mõttemustrite muutmine
   • Piiravate mõttemustrite avastamine
   • Piiravate mõttemustrite muutmine: 4 võimaluse mudel
   • Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, individuaalne töö, näited
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Liidristiilid
   • 6 liidristiili, nende võimalused ja ohud
   • Millises olukorras millist stiili eelistada?
   • Milline on minu eelistatum stiil ning sealjuures kasutamata potentsiaal?
   • Kasutatavad meetodid: diskussioon, grupitöö galerii meetodil, juhtumianalüüs, näited, refleksiivne harjutus.
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Õpitu rakendamine
   • Kokkuvõte koolitusest, osaleja individuaalne tegevusplaan õpitu rakendamiseks.
   • Kodune töö, tagasiside.
   • Kasutatavad meetodid: diskussioon ja näited, individuaalne ülesanne.
 2. päev
  • 09:30 – 09:45 Päeva teema: Inimeste motiveerimine
  • 09:45 – 11:30 Inimeste juhtimine ja motiveerimine läbi väärtuste I
   • Kodutööde kokkuvõte ja teise koolituspäeva õpiväljundid
   • Väärtused ja kuidas need inimest mõjutavad
   • Kuidas välja selgitada iseenda ja teiste inimeste väärtussüsteem?
   • Inimese ja organisatsiooni väärtuste vastastikmõju
   • Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, refleksiivne harjutus, väärtuste Alias, näited.
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Inimeste juhtimine ja motiveerimine läbi väärtuste II
   • Kuidas inimesi läbi väärtuste juhtida?
   • Väärtuste ja motivatsiooni seos
   • Mis on edukas motivatsioonivalem?
   • Kuidas edukalt motiveerida oma inimesi mitterahaliste vahenditega?
   • Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, grupitöö juhtumianalüüs, näited.
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Erinevate generatsioonide juhtimine
   • Töö tähendus erinevate põlvkondade jaoks
   • Erinevate põlvkondade motivatsioonivalemid
   • Liidri stiilide valik lähtuvalt generatsioonidest
   • Õiged küsimused ja sõnavara, et avada diskussiooni juhi ja erinevate generatsioonide esindajate vahel
   • Kuidas lahendada väärtuskonflikte erinevatest generatsioonidest töötajate vahel?
   • Kasutatavad meetodid: diskussioon, grupitöö, juhtumianalüüs, näited, refleksiivne harjutus.
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Õpitu rakendamine
   • Kokkuvõte koolitusest, osaleja individuaalne tegevusplaan õpitu rakendamiseks.
   • Kodune töö, tagasiside.
   • Kasutatavad meetodid: diskussioon ja näited, individuaalne ülesanne.
 3. päev
  • 09:30 – 09:45 Päeva teema: Meeskonna juhtimine
  • 09:45 – 11:30 Suhtlemine ja vestluste juhtimine
   • Kodutööde kokkuvõte ja kolmanda koolituspäeva eesmärgid.
   • Suhtlemine kui kaasaegne meeskonna eestvedamise peamine instrument
   • Pingevaba suhtlemise põhitõed
   • Tulemuslike vestluste ettevalmistus ja läbiviimine
   • Kaasamine ühiste eesmärkide täitmisesse
   • Kasutatavad meetodid: diskussioon, grupitöö, näited, refleksiivne harjutus.
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Pingete ennetamine ja lahendamine meeskonnas
   • Pingete tekkimise põhjused meeskonna
   • Erinevad suhtlustehnikad konfliktide ennetamiseks meeskonnas
   • Konflikti lahendamise põhimõtted ja meetodid
   • Konflikti vahendamise põhimõtted ja meetodid meeskonnas
   • Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, grupitöö, näited.
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Tagasiside ja tunnustamine
   • Tagasiside olemus, olulisus ja mõju
   • Tagasiside liigid ja eesmärgid
   • Tagasisidestamise ja tunnustamise kuldreeglid
   • Tagasiside vastuvõtmine
   • Kuidas luua meeskonnas kultuuri, kus tagasisidestamine on igapäevane ja arenguvõimalusi pakkuv?
   • Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, tagasiside simulatsioon, näited.
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Õpitu edasine rakendamine ja kokkuvõte koolitusprogrammist
   • Kokkuvõte koolitusprogrammist tervikuna, osaleja individuaalne tegevusplaan õpitu rakendamiseks.
   • Järelülesanne, tagasiside.
   • Kasutatavad meetodid: diskussioon ja näited, individuaalne ülesanne.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • juhib enda mõtlemist ja emotsioone liidrina;
 • mõtestab enda liidristiili ning selle võimalusi ja ohte;
 • oskab läbi viia tulemuslikke vestlusi ning inimesi motiveerida;
 • teab, kuidas erinevaid inimesi erinevatest põlvkondadest eest vedada;
 • oskab pingevabalt suhelda ning ennetada ja lahendada meeskonnasiseseid pingeid
 • oskab lahendada ja vahendada konflikte;
 • mõistab tagasiside olulisust ja oskab anda tagasisidet;
 • kasutab erinevaid kaasaegseid juhtimismeetodeid organisatsiooni/meeskonna tulemuslikuks eestvedamiseks.

Koolituse tulemusi hinnatakse refleksiivsete ülesannete, arutelude ja juhtumianalüüside teel. Koolituse lõpus koostab iga osaleja individuaalse plaani, kuidas kavatseb õpitut praktikasse rakendada. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitus on planeeritud viisil, mis annab osalejatele kasulikke teadmisi, samas on praktiline ja kaasahaarav. Teooria ja praktika osakaal on 30% / 70%. Saadud teadmisi praktiseeritakse koheselt ka läbi erinevate grupitööde ja harjutuste, et teadmised läheks oskusteks üle. Koolitus on kombineeritud erinevatest täiskasvanuõppe meetoditest, milleks on:

 • Teoreetiline teemakäsitlus lühikeses formaadis
 • Harjutused minigruppides
 • Diskussioonid
 • Individuaalsed tööd
 • Juhtumianalüüsid
 • Eneseanalüüsid

Koolitusel kasutatavatest psühholoogilistest metoodikatest tuginetaks  NLP ehk neurolingvistilise programmeerimise kontseptsioonile. NLP on rakenduspsühholoogia haru, mille põhifookuses on konstruktiivse mõtlemise kujundamine, et efektiivsemalt ennast ja teisi juhtida.

Koolituse materjalid valmivad kohapeal visualiseerija käe läbi “elava” materjalina. Sellisel viisil kujundatud materjalid annavad võimaluse lisada kõik koolitusel käsitletavad teemad, näited ja arutelud ühte tervikusse sümbolite ja märksõnade abil. Osalejad saavad koolituse lõpus nutiseadmesse teha visualiseeringust foto, et vajalik materjal oleks alati kaasas.

Parima tulemuse saavutamiseks palutakse osalejatel enne koolitust täita anonüümne eelküsimustik, mis võtab aega 10-15 minutit. Koolituse lõpus saavad osalejad kaasa praktilise ülesande, mille eesmärk on kinnistada õpitut ja rakendada omandatud teadmisi-oskusi võimalikult koheselt praktikasse.

Koolitajad:
Signe Kiisk 
Koolitaja, juhtimiskonsultant ja ettevõtja
Signe on üks Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid loojatest ning juhib pereärina ka toitlustusettevõtet. Lisaks õpetab Signe gümnaasiumis psühholoogiat ja ettevõtlust, et inspireerida noori olema julgemad, ettevõtlikumad ja vabamad oma valikutes ning teadlikumad iseendast.
Signe on õppinud ärijuhtimist, lõpetanud Mainori Kõrgkooli psühholoogia eriala spetsialiseerumisega teenindusjuhtimisele ja kirjutab Tallinna Ülikoolis psühholoogia erialal magistritööd. Signe on läbinud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) Master Practitioneri väljaõppe ja sisekoolitaja- konsultandi arengukursuse. Koolitaja-konsultandina tegutseb ta alates 2006. aastast.
Signe töötas aastaid rahvusvahelises suurettevõttes Olympic Entertainment Group, kus kasvas teenindajast korporatsiooni peatreeneriks läbides aastate jooksul erinevaid juhtimistasandeid. Lisaks on Signel on mahukas kogemus konverentside korraldamisel ja juhtimisel.
Signe jaoks on koolitamisel oluline paindlik, personaalne ja terviklik lähenemine. Koolitajana peab ta oluliseks empaatiavõimet, õppija mõistmist ja samas oskust tulla toime tulla erinevate vastuargumentidega. See loob aluse usalduslikuks suhteks koolitaja ja koolitatavate vahel ning annab võimaluse avatud diskussioonideks, mis omakorda aitab õpitut paremini kinnistada.
Kolleegid ja sõbrad iseloomustavad teda kui ehtsat „ellujääjat“, kes kohaneb märkimisväärselt hästi, oskab strateegiliselt mõelda ning kiiresti reageerida vastavalt olukorrale.

Kati Tikenberg
Koolitaja ja juhtimiskonsultant
Kati on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala ning Akadeemias Nord psühholoogia magistriõppe. Koolitaja-konsultandina on ta end lisaks täiendanud praktilistel psühholoogiaalastel täiendkoolitustel. Kati on läbinud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) Master Practitioneri väljaõppe ja sisekoolitaja-konsultandi arengukursuse.
Alates 2009. aastast on ta töötanud koolitaja-konsultandina. Enne koolitama asumist töötas Kati koolituste projektijuhi ametikohal, tegeles rahvusvaheliste koolitusprojektidega, asutas ja juhtis toitlustusettevõtet ning juhtis ja korraldas konverentse.
Katil on koolitajana suurepärane oskus ka keerukas materjal teha õppijale kergelt omandatavaks ja arusaadavaks. Koolituste läbiviimisel peab ta väga oluliseks pakkuda inimestele hästi organiseeritud teadmisi, mis aitavad neil saavutada tulemusi ning tõsta terve organisatsiooni efektiivsust. Tema jaoks oluline näidata koolitusel osalejatele nende organisatsiooni süsteemsust, nn suurt pilti – kuidas üks valdkond on teisega seotud ja kuidas need seosed aitavad jõuda soovitud muutuste saavutamiseni.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas juhtida inimesi, meeskonda, iseennast?