Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Süsiniku jalajälje mõõtmine ettevõttes

Miks on oluline teada enda ettevõtte süsiniku jalajälge ja kuidas seda arvutada?

ÜRO kohaselt on meil globaalselt kolmikkriis, mis põhjustab sotsiaalset ebavõrdsust ja ressursi puudusest tulenevat ohtu inimelu võimalikkusele Maal. Kolmikkriisi komponendid on kliimamuutused, reostus ja elurikkuse kadu. Euroopa Liidus lepiti 2001 aastal kokku eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) netoheidet -55% võrreldes 1990. aastaga. Seda on võimalik saavutada kui ettevõtted on teadlikud enda KHG heitest ning teavad kuidas seda vähendada. Selleks on omakorda oluline osata hinnata ettevõtte süsinikujalajälge.

Euroopa Liidu üleselt on välja töötamisel standardid, mille alusel saavad ettevõtted analüüsida tarneahelat ja sisemisi protseduure, et tuvastada olulised mõjud keskkonna- ja sotsiaalsest aspektist. Keskkonna näitajate alla käib ka kliimamõju ning seal on üheks läbivaks numbriliseks näitajaks ettevõtte süsinikujalajälg (CO2e).

Ettevõtjale, olenemata ettevõtte suurusest või sektorist, on oluline teada enda ettevõtte süsinikujalajälge, sest:

 • see teadmine annab hea aluse mõju vähendamise sammude seadmisel;
 • koostööpartnereid valitakse aina rohkem kliimamõju näitajate järgi;
 • kestlikkuse aruande kohuslased suurettevõtted hakkavad küsima andmeid VKEdelt, et hinnata enda süsinikujalajälge mõjualas 3.

Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmine süsiniku jalajälje olemustest, mõõtmisest ning sellest, kuidas kujundada oma ettevõtte äritegevus jätkusuutlikuks.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud ettevõtte strateegia ja ärimudeliga seotud inimesed, finantsjuhid ja raamatupidajad, keskkonnajuhid, kvaliteedijuhid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu ettevõtte koostööpartnerid on küsinud millised on ettevõtte keskkonna – ja kliimaalased tegevused?
 • Kas klientidele/koostööpartneritele/rahastajatele on oluline sinu ettevõtte süsiniku jalajälg ja plaanid selle vähendamiseks?
 • Kas sinu ettevõte perspektiiv on tegutseda rohkem kui 10 aastat?
 • Kas sinu ettevõttel on koostööpartnereid/kliente Skandinaavias?
 • Kas sinu ettevõttel on plaanis taotleda toetusi/ kaasata investeeringuid?

Programm:

 • I koolituspäev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:00 Milles seisneb probleem?
   • Juurpõhjuste tuvastamine – mis on (keskkonna)probleem mida lahendame, miks on loodud EL-ülesed raamistikud
   • Pisikesed muutused ja mõju – kuidas globaalseid eesmärke tõlkida ettevõtte praktilisse tegevusse
   • Kasutatavad meetodid: eelteadmiste kaardistus avatud küsimustega, näidete lahendamine, loeng, arutelu
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Ettevõtte jalajälg – mis see on?
   • Millest koosneb ettevõtte jalajälg? Mis on mõjualad?
   • Jalajälje esmane kaardistus data.sustaxo lehel ja vajadusel eraldi grupitöö tootmisettevõtetele
   • Kasutatavad meetodid: näited, kirjeldused ja praktiline töö ettevõtte andmetega
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Ettevõtte jalajälg – kuidas seda arvutada?
   • Jalajälje esmane kaardistus data.sustaxo lehel ja vajadusel eraldi grupitöö tööstusettevõtetele
   • Kasutatavad meetodid: näited, kirjeldused ja praktiline töö ettevõtte andmetega
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Mida teha edasi?
   • Küsimused, teemad mida ettevõttes 2 nädala jooksul valideerida/tagasisidet saada
   • Kasutatavad meetodid: individuaalne töö, mõtestamine, arutelu
 • II koolituspäev (toimub veebi teel)
  • 09:30 – 11:30 Tulemuste ülevaade ja analüüs ning edasised juhised
   • Osalejad esitlevad millist vastukaja on nad saanud oma ettevõttest esmaste tegevuste kohta, mis nad koolituspäeval kirja panid.
  • 11:30 – 11:45 Küsimused, kokkuvõte

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab miks on loodud EL-ülesed kestlikkuse raamistikud;
 • oskab globaalseid eesmärke tõlkida ettevõtte praktilisse tegevusse;
 • teeb läbi ettevõtte jalajälje esmase kaardistuse;
 • osaleja on kaardistanud edasised tegevused ja saanud võimaluse esitleda tulemusi järelkohtumisel.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolitus on osalejaid kaasav, teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Osalejatel on võimalus anda koolitusele omapoolne sisend konkreetse teema arutamiseks, selleks palume 1-2 nädalat enne koolitust täita lühike eelküsimustik. Koolituse käigus valmib igal osalejal oma ettevõttepõhine tegevusplaan ning jätkupäeval on võimalik seda esitleda ja saada koolitaja tagasisidet.

Koolitaja:
Kristiina Kerge

Kristiina tegeleb igapäevaselt keskkonnaandmetega, veab eest ettevõtete kliimamõju hindamise teenuse Sustaxo arendust ning on Teeme Ära tehnoloogia ja innovatsiooni arendusjuht. Muuhulgas on Kristiina loonud andmepõhise rakenduse Kuhuviia.ee ja uurib praegu Eesti Maaülikooli doktorantuuris ringmajanduse teemasid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Süsiniku jalajälje mõõtmine ettevõttes