Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale

Kuidas vähendada maksukoormust, ennetada maksuriski ja vähendada maksukontrolli sattumise võimalust?
Tunnustatud koolitaja käe all vaadatakse ühe päeva jooksul üle kõik ettevõtlusega seotud maksud ning viimaste perioodide olulisemad maksumuudatused.

Lisaks selgitatakse erinevaid maksusoodustusi, mille ettevõtjad tihti teadmatusest kasutamata jätavad ning jagatakse soovitusi, kuidas käituda, kui ettevõte satub maksukontrolli.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ettevõtlusega seotud maksudest ja maksustamise eripäradest ning õppida nägema seaduslikke viise ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks.

Sihtgrupp. Maksukoolitusele on oodatud:

 • juhid, kes peavad strateegilistes otsustes maksukohustustega arvestama. Ennetamine on alati odavam ja kasulikum;
 • väikeettevõtjad, kes korraldavad ise ettevõtte raamatupidamist ja maksustamist ning vajavad baasteadmisi vigade vältimiseks ja ettevõtte töö korraldamiseks;
 • raamatupidajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada ning viia end kurssi muudatustega valdkonnas.

Maksukoolitusel saad ülevaate:

 • maksudest, millega tuleb ettevõtluses arvestada ning mille teadlik planeerimine võib oluliselt aidata kaasa ettevõtte kasumlikkusele;
 • deklaratsioonidest, mille esitamise kohustus ettevõttel on ning teadmise, kuidas neid esitada korrektselt, vähendades maksuhalduri huvi ettevõtte vastu;
 • erinevatest maksuvähendamise võimalustest;
 • maksuriskidest, mille realiseerumisel võivad ettevõttele tekkida ootamatud nõuded;
 • maksusoodustustest ja nende kasutamisest, sealhulgas kodukontor, firmaauto, laenud, üritused, lähetused jms.
 • maksumuudatustest, mis on viimasel ajal jõustunud või jõustumas 2021. aastal

Koolituse sisu:

 • Maksude kavandamine ja analüüsimine. Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud)
  • Maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
  • Maksuriskide hindamine ja maandamise võimalused, tulumaksuseadusest tulenevad võimalused maksuvabadeks kulutusteks
  • Viimased muudatused ja kavandatavad plaanid tulumaksuseaduses
   Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu
 • Maksude kavandamine ja analüüsimine. Käibemaks
  • Ostu- ja müügitehingute tegemisel maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
  • Tehingud Eesti ja Euroopa Liidu ettevõtetega
  • Kinnisasjade maksustamine
  • Viimased muudatused ja kavandatavad plaanid käibemaksuseaduses
   Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu
 • Dividendid, laenud, siirdehinnad
  • Dividendide jm kasumieraldiste maksustamine, 14% dividendi probleemid
  • Seotud ettevõtete vahelised laenud, turuhinna määramine, soetud isikute vahelised tehingud, maksuprobleemid ja kuidas neid vältida
   Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
 • Suhtlus maksuaudiitoriga, maksukontroll ja selle tulemusel tekkivad rahalised kohustused, kohustuste ajatamine
  • Maksuaudiitori ja maksumaksja õigused ja kohustused maksumenetluses
  • Maksuintress ja maksuvõla ajatamine
  • Tehingu majandusliku sisu olulisus
  • Palk vs. dividend
  • „OÜ-tamine“
   Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

*Koolitajal on õigus päeva jooksul teemade järjekorda vahetada ja rõhuasetust grupispetsiifikast tulenevalt kohandada.

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu. Sellele  järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamise ja aruteluga. Ülesannete rõhuasetus on seoste loomisel eluliste asjaoludega eesmärgiga arendada välja oskus näha maksuvähendamise võimalusi ja maksuriske, mida saab kohe pärast koolituse toimumist maandada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas  pidada ettevõtte maksuarvestust lähtudes parimatest praktikatest ja kooskõlas viimaste seadusemuudatustega;
 • märkab võimalusi ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks ning ennetab maksuriske
 • teab, missugune aruandluse kohustus lasub ettevõttel ja millal on deklaratsioonide esitamise tähtajad;
 • on kursis oma õiguste ja kohustustega maksuvaidlusesse sattumisel.

Koolituspäeva saadavad praktilised näited ning piiratud osalejate arv annab võimaluse esitada oma ettevõttespetsiifilisi küsimusi.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitaja:
Aule Kindsigo
Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja
Aule Kindsigo on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhatajana.
Praegu on Aule omanimelise maksukonsultatsiooni firma juht ja maksunduse lektor. Aule on spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele, kuid võõrad ei ole ka rahvusvahelise maksustamise teemad.
Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale