Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas

Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi ja objektijuhi vaatenurgast. Mida saavad projektijuht ja objektijuht ise teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada ajakadusid ehk teisisõnu: kuidas tõsta koostöö abil tööviljakust? Koolitus annab praktilised teadmised, et projektijuhtimise koostöö protsessid annaksid oodatud tõhususe.

Koolitusprogramm koosneb kahest osast:

 1. osa: Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas. Koolitajad on Tiit Valm ja Ahti Väin. Kestvus 5 päeva.
 2. osa: Õiguse alused projektijuhtidele. Koolitaja on vandeadvokaat Ott Saame. Kestvus 1 päev.

Koolitusele on oodatud ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Kindlasti on oodatud ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega ja aidata kaasa ehitusvaldkonna tööviljakuse kasvule.

Koolituse tulemusena osaleja

 • Mõistab projekti ettevalmistamise olulisust kasumilikkuse kasvule ja tähtajaks tulemuse saavutamiseks.
 • oskab tõhustada töökorraldust ja vähendada ajakulu;
 • oskab planeerida täpsemalt ressursikasutust;
 • saab teadmise, milline on reaalne projekti valmimise hetk ja kasumlikkus sellel hetkel;
 • oskab luua pingevabamat töökeskkonda;
 • on saanud igakülgsed teadmised projektijuhtimise meetoditest ja tehnikatest, käitumuslikest ja kontekstuaalsetest kompetentsidest;
 • teab tööks vajalike projektijuhtimise tööriistu;
 • teab projektijuhtimist puudutavaid juriidilisi küsimusi;
 • on saanud kontrollnimekirja õigusalastest teemadest, mida projekti käigus pidevalt jälgida.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolituse meetodid ja põhimõtted lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks. Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitajad.

Maht: 48 akadeemilist tundi

Koolituspäevade teemad:

 1. päev: Projekt, rollid, vastutus ja  teostusmeetodid. Koolitaja Ahti Väin
 2. päev: Projektijuhtimise edukus, tähtaegadest kinnipidamise tagamine. Koolitaja Tiit Valm
 3. päev: Projekti meeskonna koostöö ja infoliikumise kindlustamine. Koolitaja Tiit Valm
 4. päev: Ehitusmaksumuse juhtimine. Koolitaja Ahti Väin
 5. päev: Erineva käitumisstiili ja huvidega inimestega suhtlemine. Koolitaja Tiit Valm
 6. päev: Õiguse alused projektijuhtidele. Koolitaja Ott Saame

Koolituse programm:

 • 1.päev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:30 Projekti alustamine
   • Kes juhib projekti? See kelle käes on rahakott!
   • Kogu kulu eelarve projektile
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Eelarve
   • Kulude mõjutamise võimalused
   • Hinna ja kvaliteedi suhe (hangete) eelarves
   • Eelarve koostamine
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Hanked
   • Hangete korraldamine
   • Erinevate töövõtuviiside puhul eelarve kujunemine
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Projekti lõpetamine
   • Eelarve jälgimine
   • Lisa- ja muudatustööd
   • Tagasiside vajadus projekti teostuse kohta
 • 2.päev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:30 Projektijuhtimise edukus
   • Projektijuhtimise edukuse kriteeriumid
   • Erinevate huvipoolte koostöö huvide ja vajadustega arvestamine
   • Töökorraldusliku planeerimise kokkulepped
   • Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Määramatusega arvestamine
   • Planeeritava töö määratlus
   • Määramatuse arvestamine planeerimisel
   • Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud
   • Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, grupitöö
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Kuidas vältida ajakadusid projekti käigus
   • Mida peab tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust
   • Kasutatavad meetodid: grupitöö ja arutelu
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Aja kulgemise jälgimine projektiplaaniga
   • Projekti mahu ja kestuse seosed – Kriitiline tee
   • Kasutatavad meetodid: arutelu ja reaalse plaani demo
 • 3.päev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:30 Riskide juhtimine
   • Riskid ja nendega arvestamine ehituse käigus
   • Ajavaru loomine
   • Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Kommunikatsiooni juhtimine
   • Kommunikatsiooni juhtimine – kuidas kindlustada õigeaegne info olemasolu
   • Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Koosolekute juhtimine
   • Koosolekute tüübid
   • Koosolekute juhtimine, kui inimesed on füüsilises ühes ruumis
   • Veebikoosolekute juhtimine
   • Juhtide ja tööde teostajate vastutus
   • Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Meeskonnatöö kindlustamine
   • Meeskonna koostöö kindlustamine – grupi dünaamika juhtimine
   • Muudatuste kokkulepped
   • Projektijuhtimise protsessi ja meeskonna arengu tagamine
   • Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu
 • 4.päev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:30 Projekti alustamine
   • Kes juhib projekti? See kelle käes on rahakott!
   • Kogu kulu eelarve projektile
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Eelarve
   • Kulude mõjutamise võimalused
   • Hinna ja kvaliteedi suhe (hangete) eelarves
   • Eelarve koostamine
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Hanked
   • Hangete korraldamine
   • Erinevate töövõtuviiside puhul eelarve kujunemine
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Projekti lõpetamine
   • Eelarve jälgimine
   • Lisa- ja muudatustööd
   • Tagasiside vajadus projekti teostuse kohta
 • 5.päev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:30 Inimeste käitumuslikud erinevused
   • Koostöö ja suhtlus erinevate inimestega
   • Erinevad käitumistüübid ja enese käitumise kohandamine sellega, et vältida suuri konflikte
   • Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, õppefilm
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Inimestest arusaamise arendamine
   • Inimestest arusaamise harjutamine õppefilmide analüüsi abil
   • Kasutatavad meetodid: õppefilmid ja arutelu
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Enda käitumise kohandamine, et vältida suuri konflikte.
   • Suhtlusprobleemide tekkimise põhjused
   • Inimeste erinevusega arvestamine
   • Kasutatavad meetodid: õppefilmid ja arutelu
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Läbirääkimised
   • Läbirääkimised töö käigus erinevate huvipooltega
   • Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, õppefilm
 • 6.päev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:30 Mis on õigus ja mis ei ole õigus?
   • Mis õigus on, kes seda kehtestab. Avalik õigus vs eraõigus. Eesti õigus vs Euroopa Liidu õigus. Määrus, direktiiv.
   • Tavad, k.a. hea ehitustava. Praktika. Standardid. Koodeksid, üldtingimused, ETÜ, RYL.
   • Juriidilise isiku vastutuse piirid. Kes on tarbija?
   • Mis on tehing, leping ja kokkulepe? Lepingu vormid, vorminõuded. Kas lepingus võib kokku leppida seadusest erinevalt?
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Lepingud üldiselt. Käsundus- ja töövõtuleping kui projektijuhtimise peamised lepingud. Töövõtulepingu täitmine (I)
   • Käsundusleping vs töövõtuleping.
   • Lepingu läbirääkimised. Mis peaks lepingus olema? Tellija lähteandmed ja juhised ning nende kontrollimine töövõtja kui asjatundja poolt.
   • Tüüpleping (tüüptingimused). Tüüplepingu ohud.
   • Lepingu sõlmimine. Millal on leping sõlmitud?
   • Lepingulised põhikohustused ja kõrvalkohustused.
   • Lepingu hind (tasu), eelarve siduvus.
   • Lepingu täitmine. Täitmise kvaliteet. Mida tähendavad „mõistlik“ ja „oluline“? Millest peab teisele poolele teatama? Lepingu tõlgendamine.
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Töövõtulepingu täitmine (II)
   • Lisa- ja muudatustööd. Lepingu muutmine. Kas kirjalikku lepingut saab suuliselt muuta? Muudatuste / kokkulepete vormistamine.
   • Lepingu täitmise tagamine. Pant, garantii (k.a. ehitusgarantii), käendus. Töövõtja pandiõigus, ehitaja õigus nõuda hüpoteeki.
   • Tasunõude sissenõutavaks muutumine. Töö valmistegemine, üleandmine, vastuvõtmine, vastuvõetuks lugemine. Tellija õigus keelduda töö vastuvõtmisest. Töö ülevaatamine ja puudustest teatamine.
   • Rahalise kohustuse täitmine tasaarvestusega.
   • Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine, korraline vs erakorraline ülesütlemine. Tellija ülesütlemisõigus. Ülesütlemine ja taganemine rikkumiste tõttu. Lepingurikkumise olulisus.
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Vastutus ja kahju hüvitamine, kohtus (jm) vaidluste lahendamine
   • Vastutus ja õiguskaitsevahendid, solidaarvastutus. Viivis. Leppetrahv. Hinna alandamine. Kohustuse täitmise nõudmine, tellija õigus töö ise parandada või lasta seda teha. Õigus kohustuse täitmisest ajutiselt keelduda. Vääramatu jõud.
   • Kahju hüvitamise eesmärk, piirid ja eeldused.
   • Nõude aegumine vs õiguse lõppemine. Üldised aegumistähtajad. Ehitise puudusest tulenevate töövõtulepingu järgsete nõuete aegumine.
   • Juristi/advokaadi poole pöördumine. Kohtuvaidlused, aja- ja rahakulu. Kohtuotsuste edasikaebamine ja jõustumine, otsuste täitmine. Hagi tagamine. Vahekohus.
   • Konfidentsiaalsus, ärisaladus, ebaaus konkurents. Infoturve.

Koolitajad:
Tiit Valm, konsultant ja täiskasvanute koolitaja.
Tiit on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

Ott Saame, Advokaadibüroo Concordia vandeadvokaat, partner ja juhatuse liige
Ott Saame on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ja on Eesti Advokatuuri liige. Ott omab pikaajalist kogemust ehitus- ja kinnisvaraõiguses ning tegeleb erinevate lepingu- ja äriõiguse alaste küsimustega. Otil on 20-aastane kogemus ettevõtete juriidilise nõustamise vallas ning ta omab põhjalikku teadmistepagasit ja kogemust sellest, millised probleemid võivad projektijuhtimise tasandil tekkida ja kuidas ära tunda projekti elluviimisel ette tulevaid õiguslikult olulisi olukordi ning nendes käituda.

Ahti Väin on ehituse juhtimise ja konsultatsioonifirma Ahti Väin Konsult juhataja
Ahti Väin on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinseneri eriala. Täiendanud ennast ehituse projektijuhtimise alal Helsingi Tehnikaülikoolis. Ahti omab pikaajalist kogemust ehitusprojektide juhtimisel. Samuti on ta jaganud oma kogemust erinevatel koolitustel. Praktiseerinud on Ahti sõltumatu projektijuhina (Tellija esindajana) nii suurte kui ka väikeste projektide juures. Suurematest Solaris Keskus, Estanci tootmishoone aga väiksematest Laaneveere Arendus (ridamajad) jpt. Ahti on vedanud projektide finantsjärelevalve tarkvara arendusprojekti, see annab parima ülevaate projektides lepingute, akteerimiste ja raha seisust ning võimaldab planeerida kulusid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas