Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Pythoni programmeerimise algkursus

Kursuse peamine eesmärk on pakkuda algajatele huvilistele sissejuhatavat ja arusaadavat lähenemist Pythoni programmeerimisele, andes neile vajalikud algteadmised ja kindla aluse edasiseks õppimiseks.

Kursus on kavandatud nii, et osalejad saaksid selge ülevaate programmeerimise põhikontseptsioonidest, Pythoni keele süntaksist ning lihtsamatest andmestruktuuridest ja programmide loogikast.

Eesmärk on muuta programmeerimine ligipääsetavaks ja mõistetavaks, vähendades algajate hirmu ja eelarvamusi, mis võivad kaasneda programmeerimise õppimisega.

Kursus keskendub praktilistele oskustele, nagu lihtsate programmide kirjutamine, andmete töötlemine ja graafilise kasutajaliidese loomine. Õppijad saavad tunda rõõmu oma esimeste programmide loomisest ja käivitamisest. Samuti paneme rõhku probleemide lahendamisele ja loogilise mõtlemise arendamisele, mis on programmeerimise õppimisel üliolulised aspektid.

Kursuse lõpetanu tunneb end enesekindlalt Pythoni algteadmistega ja on innustatud jätkama oma teekonda programmeerimise maailmas. Kursuse edukas läbimine annab õppijatele vajaliku ettevalmistuse ja motivatsiooni edasiseks õppimiseks, olgu selleks siis süvendatud programmeerimiskursused, iseseisev õppimine või hobi korras programmeerimisprojektidega tegelemine.

Selgelt rõhutame, et antud kursus pakub algteadmisi. Kursuse eduka sooritamise korral ja valmisoleku olemasolul iseseisvalt edasi õppida loovad aluse professionaalse karjääri jätkamiseks programmeerijana.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad Pythoni programmeerimises omandada algteadmisi.

Osalejal peab olema:

 • ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks;
 • algtasemel arvutikasutuse oskus.
 • Eelnev programmeerimiskogemus ei ole kohustuslik.

Õppevahendid: Arvuti, millel on õigused rakenduste installeerimiseks ja seadistamiseks.

Vajadusel on võimalik arvutit rentida kokkuleppel BCS Koolitusega. Palume sellest koolitusettevõtet eelnevalt teavitada.

Programm:

 • Moodul 0:
  • Sissejuhatus Programmeerimiskontseptsioonidesse (2 Tundi)
  • Sessioon 1 (1 Tund): Programmeerimise alused
   • Sissejuhatus programmeerimisse: mida tähendab programmeerida ja kuidas programmeerimiskeeled töötavad
   • Põhiterminid: tõlgendamine vs kompileerimine
   • Algoritmid: mis need on, näited lihtsatest algoritmidest ja nende tähtsus programmeerimises
  • Sessioon 2 (1 Tund):
   • Programmeerimise põhikonstruktsioonid
   • Erinevat tüüpi literaalid (boolean, täisarvud, ujukomaarvud, stringid)
   • Muutujad ja nende nimetamise konventsioonid: kuidas deklareerida ja kasutada muutujaid
 • Moodul 1:
  • Andmetüübid, operaatorid ja põhilised sisend/väljundtoimingud (5 Tundi)Sessioonid 1-2 (2 Tundi):
   • Andmetüüpide ja operaatorite süvitsi uurimine
   • Pythoni andmetüüpide mõistmine
   • Keerulisemad avaldised üksik- ja binaarsete operaatoritega
   • Operaatorite prioriteedid ja seotus
  • Sessioonid 3-4 (2 Tundi):
   • Operaatorite ja põhiliste sisend/väljundtoimingute kasutamine
   • Bitilised, boolean ja suhtelised operaatorid
   • Sissejuhatus Pythoni sisend/väljundtoimingutesse kasutades print() ja input() funktsioone
   • Andmetüüpide teisendamine ja stringide töötlemise tehnikad
  • Sessioon 5 (1 Tund):
   • Keerulisemad sisend/väljundtoimingud
   • Keerulisemad toimingud print() ja input() funktsioonidega, sealhulgas väljundi vormindamine
   • Praktilised näited ja harjutused stringioperatsioonide ja I/O käsitlemise kohta
 • Moodul 2:
  • Juhtimisvoog – tingimuslikud plokid ja tsüklid (5 Tundi)Sessioonid 1-2 (2 Tundi):
   • Tingimuslike avalduste mõistmine
   • Sissejuhatus tingimuslikele avaldustele (if, if-else, if-elif, if-elif-else)
   • Praktilised näited tingimuslike avalduste kasutamisest Pythonis
  • Sessioonid 3-4 (2 Tundi):
   • Tsüklite kasutamine pythonis
   • Erinevad tsüklitüübid (while, for, range) ja nende kasutusjuhud
   • Tsüklikontrollid: break, continue ja pass avaldused
  • Sessioon 5 (1 Tund):
   • Juhtimisvoo Arenenud Tehnikad
   • Tsüklite ja tingimuslike avalduste pesastamine
   • Reaalmaailma rakendused tsüklitele ja tingimuslikele avaldustele
 • Moodul 3:
  • Andmekogumid – loendid, tuple’d ja sõnastikud (6 Tundi)Sessioonid 1-2 (2 Tundi):
   • Loenditega Töötamise Meisterlikkus
   • Loendite loomine ja manipuleerimine
   • Loendioperatsioonid, meetodid ja loendite mõistmine
  • Sessioonid 3-4 (2 Tundi):
   • Tuple’ite Uurimine ja Nende Kasutamine
   • Tuple’ide mõistmine ja nende muutumatus.
   • Tuple’ide võrdlemine loenditega ja praktilised rakendused
  • Sessioonid 5-6 (2 Tundi):
   • Sõnastike Süvitsi Uurimine
   • Sõnastike loomine, manipuleerimine ja iteratsioon.
   • Sõnastike praktilised kasutusjuhud Pythonis.
 • Moodul 4:
  • Funktsioonid (4 Tundi)Sessioonid 1-2 (2 Tundi):
   • Pythoni funktsioonidega tutvumine
   • Funktsioonide defineerimine ja kutsumine
   • Return avalduse ja funktsiooni parameetrite mõistmine
  • Sessioonid 3-4 (2 Tundi):
   • Funktsioonide keerulisemad kontseptsioonid
   • Rekursiooni uurimine, vaikimisi parameetri väärtused ja muutuja ulatus
   • Praktilised harjutused funktsioonide loomiseks ja kasutamiseks
 • Moodul 5:
  • GUI (graafiline kasutajaliides) programmeerimise sissejuhatus Tkinteriga (3 Tundi)Sessioon 1 (1.5 Tundi):
   • Tkinteri alused
   • Sissejuhatus Pythoni GUI programmeerimisse Tkinteriga
   • Põhiliste GUI elementide loomine: aknad, nupud, sildid ja tekstisisendid
  • Sessioon 2 (1.5 Tundi):
   • Tkinteriga edasijõudnud töö ja sündmuste käsitlemine
   • Sündmusjuhitud rakenduste arendamine Tkinteriga
   • Paigutuse haldamine ja interaktiivsete liideste loomine
 • Moodul 6:
  • Failide Käsitlemine ja põhiline erandite käsitlemine (3 Tundi)Sessioon 1 (1.5 Tundi):
   • Failide käsitlemise põhitõed pythonis
   • Failidest lugemine ja nendesse kirjutamine
   • Failiteede ja režiimide (lugemine, kirjutamine, lisamine) mõistmine
  • Sessioon 2 (1.5 Tundi):
   • Erandite käsitlemise sissejuhatus
   • Vigade ja erandite käsitlemise alused
   • Try, except ja finally plokkide kasutamine vigade haldamiseks
 • Moodul 7:
  • Programmeerimise parimad praktikad (2 Tundi)Sessioon 1 (1 Tund):
   • Puhta ja hooldatava koodi kirjutamine
   • Parimad praktikad puhta, loetava ja hooldatava koodi kirjutamiseks
   • Kommentaaride lisamise ja koodi dokumenteerimise sissejuhatus
  • Sessioon 2 (1 Tund):
   • Veaotsingu tehnikad ja versioonihaldussüsteemid
   • Põhilised veaotsingu tehnikad
   • Sissejuhatus versioonihaldussüsteemidesse (nt Git) ja nende tähtsus
 • Moodul 8:
  • Lõpuprojekt ja kursuse lõpetamine (3 Tundi)Sessioon 1 (2 Tund):
   • Lõpp-projekti alustamine
   • Lõpuprojekti planeerimine ja alustamine, mis rakendab kõiki õpitud kontseptsioone
   • Kodutöö lõpuprojektiga
  • Sessioon 2 (1 Tund):
   • Projekti lõpetamine ja kursuse ülevaade
   • Lõpuprojekti esitamine ja lõpetamine
   • Kursuse ülevaade, KKK sessioon ja juhised edasiseks õppimiseks

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • Mõistab programmeerimise põhikontseptsioone ja -loogikat;
 • Saab aru programmeerimise alustaladest, sealhulgas algoritmide mõistmisest, andmetüüpidest, operaatoritest, muutujatest ja nende nimetamise konventsioonidest;
 • Õpib, kuidas programmeerimiskeeled, nagu Python, interpreteerivad koodi ja kuidas see teisendub arvutis käivitatavateks toiminguteks;
 • Oskab kasutada Pythoni juhtimisstruktuure loogiliste probleemide lahendamiseks;
 • Arendab oskusi kasutada tingimuslikke avaldusi ja tsükleid (if, for, while) keerukamate probleemide lahendamiseks, mis on vajalikud koodi loogika juhtimiseks ja andmete iteratiivseks töötlemiseks;
 • Kasutab efektiivselt Pythoni andmekogumeid andmete struktureerimiseks ja manipuleerimiseks;
 • Rakendab Pythoni loendeid, tupleid ja sõnastikke andmete salvestamiseks, juurdepääsuks ja organiseerimiseks, omandades seeläbi vajalikud oskused andmestruktuuride loomiseks ja kasutamiseks, mis on oluline igasuguse andmetöötluse ja -halduse jaoks;
 • Arendab lihtsaid graafilisi kasutajaliideseid Tkinteri abil, rakendades oma teadmisi praktilistes projektides;
 • Teab põhitõdesid graafiliste kasutajaliideste loomisest Tkinteri teegi abil, mis võimaldab õppijatel luua interaktiivseid programme, andes neile oskused ja enesekindluse Pythoni projektide visuaalseks esitamiseks;
 • Rakendab parimaid programmeerimistavasid, sealhulgas puhta ja hooldatava koodi kirjutamist;
 • Omandab teadmised ja oskused, mis on vajalikud tõhusaks veaotsinguks, koodi dokumenteerimiseks ja versioonihalduse kasutamiseks, valmistades õppijaid ette professionaalseks tööks tarkvaraarenduse valdkonnas.

Õppemeetodid: Õppetöös saab osaleda klassiruumi tulles või liitudes koolitusega läbi veebikeskkonna Zoom. Koolituse kogumaht on 41 tundi sh 33 tundi auditoorset tööd ( millest 15 tundi seminari ja 18 tundi praktilisi harjutusi koolituskeskkonnas) ja 8 tundi iseseisvat tööd, mille käigus valmib lõpuprojekt.

Hindamismeetod: Praktiliste harjutuste sooritamine, lõpuprojekti koostamine ning esitlemine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi tagasisidestatud koolikeskkonnas sooritatud praktiliste tööde ja lõpuprojekti koostamise.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused ja koostab ning esitleb lõpuprojekti.

Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja:
Leone Viru
Leonel on 14-aastane kogemus süsteemiadministraatorina. Sama kaua töötanud erinevates ettevõtetes arendajana kasutades Pythonit ja teisi programmeerimiskeeli automatiseerides protsesse ja lahendades probleeme algoritmidega. Tema lemmikuks on jäänud siiski Python. Leone peab ennast positiivse mindsetiga probleemide lahendajaks: „ tihti on lahenduseks programm aga peaaegu alati aitab algoritm!”

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Pythoni programmeerimise algkursus